Darba samaksa un tās organizācijas kārtība: izpratne par niansēm un formulējumiem, kas var maldināt

Darba samaksas organizācija
Atbilstoši Augstākās tiesas atziņām darba samaksas elementus var izdalīt divās daļās: regulāri izmaksājamie (darba alga un piemaksas) un neregulāri izmaksājamie (prēmijas un citi nemateriālie labumi)
Foto: Shutterstock

Darba samaksas organizācija sabiedrībā ir viens no būtiskākajiem jautājumiem ikvienam darba devējam. Darba samaksas organizācija ietver daudz un dažādus aspektus, tai skaitā darba algu, piemaksas un prēmijas, kādā tiek aprēķināti darba samaksas elementi un nodrošināta izpratne par to izmaksas priekšnoteikumiem.

Tāpēc šajā nodaļā tiks apskatīti darba samaksas elementi, kā arī tiks skaidrots, kā tos nesajaukt un pareizi piemērot. Tiks analizēti arī jautājumi par to, kā darba devējam nodrošināt, ka sabiedrībā ir visiem saprotama darba samaksas organizācija, kā pareizi izveidot prēmēšanas sistēmu sabiedrībā un nodrošināt nepieciešamo vienlīdzību darba samaksā.

Tā kā šajā nodaļā tikts apskatīts tieši Darba likuma regulējums, atsevišķi neanalizējot valsts vai pašvaldību institūciju darbinieku atlīdzības jautājumus vai kādas speciālās tiesību normas, piemēram, skolotāju darba samaksu, šīs nodaļas ietvaros tiks izmantoti Darba likumā lietotie termini.

Darba likuma 59. pants paredz, ka darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu, kas ietver:

  1. darba algu;
  2. normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas;
  3. prēmijas;
  4. jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu.

Ir svarīgi nejaukt darba samaksas un darba algas jēdzienu, jo "darba samaksa" ir plašāks jēdziens un ietver arī neregulārus maksājumus. Savukārt darba alga ir regulārs maksājums par darbu, ko veic darba devējs.

Darba likuma 59. panta formulējums var maldināt, jo nosaka, ka darba samaksa ietver regulārus maksājumus. Domājot, piemēram, par prēmijām, kuras praksē tiek izmaksātas neregulāri, var rasties neskaidrības šī panta formulējuma dēļ. Tiesību normas formulējums tik tiešām nav īpaši veiksmīgs, tomēr to nebūtu jāsaprot tā, ka visi darba samaksas elementi ir izmaksājami regulāri.

 

pers

 

   

     Personāla vadības rokasgrāmata

 

 

 


2.5. Darba samaksa un tās organizācijas kārtība

2.5.1. Darba samaksas jēdziens un pamatelementi

2.5.1.1. Darba alga

2.5.1.2. Piemaksas

2.5.1.2.1. Piemaksa par papildu darbu

2.5.1.2.2. Piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku

2.5.1.2.3. Piemaksa par nakts darbu

2.5.1.2.4. Piemaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

2.5.1.2.5. Citas piemaksas

2.5.1.3. Prēmijas

2.5.1.4. Cita veida atlīdzība par darbu

2.5.2. Darba samaksas organizācija

2.5.2.1. Vienlīdzīga darba samaksa

2.5.2.2. Darba samaksas aprēķins un izmaksa

2.5.2.3. Darba samaksas sistēma sabiedrībā