Abonēšanas līgums

SIA Izdevniecība Dienas Bizness , reģistrācijas numurs 50003118721, juridiskā adrese Andrejostas iela 23, Rīgā, LV-1045, turpmāk tekstā „Izdevniecība” no vienas puses, un Lietotājs no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi saukts „Puse”, un kopā – „Puses”, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”.

1. Līguma priekšmets

1.1. Izdevniecība nodrošina Lietotājam iespēju lietot produktus – Dienas Bizness rokasgrāmatu (elektroniskā vai drukāta formātā), Rakstu elektroniskā formātā, Akadēmijas materiālus, turpmāk tekstā Produkti, atbilstoši izvēlētajam abonēšanas veidam, bet Lietotājs veic Līgumā paredzētos maksājumus un ievēro Lietotājam noteiktos pienākumus.

2. Norēķinu kārtība

2.1. Lietotājam ir jābūt reģistrētam lietotājam Dienas Bizness mājas lapā dbhub.lv un jābūt autorizētam ar savu lietotājvārdu un paroli.

2.2. Lietotājs veic samaksu par Produktu lietošanas tiesībām ar priekšapmaksu saskaņā ar Izdevniecības elektroniski izrakstīto un uz Lietotāja norādīto e-pastu, nosūtīto rēķinu, turpmāk tekstā Priekšapmaksas rēķins.

2.3. Ja samaksa netiek veikta 10 kalendāro dienu laikā no 2.2.punktā minētā Priekšapmaksas rēķina saņemšanas dienas, Priekšapmaksas rēķins tiek anulēts.

2.4. Pēc samaksas veikšanas uz Lietotāja norādīto e-pastu tiek nosūtīts nodokļu Rēķins.

2.5. Puses vienojas, ka Līguma 2.2. un 2.4.punktos minētie rēķini tiek sagatavoti elektroniskiun Lietotājs to apliecina likuma Par grāmatvedību 7.1 panta 3.daļā noteiktajā kārtībā. Pēc pieprasījuma iepriekš minētie reķini tiks nosūtīti uz Lietotāja norādīto  e-pasta adresi vai arī sagatavoti papīra formātā un nosūtīti uz norādīto pasta adresi. 

3. Produktu lietošanas kārtība

3.1. Pēc samaksas veikšanas Lietotājam tiek nodrošināta pieeja Produktam atbilstoši izvēlētajam un apmaksātajam periodam.

3.2. Pēc samaksas veikšanas personīgās identifikācijas parametri tiek nosūtīti uz Lietotāja e-pastu.

4. Izdevniecības tiesības un pienākumi

4.1. Izdevniecība veic Lietotāja reģistrāciju un nodrošina Lietotājam Produktu lietošanas tiesības atbilstoši Līguma nosacījumiem.

4.2. Visus produktus aizsargā autortiesības. Ja Lietotājs izmanto materiālus nekomerciālos nolūkos, Lietotājam ir jānorāda informācijas avots. Ja Lietotājs izmanto informāciju nekomerciālos nolūkos, Lietotājam ir jānorāda attiecīgais informācijas avots – Dienas Bizness HUB un  publikācijas datums.

5. Lietotāja tiesības un pienākumi

5.1. Lietotājs apņemas 10 dienu laikā veikt Priekšapmaksas rēķina apmaksu.

5.2. Lietotājs apņemas neizpaust trešajām personām personīgās identifikācijas parametrus.

5.3. Lietotājam ir aizliegts nelegāli izmantot Produktus – kopēt, izplatīt, publicēt vai nodot trešajām personām iegūto informāciju vai piedalīties tās izplatīšanā, nodošanā trešajām personām komerciālos nolūkos.

6. Līguma termiņi, izbeigšanas kārtība un citi nosacījumi

6.1. Līgums stājas spēkā ar Priekšapmaksas rēķina izrakstīšanas dienu un saglabā savu spēku līdz Puses ir izpildījušas savas šajā Līgumā uzņemtās saistības. Līgums automātiski tiek pārtraukts, ja Lietotājs nav veicis samaksu 2.2. punktā norādītajā kārtībā.

6.2. Gadījumā, ja tiek pārkāpti šī Līguma 5.2., 5.3.punkta noteikumi, Izdevniecībai ir tiesības pārtraukt pakalpojuma piegādi no brīža, kad pārkāpums ir atklāts, neatmaksājot Lietoājam pakalpojuma maksu. Papildus, ja Lietotājs ir apzināti pārkāpis 5.3.punkta nosacījumus, Izdevniecībai ir tiesības pieprasīt kompensēt zaudējumus, kas radušies Lietotāja prettiesiskas rīcības rezultātā.  

6.3. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu tādā apjomā, kādā šo saistību izpildi kavē vai pārtrauc nepārvaramas varas apstākļi – jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde. Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un izbeigšanos.

6.4. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.

6.5. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatītas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.