Kā izstrādāt darba aizsardzības vecākā speciālista amata aprakstu?

Kā izstrādāt darba aizsardzības vecākā speciālista amata aprakstu?
Veidojot darba aizsardzības vecākā speciālista amata aprakstu, jāņem vērā dažādi apsvērumi, piemēram, uzņēmuma specifika, organizatoriskā struktūra, izglītība, pieredze darba aizsardzības jomā, nodarbināto cilvēku skaits uzņēmumā, kā arī šī amata pienākumu veikšanai nepieciešamās prasības.
Foto: AdobeStock

Vecākajam darba aizsardzības speciālistam uzņēmumā jāieņem amats, lai nodrošinātu speciālista neatkarību no ražošanas vai struktūrvienību vadītājiem. Tādā veidā darba aizsardzības speciālists varēs veikt neatkarīgu darba vides uzraudzību un citu ar to saistītu darbību.

Saskaņā ar profesijas standartu, uz kura pamata uzņēmuma vadītājs veido darba aizsardzības vecākā speciālista amata aprakstu, galvenie darbības pamatuzdevumi ir:

 • darba aizsardzības vecākais speciālists uzņēmumā veic darba aizsardzības sistēmas organizēšanu, darba vides iekšējo uzraudzību, kā arī ekspertīzi darba aizsardzības jomā;
 • kā kompetents speciālists pārzina darba aizsardzības un apkārtējās vides aizsardzības jautājumus un pielieto ar tiem saistītos normatīvos aktus;
 • veic zinātniski pedagoģiskās darbības darba aizsardzības jomā.

Izvērtējot iepriekš minēto profesijas standartu, secināms, ka pienākumu saraksts nav izsmeļošs un tas būtu papildināms ar šādiem konkrētā uzņēmuma specifikai nepieciešamiem pienākumiem:

 • sadarboties ar valsts institūcijām un citām uzņēmuma struktūrvienībām;
 • pārzināt un pielietot ar bīstamajām iekārtām saistītos normatīvos aktus;
 • pārzināt un pielietot ar ķīmiskām vielām saistītos normatīvos aktus;
 • piedalīties jaunā aprīkojuma izvēlē un tā izvietošanā;
 • piedalīties ārpakalpojumu sniedzēju darbu kontrolē;
 • orientēties situācijās saistītās ar rūpnieciskām un bīstamo iekārtu avārijām;
 • orientēties personu datu aizsardzības jomā;
 • orientēties bīstamo atkritumu apsaimniekošanā;
 • piedalīties uzņēmuma darba aizsardzības budžeta veidošanā.

Papildus tam darba aizsardzības speciālistam ir jāpiedalās uzņēmuma rīkotajās sapulcēs (ražošanas, remontdarbu plānošanas u.c.) un jāuztic līgumkompāniju dokumentācijas pārbaude pirms līguma noslēgšanas un veicot darbu izpildi uzņēmuma teritorijā.

Tālāk iespēja iepazīties ar vecākā darba aizsardzības speciālista amata apraksta paraugu.

Darba aizsardzības rokasgrāmata

 

   

  Darba aizsardzības rokasgrāmata

 

 Iegādājieties abonementu un lasiet visu rakstu

Cena (ieskaitot PVN): 2.99 €
Cena (ieskaitot PVN): 9.50 €