Darba likums: jaunāko grozījumu komentāri

Darba likumu komentāri saistīti ar jaunākajiem likuma grozījumiem -  07.03.2019. likums (LV, 21. marts, Nr. 57), 28.03.2019. likums (LV, 17. aprīlis, Nr. 78), 06.06.2019. likums (LV, 19. jūnijs, Nr. 123), un praksi.

Autore Karīna Platā sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kādiem jābūt nosacījumiem, lai darba devējam būtu iespēja piemaksu par virsstundu darbu darbiniekam maksāt samazinātā apmērā?
  • Kāpēc ģenerālvienošanās slēdzējpusēm jāseko līdzi valstī noteiktajām izmaiņām minimālās darba algas un stundas likmes apmērā? Kā var samazināt risku ģenerālvienošanās uzskatīšanai par spēkā neesošu?
  • Kā darba devējam veikt atlīdzības izmaksu darbiniekam zemessargam sakarā ar zemessarga apmācībām? Vai šādas atlīdzības izmaksa ir noteikta likumā?
  • Kādai jābūt minimālajai pusaudža darba algai? Kā aprēķināt pusaudža mēneša algu, ja viņš nodarbināts mazāku stundu skaitu nedēļā?
  • Kāda darba samaksas organizācija ir noteikta bērniem?
  • Kādu kārtību ievērot darba devējam, mainot darbiniekiem darba tiesisko attiecību būtiskos nosacījumus?
  • Kādos gadījumos darbiniekam izmaksājama vidējās izpeļņa par darba piespiedu kavējumu?
  • Kādi termiņi darbiniekam jāievēro, ja tiek nokavēts prasības celšanas termiņš?
  • Kādos gadījumos tiesa var lemt jautājumu par darbinieka nekavējošu atjaunošanu darbā un viņam pienākošos summu izmaksu?
  • Kādu informāciju darba devējs ir tiesīgs norādīt darbiniekam izsniegtajā izziņā?

DLK

 

 

     Darba likuma komentāri