Cik ilgs ir atvaļinājums bērna tēvam, ja ģimenē piedzimuši dvīņi?

Cik ilgs ir atvaļinājums bērna tēvam, ja ģimenē piedzimuši dvīņi?
Ints Skaldis, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāta palīgs, un Gabriela Fomina, ZAB "Ellex Kļaviņš" jaunākā juriste, skaidro, kā iespējams rīkoties darba devējam, ja darbiniekam piedzimuši dvīņi.
Foto: Unsplash

Darba likuma 155. pants nosaka, ka bērna piedzimšanas gadījumā bērna tēvam ir tiesības uz 10 kalendāra dienu ilgu atvaļinājumu. Šādu atvaļinājumu piešķir darba devējs tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas. Dokuments, kas darba devējam apliecina bērna piedzimšanas faktu, ir dzimšanas apliecība. Darba likuma noteikumi neaizliedz atvaļinājumu bērna tēvam sadalīt arī vairākās atsevišķās daļās, kamēr tiek ievērots Darba likumā noteiktais atvaļinājuma izmantošanas termiņš. Tāpat Darba likums neaizliedz darba devējam piemērot darbiniekiem labvēlīgākus noteikumus, piemēram, piešķirot atvaļinājumu, kas ir ilgāks par likumā noteiktajām 10 kalendāra dienām.

pediņasDarba devējiem jāatceras, ka atvaļinājuma laikā darbiniekam saglabājama darba vieta un darba samaksa. Tāpat saistībā ar atvaļinājuma bērna tēvam izmantošanu pret darbinieku nav pieļaujama atšķirīga attieksme vai nelabvēlīgu seku radīšana.

Attiecībā uz bērna tēva tiesībām uz atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu likums neizšķir gadījumus, kad ģimenē vienlaikus piedzimst viens vai vairāki bērni, un neparedz bērna tēva tiesības uz 10 kalendāra dienu ilgu atvaļinājumu par katru no piedzimušajiem bērniem. Tomēr, lai gan likums neparedz šādas tiesības un attiecīgi neuzliek pienākumu darba devējam obligāti piešķirt atvaļinājumu bērna tēvam par katru no piedzimušajiem bērniem, piemēram, ja tēvs kļuvis par vecāku dvīņiem – kopā 20 kalendāra dienas, darba devējs var izlemt pēc saviem ieskatiem, vai piešķirt 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu atsevišķi par katru no piedzimušajiem bērniem.

Paternitātes pabalsta pieprasīšana un saņemšana noteikta likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 10.1 pantā, atbilstoši kuram par piešķirtā atvaļinājuma 10 kalendāra dienām bērna tēvam valsts piešķir paternitātes pabalstu no valsts sociālās apdrošināšanas budžeta atbilstoši darbinieka obligāto iemaksu algai. Likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 36. panta otrā daļa paredz darba devēja pienākumu pēc bērna tēva pieprasījuma izdot apstiprinājumu par viņa atrašanos atvaļinājumā un, ja nepieciešams, sniegt arī citu informāciju, lai bērna tēvam piešķirtu paternitātes pabalstu un noteiktu precīzu tā apmēru. Būtiski minēt, ka likums neparedz bērna tēva tiesības saņemt paternitātes pabalstu ilgāk par noteiktajām 10 kalendāra dienām. Tāpēc situācijās, kad darba devējs piešķīris atvaļinājumu ilgāku par 10 kalendāra dienām, ieteicams ar darba devēju atsevišķi vienoties par to, vai un kā tiek apmaksātā pārējā atvaļinājuma daļa. Normatīvie tiesību akti arī neregulē jautājumu, vai bērna tēvam ir tiesības saņemt paternitātes pabalstu divas reizes, ja piedzimuši dvīņi. No likuma neizriet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pienākums šādās situācijās izmaksāt paternitātes pabalstu dubultā apmērā vai veikt kādas papildu piemaksas, kā tas ir, piemēram, bērnu pabalsta izmaksas gadījumā. Tāpēc paternitātes pabalsta apmēru neietekmē vienās dzemdībās piedzimušo bērnu skaits.

pediņasJāatzīmē – lai saņemtu paternitātes pabalstu, bērna tēvam nepieciešams iesniegt aizpildītu iesniegumu VSAA. Pēc iesnieguma saņemšanas VSAA pārbauda darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā sniegto informāciju par periodu, kurā bērna tēvam piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Atsevišķi norādāms, ka bērna tēvam, kas ir nodarbināts vairākās darba vietās, ir tiesības saņemt 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu katrā darba vietā. Šādās situācijās gan jāņem vērā, ka atbilstoši judikatūrai bērna tēvam ir tiesības tikai uz vienu paternitātes pabalstu neatkarīgi no tā, pie cik darba devējiem viņš ir strādājis. VSAA, nosakot obligāto iemaksu algu, lai aprēķinātu izmaksājamā paternitātes pabalsta apmēru, ir jāņem vērā visu darba devēju veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.[1] Tādējādi šādās situācijās ieteicams iesniegt vienu iesniegumu paternitātes pabalsta saņemšanai pēc tam, kad atvaļinājums piešķirts pie visiem darba devējiem.

 
  1. ^ Sk. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2017. gada 14. novembra spriedumu lietā Nr. SKA-1063/2017.