Aktualitātes līgumu izstrādē

Aktualitātes līgumu izstrādē
Foto: AdobeStock

2020. gada 1. jūlijā spēkā stājās Administratīvās atbildības likums. Līdz ar to "Līgumu rokasgrāmatas" autors ZAB "Tamberga un Partneri" vērš uzmanību, kādas izmaiņas jāņem vērā būvniecības procesa un līguma normatīvajā regulējumā, juridiskās personas maksātnespējas lietās, kā arī darba līgumos saistībā ar administratīvajiem sodiem Darba aizsardzības likumā.

Tā kā Darba aizsardzības likumā no 2020. gada 1. jūlija ir stājušās spēkā tiesību normas arī par attālinātā darba veikšanu, rokasgrāmatas autors sagatavojis atbilstošus līgumu pielikumu paraugus.

Par attālinātu nolīgtā darba izpildi jāveic grozījumi darba līgumā

Ņemot vērā situāciju pasaulē un Latvijā, kad attālināts darbs ir kļuvis par realitāti daudziem strādājošajiem, aktuāls ir jautājums par darba tiesisko attiecību sakārtošanu attālinātā darba veikšanas gadījumā.

pediņasKatram darba devējam ir jāizvērtē, vai darba līgumā noteiktos darba pienākumus darbinieks var veikt attālināti, vai tomēr nē. Darba devēja uzdevums ir izvērtēt arī pieejamos resursus darba veikšanai attālinātā darba režīmā un nodrošināt tos.

Profesijās, kurās ir iespējams darba pienākumus pastāvīgi vai regulāri veikt attālināti, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, strādājot ārpus darba devēja uzņēmuma, darba devējam un darbiniekam ir iespēja vienoties, noslēdzot par to rakstisku vienošanos pie darba līguma, par attālinātu darba pienākumu veikšanu.

Veicot darba līgumā noteiktos darba pienākumus attālināti, darbiniekam arī turpmāk, tieši tāpat kā atrodoties darba devēja uzņēmumā uz vietas, ir jāievēro gan darba devēja noteiktais darba laiks, gan jāpakļaujas darba devēja rīkojumiem un noteiktai darba kārtībai, gan jāievēro pārējie noslēgtā darba līguma noteikumi un darba aizsardzības normatīvajos aktos noteiktās prasības. Savukārt darba devējam ir jānodrošina darbiniekam attālināta piekļuve darba komunikāciju sistēmām, tajā skaitā, bet ne tikai darba e-pastam un darba telefonam, nodrošinot darbinieka sasniedzamību, kā arī attālinātai darba veikšanai atbilstošs nepieciešamais tehniskais nodrošinājums un pieeja attiecīgajām informācijas tehnoloģiju sistēmām.

Ja darba devējs un darbinieks darba līgumā nav vienojušies par darba veikšanu attālināti, tad darba devējam ir jāinformē darbinieks par iespēju pastāvīgi vai regulāri pāriet uz attālinātā darba veikšanu ne tikai mutiski, bet arī rakstiski, un jāpiedāvā veikt grozījumi darba līgumā, ievērojot Darba likumā noteiktos nosacījumus. 

Spēkā stājies Administratīvās atbildības likums

2020.gada 1. jūlijā spēkā stājās Administratīvās atbildības likums. Līdz ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudēja Latvijas Administratīvo  pārkāpumu kodekss, kas bija spēkā no 1985. gada 1. jūlija.

Līdz Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās brīdim, viss regulējums administratīvo pārkāpumu jomā un administratīvie sodi tika noteikti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, savukārt no 2020. gada 1. jūlija administratīvo pārkāpumu apraksts, par administratīvajiem pārkāpumiem piemērojamie sodi un amatpersonu kompetence administratīvo pārkāpumu procesā iestādē, ievērojot Administratīvās atbildības likumā paredzētos administratīvās atbildības pamatnoteikumus, turpmāk ir iekļauti atsevišķos nozaru likumos un pašvaldību saistošajos noteikumos.

pediņasTas nozīmē, ar 2020. gada 1. jūliju administratīvā pārkāpuma sastāvus un par tiem paredzētos sodus var atrast attiecīgo nozari regulējošajā likuma vai pašvaldību saistošo noteikumos beigās pirms Pārejas noteikumiem vai Noslēguma jautājumiem.

