Kāpēc ir jāsniedz atgriezeniskā saite?

Kāpēc ir jāsniedz atgriezeniskā saite?
Atgriezeniskā saite ir nepieciešama katram, kam ir svarīga sava attīstība – piemēram, darbiniekiem ir jāsaņem atgriezeniskā saite no saviem vadītājiem un kolēģiem. Prasme sniegt un saņemt atgriezenisko saiti ir viena no mūsdienu pamata darba kompetencēm.
Foto: AdobeStock

Atgriezeniskā saite ir informācija darba izpildītājam par ietekmi, kādu indivīda rīcība/uzvedība ir atstājusi uz kopējā darba rezultātiem. Atgriezeniskā saite ir jāsniedz, jo tā ļauj uzlabot organizācijas darba procesus, panākot augstāku darba efektivitāti un kvalitāti, ļauj apzināt un pilnveidot kompetences, kas nepieciešamas kvalitatīvam darba sniegumam un motivē darba ņēmēju.

Paskaidrojot, kā atgriezeniskā saite motivē darbinieku, jānorāda, ka tā ir viens no svarīgākajiem motivācijas instrumentiem organizācijā, jo:

  • parāda indivīda darba nozīmīgumu un tā ietekmi uz organizācijas mērķu sasniegšanu;
  • liek darbiniekam justies novērtētam.

Darbs ir ļoti svarīga katra cilvēka dzīves joma. Pat, ja darbs nav cilvēka dzīves prioritāte, tas tāpat aizņem ievērojamu daļu laika un prasa piepūli. Cilvēkiem ir svarīgi darīt darbu, kas viņiem patīk (iespēja piepildīt savu talantu) un kas ir jēgpilns, t.i., redzēt sava darba rezultātu ietekmi.

Atgriezeniskā saite kā motivators ir īpaši nepieciešama darba ņēmējam:

  • uzsākot darbu;
  • ilgstoši darot vienu un to pašu darbu.

Darba uzsākšanas process attiecas gan uz jauniem, gan pieredzējušiem darbiniekiem, ja tie sāk pildīt jaunus amata pienākumus, gan uz visiem, ja pat šķietami tikai nedaudz tiek mainīts darba process. Ja darba uzstādījumi tiek mainīti, tas nozīmē, ka indivīdam ir jāpielāgo sava rīcība/uzvedība jaunajiem noteikumiem, tāpēc ir svarīgi pārliecināties par to, ka jaunie uzstādījumi/prasības ir saprasti un pieņemti, un cilvēkiem ir iespēja attīstīt nepieciešamās kompetences.

Saņemot tūlītēju atgriezenisko saiti par darba procesu/rezultātu, darba ņēmējam ir iespēja ātri attīstīt darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas un sākt sasniegt labus darba rezultātus, kas ir pamats cilvēka apmierinātībai ar darbu un motivācijai darīt vēl un darīt labāk.

Situācija, kad atgriezeniskā saite netiek saņemta laikus, darba ņēmējam liek izdarīt pieņēmumu, ka ir labi tā, kā viņš dara, vai arī pavadīt laiku neproduktīvās šaubās par to, vai darba izpilde ir atbilstoša gaidītajam. Ja indivīdam ir svarīgs viņa personiskais darba sniegums un darba rezultāti, pašam ir jālūdz atgriezeniskā saite no saviem kolēģiem, vadītājiem un darbiniekiem.

Kvalitatīva atgriezeniskā saite nodrošina indivīdam iespēju uzlabot tieši tos darba aspektus, kas ir būtiski, nevis minēt, kura no darbībām būtu jāpilnveido.

Ilgstoši darot vienu un to pašu darbu, darba ņēmēji mēdz sasniegt tādu darba izpildes līmeni, kas vairs neprasa nekādus komentārus. Darbs tiek izpildīts pienācīgā apjomā, kvalitātē un noteiktajos termiņos un tiek uztverts kā norma. Tas rada apstākļus, kuros darbā tiek izteikta kritika par situācijām, kurās kaut kas ir noticis neatbil-stoši standartam, savukārt situācijām, kurās viss notiek korekti, netiek pievērsta uzmanība. Gallup darbinieku iesaistīšanās metodoloģijas autori uzsver, ka darbiniekiem pozitīva atgriezeniskā saite par savu darbu ir jāsaņem vismaz 1 reizi 7 dienās. Citi autori ir uzsvēruši: lai veicinātu mācīšanās, atvērtības un inovāciju kultūru organizācijās, komandām pozitīva atgriezeniskā saite ir jāsaņem trīs reizes biežāk nekā kritiska.

Tas norāda uz nepieciešamību organizāciju vadībai izkopt tradīciju un pieradumu izteikt saviem darbiniekiem atzinīgu viņu paveiktā darba novērtējumu vismaz vienu reizi nedēļā katram darbiniekam.

Ja organizācijas vadībai ir grūtības definēt, ko tad īsti labu konkrētais cilvēks ir paveicis, vairākas nedēļas pēc kārtas, vispirms vajadzētu rast atbildi uz jautājumu: «Kāpēc šis cilvēks vispār vēl strādā šajā organizācijā?».

Tieši šis jautājums – kāpēc es šeit vispār vēl strādāju? – arī rodas katram darbiniekam, kurš labi dara savu darbu, bet pēdējos mēnešos vai gados no sava tiešā vadītāja nav saņēmis jēgpilnu, pozitīvu atgriezenisko saiti, kas norādītu uz darbinieka pūļu ietekmi organizācijas mērķu sasniegšanā. Tieši spēja ietekmēt un būt novērtētam ir vēl viens svarīgs darbinieku motivācijas priekšnoteikums.


Personāla vadības rokasgrāmata

Personāla vadības rokasgrāmata