Kas jāzina par apdrošināšanas regulējumu būvniecībā?

Latvijā būvniecības nozare attīstās aizvien straujāk, 2019.gada pirmajā ceturksnī pieaugumam sasniedzot 6%, par ko liecina Latvijas Būvuzņēmēju partnerības sniegtie dati. Palielinoties būvniecības aktivitātei un būvniecībā iesaistīto personu skaitam, palielinās arī būvniecības risku iestāšanās gadījumu iespējamība. Ņemot vērā aktualitāti, rokasgrāmatas autors ZAB "LEXTAL" izstrādājis jaunu nodaļu par apdrošināšanas regulējumu būvniecībā. 

Skaidrojot to, kas jāzina par apdrošināšanas regulējumu būvniecībā, autors vērš uzmanību šādiem aspektiem:

  1. Būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veidi ļauj būvniecības procesā iesaistītajām personām justies aizsargātām, ja to darbības vai bezdarbības rezultātā tiks radīti zaudējumi citiem būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām.
  2. Gan būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, gan būvdarbu veicēja civiltiesiskajai atbildības apdrošināšanai ir jābūt spēkā pirms būvspeciālista pienākumu izpildes, kā arī pirms būvdarbu uzsākšanas.
  3. Būvprojekta vadītāja noslēgtais profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums apdrošina arī visu pārējo būvspeciālistu atbildību, kuri, piedaloties konkrētajā būvprojekta izstrādāšanā (projektēšanā), nodara zaudējumus.
  4. Ja būvdarbus vienā būvobjektā veic divi vai vairāki būvdarbu veicēji, tad līguma slēgšana par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecas uz galveno būvdarbu veicēju un tā nodrošina arī galvenā būvdarbu veicēja apakšuzņēmēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
  5. Iestājoties apdrošināšanas riskam, būvdarbu veicējs atbild par prasījumu apmierināšanu trešajām personām gan par savu, gan arī par savu apakšuzņēmēju radīto kaitējumu vai zaudējumiem.
  6. Noslēdzot būvspeciālista apdrošināšanas līgumu uz noteiktu laiku, minimālo atbildības limitu nosaka atbilstoši būves grupas veidam.
  7. Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" nosaka būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību, būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo atbildības limitu.
  8. Attiecībā uz būvdarbu veicējiem, būvvalde, kura veic būvniecības procesa pārraudzību un kontroli, nodrošina arī tiesiskuma kontroli, līdz ar to, būvvaldes pienākums ir pārliecināties par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas esamību būvdarbu veicējam, kurš nodrošina atbilstošu kontroli par sevis nodarbinātajiem būvspeciālistiem.
     

Plašāka informācija:

BVR

 

 

     Būvniecības vadības rokasgrāmata

 

 

 Abonēt