28.pants. Darba tiesiskās attiecības un darba līgums

Irina Kostina
Attēls: Irina Kostina ZAB "EllexKļaviņš",Asociētā partnere, zvērināta advokāte Darba tiesību prakses grupas vadītāja

(1) Darba devējs un darbinieks savstarpējās darba tiesiskās attiecības nodibina ar darba līgumu.

(2) Ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet darba devējs — maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.

(3) Darba līgumam piemērojami Civillikuma noteikumi, ciktāl šajā likumā un citos normatīvajos aktos, kas regulē darba tiesiskās attiecības, nav noteikts citādi.

(4) Ja darbinieks darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanas ietvaros ir norīkots veikt darbu darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja labā un vadībā, darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja pienākums ir norīkojuma laikā nodrošināt darbiniekam drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus atbilstoši darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, izņemot obligātās veselības pārbaudes.

(5) Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja darbinieks norīkojuma laikā atbild darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmējam par tam nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši šā likuma noteikumiem par darbinieka nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

(6) Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmējs norīkojuma laikā atbild darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja darbiniekam par tam nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši šā likuma noteikumiem par darba devēja nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2011. likumu, kas stājas spēkā 20.07.2011.)

Darba likuma komentāri

 

 

 

    Darba likuma komentāru rokasgrāmata

 

 

 

 

 

 

 

Darba likuma komentāru rokasgrāmata abonentiem 

 

 • 31. nodaļa. Darba laika vispārīgie noteikumi

  • 28.pants. Darba tiesiskās attiecības un darba līgums

  • 131. pants. Normālais darba laiks

  • 132. pants. Darba laiks personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem

  • 133. pants. Darba nedēļas ilgums

  • 134. pants. Nepilns darba laiks

  • 135. pants. Darba dienas ilgums pirms svētku dienām

  • 136. pants. Virsstundu darbs

  • 137. pants. Darba laika uzskaite