Kas ir kolektīvā atlaišana?

Kas ir kolektīvā atlaišana?
Kolektīvā atlaišana ir skaidrota Darba likuma 105. pantā.
Foto: AdobeStock

Darba likuma 105. pants nosaka:

(1) Kolektīvā atlaišana ir tāda darbinieku skaita samazināšana, ja atlaižamo darbinieku skaits 30 dienu laikā ir:

1) vismaz pieci darbinieki, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina vairāk nekā 20, bet mazāk nekā 50 darbiniekus;

2) vismaz 10 darbinieki, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina vismaz 50, bet mazāk nekā 100 darbiniekus;

3) vismaz 10 procenti no darbinieku skaita, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina vismaz 100, bet mazāk nekā 300 darbiniekus;

4) vismaz 30 darbinieki, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina 300 un vairāk darbinieku.

(2) Aprēķinot atlaižamo darbinieku skaitu, ņem vērā arī tos darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumus, kad darba devējs nav uzteicis darba līgumu, bet darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas uz citiem pamatiem, kas nav saistīti ar darbinieka uzvedību vai spējām un ko ir veicinājis darba devējs.

(3) Šā likuma noteikumi par kolektīvo atlaišanu neattiecas uz:

1) (izslēgts ar 27.07.2017. likumu);

2) valsts pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem darbiniekiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. un 27.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 16.08.2017.)

(1) Kolektīvā atlaišana ir tā pati darbinieku skaita samazināšana, tikai ar papildu procesa nosacījumiem. Tas nozīmē, ka darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesā jāievēro visas prasības, kas tiek piemērotas darbinieku skaita samazināšanas gadījumā un papildus šī likuma 106. un 107. pantā noteiktos nosacījumus. Taču primāri darba devējam jāsaprot, vai uzņēmumā notiek darbinieku skaita samazināšana vai kolektīvā atlaišana, un tas saistīts ar atlaižamo darbinieku skaita aprēķināšanu proporcionāli uzņēmumā nodarbināto skaitam. Jāatzīmē, ka komentējamā pantā runa ir par atlaižamo darbinieku skaitu, un tāpēc tajā netiek ieskaitītas amatu vakances, par kuru likvidāciju darba devējs pieņēmis lēmumu.

Komentējamā panta daļā noteikts precīzs aprēķins kolektīvās atlaišanas nošķirtībai no darbinieku skaita samazināšanas.

Jāatzīmē, ka aprēķins tiek attiecināts uz atlaižamo darbinieku skaitu 30 dienu laikā. Tās ir 30 kalendārās dienas, nevis noteikts kalendārais mēnesis.

(2) Lai pasargātu darbiniekus no situācijām, kad pēc būtības notiek kolektīvā atlaišana, bet darba devējs ir vēlējies izvairīties no likumā paredzētās procesuālās kārtības ievērošanas, komentējamā panta daļā noteikts, ka atlaižamo darbinieku skaitā iekļaujami arī tie darbinieki, kuru darba tiesisko attiecību izbeigšanu ir veicinājis darba devējs, piemērojot citu, nevis DL 101. panta pirmās daļas 9. punkta pamatojumu. Kā izņēmuma darba līguma izbeigšanas gadījumi, kas nav ieskaitāmi atlaižamo darbinieku skaitā, ir tie, kas pamatoti ar darbinieka uzvedību un spējām.

(3) DL paredzētie kolektīvās atlaišanas nosacījumi netiek attiecināti un piemēroti valsts pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem darbiniekiem.

 


DLK

Darba likuma komentāri