Darba līguma uzteikums pārbaudes laikā: uzteikuma paraugs, ieteikumi rīkojumam, būtiski aspekti

Rokasgrāmatas autors ZAB "Tamberga un partneri", sagatavojot komentārus par darba līguma uzteikumu pārbaudes laikā, uzteikuma paraugu un atbilstošu rīkojumu, vērš uzmanību, ka saskaņā ar Darba līguma 46.panta noteikumiem pārbaudes termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem, kas nozīmē, ka darba devējs ir tiesīgs paredzēt pārbaudes laiku arī uz īsāku termiņu. Minētajā pārbaudes termiņā neieskaita pārejošas darbnespējas un citu laiku, kad darbinieks nav veicis darbu attaisnojošu iemeslu dēļ. Ja nolīgtais pārbaudes termiņš beidzas un darbinieks turpina veikt nolīgto darbu, saskaņā ar darba līgumu, kas noslēgts starp darba devēju un darbinieku, uzskatāms, ka darbinieks pārbaudi ir izturējis.

Tāpat arī autors skaidro, kāpēc uzteikuma iemeslam ir jābūt reāli pastāvošam un kā rīkoties, ja darbinieks vēršas tiesā ar prasību pret darba devēju par atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu.

Sagatavojot uzteikuma pārbaudes laikā un atbilstoša rīkojuma paraugus, tiek paplašināta rokasgrāmatas nodaļa par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Uzteikuma paraugā iekļauta norāde par pēdējās darba dienas datumu, kā arī darbinieka pienākumi. Savukārt rīkojuma paraugā ietverta atsauce uz Darba likuma pantu, pēc kura tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības, kā arī norādīts, ko darba devējs ar šo rīkojumu nosaka, uzliek un uzdot.

Komentāri un dokumentu paraugi skatāmi rokasgrāmatā.

Līgumu rokasgrāmata

 

  

  Līgumu rokasgrāmata

 

 

 


6.5. Darba tiesisko attiecību izbeigšana

6.5.2. Darba līguma uzteikums pārbaudes laikā un rīkojums par uzteikumu


Abonēt