Aktualitātes personālvadības juridiskajos aspektos: jaunākās tiesu prakses atziņas un interpretācija

Aktualitātes personālvadības juridiskajos aspektos: jaunākās tiesu prakses atziņas un interpratācija
Attēls: Unsplash

Autors ZAB "Ellex Kļaviņš" aktualizējis personālvadības juridiskās nodaļas jautājumus, ņemot vērā jaunāko tiesu un ikdienas praksi. Personālvadības juridisko risku aktualitātes saistītas ar darba samaksas un tās organizācijas kārtību, darbinieku atbildības jautājumiem, darba tiesisko attiecību izbeigšanu, kā arī ar tiesisko attiecību noformēšanu ar sabiedrības valdes locekļiem.

Darba samaksas un tās organizācijas kārtība

ZAB "Ellex Kļaviņš" ir papildinājuši nodaļu "Darba samaksas un tās organizācijas kārtība" ar jaunāko tiesu praksi jautājumos par darba samaksu un tās organizāciju.

pediņasPapildinājumos ir skaidrots, kāpēc, samazinot darba samaksu, ir jānošķir Darba likuma 97. un 98. pantā norādītie darba līguma grozīšanas pamati.

Savukārt saistībā ar virsstundu darba samaksu nodaļas autors ZAB "Ellex Kļaviņš" aplūko Augstākās tiesas Senāta spriedumu, kurā risināts jautājums par virsstundu darba samaksu darbiniekiem, kuriem nav noteiktas vai pastāvīgas darba vietas. Papildinājumos ir skaidrots arī Augstākās tiesas Senāta spriedums par jēdziena "cita veida atlīdzību saistībā ar darbu" saturu.

Darbinieku atbildības jautājumi

Nodaļa "Darbinieku atbildības jautājumi" ir papildināta ar tiesu prakses atziņām un interpretāciju aizliegumam radīt nelabvēlīgas sekas darbiniekam, kā arī tiesas atziņām, ka nav spēkā uz likuma pamata bez prasības celšanas tiesā tādi darba attiecības reglamentējoši noteikumi un darba devēja rīkojumi, kas pasliktina darbinieka stāvokli pretēji tiesību normās noteiktajam. Ietverts arī precizējošs regulējums disciplinārsoda apstrīdēšanai un izskatīšanai un tiesu prakse par administratīvās atbildības lietu lomu, izskatot civiltiesiskās atbildības lietas. Nodaļā ir ietverti jaunā Komerclikuma aizsardzības likuma piemērošanas īsi komentāri saistībā ar darbinieku atbildības jautājumiem.

Darba tiesisko attiecību izbeigšana

Nodaļa "Darba tiesisko attiecību izbeigšana" papildināta ar Augstākās tiesas jaunākajām atziņām darba attiecību izbeigšanas lietās, t.sk. pret darbiniekiem izvērtas diskriminācijas un mobinga gadījumos. Tāpat atbilstoši grozījumiem Darba likumā nodaļā precizēta aprakstītā kārtībā, kā rīkoties darba devējiem, ja darbinieki uzsaka darbu svarīga iemesla dēļ saskaņā ar Darba likuma 100. panta piekto daļu. Atbilstoši tiesu praksei nodaļā ietveri ieteikumi darba devējiem saistībā ar darbinieku norīkošanu dīkstāvē un citiem jautājumiem, kas var būt saistīti ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu. 

Tiesisko attiecību noformēšana ar sabiedrības valdes locekļiem

Nodaļā iekļautas jaunākās Augstākās tiesas atziņas valdes locekļu nodarbināšanas noformēšanas jautājumos. Lai arī normatīvajos aktos šie jautājumi nav tikuši grozīti, tiesas ir skaidrojušas tādus atsevišķus jautājumus kā riski, kas rodas, valdes loceklim parakstot līgumu savā un uzņēmuma vārdā, valdes locekļu atlīdzības jautājumi un valdes locekļu darba tiesiskās attiecības ar uzņēmumu paralēli valdes locekļa pienākumu izpildei.

 

pers

 

   

     Personāla vadības rokasgrāmata

 

 

 


"Personāla vadības rokasgrāmata" abonentiem

Abonēt