Savukārt, Administratīvās atbildības likums regulē: 

  • Administratīvās atbildības pamatnoteikumus (likuma A daļa, 1.–4.nodaļa, 1.–26. pants);
  • Administratīvā pārkāpuma procesa norisi (likuma B daļa,): 
    • Administratīvā pārkāpuma procesa vispārīgie noteikumi (pirmā sadaļa, 27.–114. pants),
    • Administratīvā  pārkāpuma process iestādē (otrā sadaļa, 115.–174. pants),
    • Administratīvā pārkāpuma process tiesā (trešā sadaļa, 175.–252. pants).
  • Sodu izpildi (likuma C daļa, 253.–273. pants);
  • Starptautisko sadarbību administratīvo pārkāpumu procesā (likuma D daļa, 274.–295. pants). Svarīgi atcerēties, ka saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma Pārejas noteikumu 2. punktu Procesuālās darbības, kas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai uzsāktas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, tiek arī pabeigtas kodeksā noteiktajā kārtībā.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normas piemērojamas līdz attiecīgās administratīvā pārkāpuma lietvedības stadijas pabeigšanai (lietvedības iestādē, tiesā vai izpilde).

Vienlaicīgi ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās brīdi, spēkā stājās arī grozījumi attiecīgo nozari regulējošajā likumā un pašvaldību saistošajos noteikumos. Administratīvā atbildība  tagad paredzēta vairāk kā 120 nozaru likumos. Nozares likums ir attiecīgo nozari regulējošais likums, piemēram, par pārkāpumiem darba tiesisko attiecību jomā sodi un administratīvā pārkāpuma sastāvs ir atrodams Darba likuma jaunajā E daļā vai, piemēram, atsevišķu būvniecības noteikumu pārkāpumu regulējums un soda apmērs tagad ir atrodams būvniecības nozari regulējošā likumā – Būvniecības likumā, vai arī, piemēram, administratīvo pārkāpumu regulējums tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas jomā, kompetence administratīvo pārkāpumu procesā un soda apmērs par administratīvo pārkāpumu  tagad ir atrodams Maksātnespējas likumā, kas papildināts ar XXXIII nodaļu. 

Gan Administratīvās atbildības likumā, gan nozaru likumos  naudas sods par pārkāpumu tiek izteikts naudas soda vienībās, nevis eiro kā tas bija līdz šim. Viena naudas soda vienība saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 16. panta otro daļu ir noteikta – pieci eiro. Minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības, savukārt maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 400 naudas soda vienības, bet juridiskajām personām – 4000 naudas soda vienības. Maksimālais naudas soda apmērs fiziskajām un juridiskajām personām ar likumu noteiktajā administratīvā soda sankcijā drīkst tikt pārsniegts, ja lielāka naudas soda nepieciešamība ir noteikta Latvijas Republikai saistošajā starptautiskajā tiesību aktā.

pediņasBūtiski ir atcerēties, ka viens un tas pats administratīvā pārkāpuma sastāvs nebūs atrodams ganpašvaldību saistošajos noteikumos, gan nozari regulējošā likumā.

Pašvaldības saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  noteikumiem tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot tajos administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, tikai tad, ja to neregulē likums un tikai par ierobežotu jautājumu loku.

Latvijas Republikas oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" kopā ar Tieslietu ministriju vietnē likumi.lv ir izstrādājuši elektronisko Administratīvās atbildības ceļvedi, kurā ir apkopoti visi likumi un pieejamo pašvaldību saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu persona ir saucami pie administratīvās atbildības.

Plašāka informācija un paraugs par attālinātu nolīgtā darba izpildi pieejams rokasgrāmatā.

Līgumu rokasgrāmata

 

  

  Līgumu rokasgrāmata

 

 

 


3. Būvniecības process un līgumi

3.2. Būvniecības procesa un līguma normatīvais regulējums

6. Darba līgums, uzņēmuma līgums, līgums par pakalpojuma sniegšanu un patapinājuma līgums

6.1. Darba līguma un uzņēmuma līguma apskats un būtiskie aspekti

6.2.4. Darba līguma grozījumi

6.2.4.1. Par attālinātu nolīgtā darba izpildi

6.2.4.2. Papildu vienošanās par attālinātu nolīgtā darba izpildi 

7. Strīdu risināšana

7.9. Kreditora prasījums 

 


Abonēt