Darba laiks, darba samaksa un darbaspēka tirgus būvniecībā

Darba laiks, darba samaksa un darbaspēka tirgus būvniecībā
Darba laika un darba samaksas noteikumus arī būvniecībā vispārīgi regulē Darba likums un ar to saistītie Ministru kabineta noteikumi. Īpaši svarīgi ņemt vērā ģenerālvienošanās un EDUS sistēmas noteikumus.
Foto: AdobeStock

Akcentējot būtiskāko par darba laiku, darba samaksu un darbaspēka tirgu būvniecībā, jāņem vērā:

  1. Būvniecības nozarē, tāpat kā citās ekonomikas nozarēs, darba devēja pienākumos ir noteikt vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu, kura nedrīkst būt mazāka par valsts noteikto minimumu normāla darba laika ietvaros, kas pašreiz ir 430 eiro.
  2. Darbinieks, kurš veic papildu un ar īpašu risku saistītus darbus, kuri būvniecības nozarē ir uzskaitīti Ministru kabineta noteikumos Nr.92, kā arī nakts darbus, virsstundu vai darbu svētku dienās, saņem darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktu piemaksu pie pamatalgas.
  3. Gadījumos, kad darba devējam nodarīti zaudējumi darbinieka prettiesiskas vai vainojamas rīcības dēļ, piemēram, veicis neatbilstošu kvalitātes nodrošināšanu vai nav iekļāvies paredzētajos termiņos, tad darba devējam ir tiesības veikt ieturējumu no darbiniekam izmaksājamās darba samaksas.
  4. Darba laiks ir laika posms no darba sākuma līdz beigām, kurš būvniecības nozarē normālas darba dienas laikā nevar pārsniegt astoņas stundas dienā, bet darbiniekam, darbojoties vairāk nekā 50 procentus ar īpaša riska darbiem, tas nedrīkst pārsniegt septiņas stundas dienā.
  5. Īso izpildes termiņu uzlikšana un sezonalitāte būvniecības nozarē var likt darba devējam pēc konsultēšanās ar darbinieku noteikt sešu darba dienu nedēļu, bet sestdienas darbu beidzot agrāk nekā citās dienās.
  6. Nepilnu darba laiku būvniecības nozarē darba devējs nosaka, ja to pieprasa grūtniece, sieviete pēcdzemdību periodā līdz 1 gadam u.c., bet attiecinot tos pašus noteikumus, kā uz darbinieku, kas nodarbināts normālā darba laikā.
  7. Būvniecības nozarei uzrādot lielu ēnu ekonomikas īpatsvaru valstī un kropļojot konkurenci publisko konkursu ietvaros, tiek lietots efektīvs juridisks instruments – ģenerālvienošanās, kas ir saistoša visai nozarei un kura paredz paaugstināt būvniecības nozares darba algu vai stundas likmi darbiniekiem, kuri nodarbināti šajā nozarē.
  8. Mazinot nedeklarēto un nelikumīgo nodarbinātu būvniecības nozarē, kura ir viena no lielākajām nodarbināto personu skaita ziņā, tika ieviesta elektroniskās laika uzskaites sistēma EDLUS. Tajā tiek salīdzināts darbinieku nostrādāto stundu skaits ar nomaksātajiem nodokļiem, kā arī darba pārvaldīšanas un plānošanas iespējas.

Plašāka informācija rokasgrāmatā.
 

BVR

 

 

     Būvniecības vadības rokasgrāmata

 

 

 Abonēt