Darba tiesisko attiecību uzturēšanas un izbeigšanas process: disciplinārsods, rīkojums, darbinieka uzteikums

Rokasgrāmatas autore maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā Karīna Platā sniedz ieteikumus darba tiesisko attiecību jomā par šādām situācijām:

  • Atsevišķos gadījumos rīkojumu nepieciešamību nosaka normatīvie akti. Kādas norādes uz rīkojumu ir ietvertas Darba likumā? Vai visos gadījumos būtu nepieciešams darbinieka paraksts kā apliecinājums, ka darbiniekam rīkojums ir zināms?
    Rīkojums par darbinieka nosūtīšanu uz profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu.  Kā noformē rīkojumu, ja profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana ir par maksu? Kādās situācijās rīkojumā iekļaujams punkts par darbinieka pienākumu iepazīstināt kolēģus ar profesionālajās apmācībās vai kvalifikācijas paaugstināšanā gūtajām atziņām? Kad darbiniekam jāsniedz atskaite par apmācībām? Kāda informācija iekļaujama rīkojuma pamatā? (7.4.4. "Rīkojumi")
  • Kas jāņem vērā darba devējam, noformējot lēmumu par darbinieka disciplinārsoda piemērošanu? Vai pieņemtais lēmums var būt saistīts ar piezīmes vai rājiena izteikšanu? Kādu informāciju iekļaut, ja darba devējs lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu ir noformējis kā rezolūciju? Kas jānorāda rīkojuma saturā, ja lēmums noformēts kā atsevišķs dokuments? Kāds ir rīkojuma par disciplinārsodu pamats? (7.4.6. "Personāla dokumentu pārvaldība disciplinārsodu piemērošanā")
  • Vai darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas, ja darba devējs nepiekrīt darbinieka uzteikumam? Ko liecina tiesu prakse par darba devēja iespēju apstrīdēt darbinieka uzteikumu? (7.5.1. "Darbinieka uzteikums")

Dokumentu rgr.

  
 

  Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata