Ievads

Rokasgrāmatas papildinājumu autori

DokServiss_logo

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt "Nodokļu likumu komentāru" rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un darbojas ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

Renāte EismonteRenāte Eismonte ir specializējusies nodokļu due diligence un klientu pārstāvībā nodokļu audita laikā, nodokļu strukturēšanā uzņēmumu pārejas, pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos. Pieredzi ieguvusi VID auditā, valstī pirmajā privātajā nodokļu konsultantu sabiedrībā Kodoliņš, Ostaškovs un partneri. Vairāk nekā 18 gadus ilga veiksmīga profesionālā darbība nodokļu konsultāciju jomā.

 

 

 

 

Valts StūrmanisValts Stūrmanis ir specializējies pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā un dažādu ar to saistītu strīdu risināšanā un ir ieguvis specializēto maģistra grādu starptautiskajās un Eiropas nodokļu tiesībās Zviedrijā, Lundas Universitātē. Deloitte Nodokļu departamenta vecākais konsultants un pieredzi ieguvis, pārstāvot VID dažādos nodokļu strīdos tiesās.

 

 

 

 

 

Rokasgrāmatas pamatsatura autori

Rokasgrāmata "Nodokļu likumu komentāri" tika veidota, sadarbojoties Izdevniecībai Dienas Bizness ar auditorfirmu Deloitte Latvia.

Deloitte_logo

Igors Rodins

Igors Rodins ir Deloitte Baltijas valstu prakses nodokļu partneris, kā arī Deloitte Latvia vadošais partneris. Deloitte komandai Igors pievienojās 1994. gadā un par partneri kļuva 1999. gadā. Viņš ir pirmais no Latvijas, kurš kļuva par Lielā četrinieka (Big 4) partneri Latvijā, kā arī pirmais visā Baltijā, kurš vadīja vienu no Lielā četrinieka praksēm.

 

 

 


Aija KļavinskaAija Kļavinska ir Deloitte Latvia Nodokļu departamenta vecākā menedžere, viņa labi pārzina Latvijas nodokļu sistēmu un specializējas due diligence un nodokļu pārbaužu projektu veikšanā. Aijas iepriekšējā darba pieredze ir saistīta ar darbu Valsts ieņēmumu dienestā un nodokļu konsultāciju sniegšanu starptautiskā profesionālo pakalpojumu uzņēmumā. Viņa ir arī ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) biedre.

 

 

 

 

Likumu komentāru izstrādē piedalījās arī šādi Deloitte Latvia speciālisti: Jānis Čupāns, Solvita Liepiņa.

Jebkura šajos "Nodokļu likumu komentāros" sniegtā informācija ir vispārīga un nav uzskatāma par konsultāciju. Autori neuzņemas atbildību par saistībām, kas var rasties, izmantojot un piemērojot šos komentārus jebkādam nolūkam un mērķim, kas nav tieši saskaņots ar autoriem. Lasītājs bez autoru iepriekš izsniegtas rakstiskas piekrišanas nedrīkst atsaukties ne uz atsevišķiem likuma pantu komentāriem, ne uz visu rokasgrāmatu, ne uz tajā veiktajām analīzēm vai secinājumiem.

Autori komentē 1997. gada 1. oktobra likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (ar grozījumiem, kas ir pieņemti līdz 2019. gada 3. aprīlim).

Likuma teksts ir iekļauts rokasgrāmatā (tekstā Bold).

Rokasgrāmatā ir izmantoti ar minēto likumu saistītie normatīvie akti, to skaitā atbilstoši šo likumu normām izdotie Ministru kabineta noteikumi. Atbilstoši attiecīgā likuma normām izdoto Ministru kabineta noteikumu saraksts, kā arī būtiskāko Ministru kabineta noteikumu pilns teksts tiek pievienots pielikumos. Vairāku pantu komentāros ir izmantota arī tiesu prakse.

Jautājumos par starptautisko nodokļu aplikšanu piemēro divpusējos starptautiskos līgumus par dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk – nodokļu konvencijas) ar vairākām valstīm (sk. IIN pielikumu Nr. 2). Šīs nodokļu konvencijas pārsvarā balstās uz Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas (turpmāk – OECD) izstrādāto konvencijas modeli, un, lai izskatītu nodokļu aplikšanas jautājumus, arī ievērojot starptautisko praksi un izpratni, darbā izmantoti arī OECD Modeļa konvencijas komentāri. Komentējot likumu normas, nodokļu speciālisti ir izskatījuši aktuālākos nodokļu aplikšanas un nodokļu tiesību piemērošanas jautājumus. Ceram, ka piedāvātie risinājumi un problēmu izklāsts palīdzēs pareizas nodokļu piemērošanas jautājumos. Tomēr konkrētu situāciju analīzei iesakām konsultēties ar speciālistiem.

“Nodokļu likumu komentāros” lietotie saīsinājumi:

APK – Administratīvo pārkāpumu kodekss

APL – Administratīvā procesa likums

CL – Civillikums

CPK – Civilprocesa kodekss

CPL – Civilprocesa likums

EEZ – Eiropas Ekonomiskā zona

EKT – Eiropas Kopienu Tiesas

ES – Eiropas Savienība

FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija

FM – Finanšu ministrija

KL – Krimināllikums

KPK – Kriminālprocesa kodekss

LB – Latvijas Banka

LR – Latvija Republika

MK – Ministru kabinets

OECD – Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācija

PCI – Centrālās statistikas pārvaldes noteiktais patēriņa cenu indekss

PVN – Pievienotās vērtības nodoklis

UIN – Uzņēmumu ienākuma nodoklis

UR – Uzņēmumu reģistrs

VID – Valsts ieņēmumu dienests

2% (1 / 61)
2% (1 / 61)
Top