Aktualitātes personāla dokumentu pārvaldībā

Papildinot informāciju par dokumentu pārvaldību darba tiesisko attiecību jomā un personāla dokumentu pārvaldības darbinieku pārstāvības procesā, autore Karīna Platā sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kādam jābūt minimālajam biedru skaitam, lai varētu reģistrēt arodbiedrību gan uzņēmumā, gan ārpus uzņēmuma? Kādas sekas var iestāties, ja arodbiedrība neinformēs par sevi darba devēju?
  • Kāda informācija jāiekļauj protokolā, ievēlot darbinieku pilnvarotos pārstāvjus?
  • Kādu informāciju būtu ieteicams norādīt darba koplīgumā sakarā ar pabalstu izmaksu?
  • Kā saprast likuma prasību par darba algas amplitūdas norādīšanu darba sludinājumā?
  • Kādos gadījumos virsstundu darbu var apmaksāt samazinātā apmērā un ko nozīmē – "būtiski" palielināta valstī noteiktā minimālā darba alga?
  • Kāda informācija jānorāda darba devēja rīkojumā par darba tiesisko attiecību nodibināšanu?

Tā, piemēram, skaidrojot darbinieku pārstāvību un to apliecinošos dokumentus, juriste norāda:

Darba likuma 10.panta pirmā daļa nosaka, kas var būt darbinieku pārstāvji:

  • darbinieku arodbiedrība, kuras vārdā rīkojas tās statūtos pilnvarota arodbiedrības institūcija vai amatpersona;
  • darbinieku pilnvaroti pārstāvji, kuri ievēlēti uzņēmuma līmenī atbilstoši likumā noteiktajam procesam.

Arodbiedrību darbības tiesiskais regulējums noteikts Latvijas Republikas Satversmē, Arodbiedrību likumā un Biedrību un nodibinājumu likumā. Arodbiedrība reģistrējama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, par ko tiek veikts ieraksts biedrību un nodibinājumu reģistrā. Ja arodbiedrība vēlas, tā var iesniegt pieteikumu par reģistrācijas apliecības izsniegšanu gan tās reģistrācijas brīdī, gan arī pēc tam. Apliecība var tikt izsniegta papīra vai elektroniskā formātā.

Saskaņā ar Arodbiedrību likuma 7.panta otro daļu uzņēmuma arodbiedrības dibinātāju skaits nevar būt mazāks par 15 vai mazāks par vienu ceturtdaļu no uzņēmumā strādājošo kopskaita, kura savukārt nevar būt mazāk par pieciem strādājošajiem. Ārpus uzņēmuma veidojamas arodbiedrības dibinātāju skaits nevar būt mazāks par 50 (Arodbiedrību likuma 7.panta trešā daļa). Sadarbībā ar darba devēju arodbiedrību pārstāv tās statūtos pilnvarota institūcija vai amatpersona. Arodbiedrība par pilnvarotajām amatpersonām darba devēju informē rakstveidā. 

Darbinieku pilnvaroto pārstāvju ievēlēšanai Darba likuma 10.panta otrajā daļā noteikts pamatkritērijs: ja uzņēmumā tiek nodarbināti pieci vai vairāk darbinieki. Tāpat likumā noteikta ievēlēšanas kārtība, kas tiek protokolēta. Protokolā var ietvert noteiktu informāciju. Vairāk uzziniet rokasgrāmatā!

 

Dokumentu rokasgrāmata

 

 

   Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmata