Jaunais UIN

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma komentāri

(Ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 2019. gada 23. maijam)
Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Nodokļu reforma Latvijā 2018. gadā saistīta arī ar jauna Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) likuma ieviešanu praksē. Jaunais regulējums nosaka daudzas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo likumu, piemēram, paredz lielāku (20%, efektīvā likme 25%) nodokļa likmi. Tomēr tas ir balstīts uz naudas plūsmas principu, proti, UIN jāaprēķina, pieņemot lēmumu par dividenžu sadali, veicot dividendēm pielīdzināmus maksājumus, kā arī reprezentācijas un nesaimnieciskās izmaksas. Zināmā mērā atvieglota grāmatvedības uzskaite, novērtējot reprezentācijas un nesaimnieciskās izmaksas noteikts to maksimālais apmērs attiecībā pret darbinieku atalgojuma izmaksām. Vairs nav paredzētas līdz šim iekļautās investīciju stimulējošās normas (piemēram, paātrinātā pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtība), nav vairs arī atlaižu lielo investīciju projektu veicējiem. Tāpat ir mainījušies nosacījumi, kā tiek izsniegti aizdevumi saistītajām personām. Likumā ieviests jauns termins  "nosacītās dividendes". Mainījušies nosacījumi uzņēmumiem, kuri ziedo utt. Nupat uzņēmumi ir iesnieguši pirmo UIN deklarāciju par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Prakse veidojas pamazām, neskaidro jautājumu daudz. 

Likuma komentāros skaidroti vispārējie jaunā UIN likuma noteiktie nodokļa aprēķināšanas principi, pakāpeniski tiks pievienoti piemēri par specifiskām situācijām un to risinājumiem praksē.

Likums komentēts kontekstā ar

 1. Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumiem Nr. 677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi";
 2. Ministru kabineta 2017. gada 7 novembra noteikumiem Nr. 655 "Noteikumi par par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām";
 3. Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumiem Nr. 93. "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā iekļaujamo informāciju";
 4. Informatīvo materiālu par uzņēmumu ienākuma nodokli.

Pielikumā ir ievietoti iepriekšējā UIN likuma komentāri, kas vēl šobrīd var būt noderīgi, piemēram, auditos. 

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem"

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem"

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" ir sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par godīgas nodokļu nomaksas nozīmi valsts attīstībā, kā arī sekmēt taisnīgu un caurskatāmu nodokļu iekasēšanas procesu. Biedrībā darbojas dažādi nodokļu jomas, tiesību zinātnes un publisko finanšu jomas speciālisti, kuri veic izglītojoša rakstura aktivitātes, piedalās publiskos pasākumos, uzstājas Latvijas skolās, izstrādā interaktīvas spēles, nodokļu kalkulatorus un gatavo izglītojošas publikācijas.

Valts Stūrmanis
Valts
Stūrmanis
nodokļu jurists

Valts Stūrmanis ir viens no biedrības "Apvienība par godīgiem nodokļiem" dibinātājiem un ir speciālists ar lielu pieredzi un labām zināšanām starptautiskajās nodokļu tiesībās. Viņa pamata specializācija ir netiešie nodokļi un nodokļu strīdu risināšana. Valts ir ieguvis ievērojamu pieredzi tiesvedības procesos, pārstāvot tiesās ne tikai nodokļu maksātājus, bet arī Valsts ieņēmumu dienestu. Tāpat viņš ir pārstāvējis lielākos Latvijas finanšu sektora un vairumtirdzniecības uzņēmumus dažādos nodokļu jautājumos.

Valtam ir maģistra grāds (LL.M) starptautiskajās nodokļu tiesībās (Lundas Universitāte), Sociālo zinātņu bakalaura grāds (Latvijas Universitāte) un maģistra grāds tiesību zinātnēs (Biznesa augstskola "Turība"). 

Valts ir strādājis Valsts ieņēmumu dienesta Juridiskās pārvaldes tiesvedības daļā, kā arī "Deloitte Latvia" Nodokļu departamentā. Pašlaik Valts ir "BDO Latvia" nodokļu speciālistu komandā.

Alise Konstantinova
Alise
Konstantinova
nodokļu konsultante

Alise Konstantinova ir nodokļu konsultante ar sešu gadu pieredzi transfertcenu, uzņēmumu nodokļu risku izvērtēšanas un padziļinātas izpētes projektu veikšanā, kā arī tiešo nodokļu konsultatīvo pakalpojumu sniegšanas jomā. 

Alisei ir vairāk četru gadu pieredze, strādājot "Deloitte Latvia" nodokļu departamentā, specializējoties transfertcenu dokumentācijas sagatavošanā starptautiskiem uzņēmumiem farmācijas, būvniecības, IT, ražotāju, finanšu pakalpojumu nozarēs, kā arī pārstāvot klientus transfertcenu auditu laikā. 

Pirms tam Alise ir guvusi pieredzi, strādājot Valsts ieņēmumu dienestā, kur veica nodokļu un grāmatvedības uzskaites auditus.

2018. gadā Alise pievienojās BDO tīklam, specializējoties transfertcenu projektu vadībā, apgūstot starptautisko nodokļu pieredzi BDO Luksemburgas birojā.

Alisei ir maģistra grāds starptautiskajās finansēs, kā arī Māstrihtas Universitātes LL.M. grāds starptautiskajās un Eiropas nodokļu tiesībās.

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

Renāte Eismonte
Renāte
Eismonte

Specializējusies nodokļu due diligence un klientu pārstāvībā nodokļu audita laikā, nodokļu strukturēšanā uzņēmumu pārejas, pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos. Pieredzi ieguvusi VID auditā, valstī pirmajā privātajā nodokļu konsultantu sabiedrībā Kodoliņš, Ostaškovs un partneri. Vairāk nekā 18 gadus ilga veiksmīga profesionālā darbība nodokļu konsultāciju jomā.

18.06.2019

Transfertcenu noteikšanas principi

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma komentāros par transfertcenu noteikšanas principiem, piemērojot Ministru kabineta noteikumus, identificējot personas, kurām ir jāvērtē tirgus cenas, dokumentācijā iekļaujamajiem darījumu sliekšņiem, dokumentācijas saturu un iesniegšanas termiņu.

Autors biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" komentē šādus transfertcenu noteikšanas principus:

 1. Transfertcenu noteikšanas principus skaidrojošie MK noteikumi
 2. Saistītās personas, darījumos ar kurām, ir jāvērtē tirgus cenas
 3. Dokumentācijā iekļaujamo darījumu apjomu sliekšņi
 4. Trīs līmeņu transfertcenu dokumentācijas saturs (three-tired approach)
 5. Nemateriāli darījumi
 6. Transfertcenu dokumentācijas iesniegšanas termiņš un soda sankcijas
 7. Transfertcenu dokumentācijas formāts un pārskatīšana
 8. Transfertcenu korekcijas
 9. Vienkāršotā pieeja transfertcenu noteikšanai

 

UIN_new


 

     Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma komentāri

 

   07.02.2019

  UIN aktualitāšu komentāri

  Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" vērš uzmanību UIN likuma aktualitātēm, tostarp ņemot vērā šī likuma grozījumus, kas ir spēkā no šī gada 1. janvāra:

  4. pants "Ar nodokli apliekamā bāze". Saimniecisko darbības izdevumu vērtējums, vadoties pēc ekonomiskās realitātes principa. Valsts ieņēmumu dienesta viedokļa analīze par uzņēmuma reklāmas izdevumiem, tajos iekļaujot izmaksas par klientu ceļa izdevumiem (aviobiļešu un vīzu) un apmeklējot uzņēmuma pārdotās produkcijas ražotāja rīkotu izglītojošu pasākumu semināru.

  8. pants "Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi". Personāla ilgtspējas pasākumi un to izdevumu kvalifikācija. Valsts ieņēmumu dienesta viedokļa analīze par vienotu sporta abonementu darbiniekiem, darbiniekiem piešķirtajām atlaidēm un par izmaksām, kas attiecināmas uz telpām, kurās darbiniekiem ir iespēja īslaicīgi uzturēties saistībā ar darba pienākumu veikšanu.

  Soda naudas, līgumsoda un likumisko procentu tiesiskā daba. Valsts ieņēmuma dienesta uzziņas vērtējums par CSN pārkāpumiem un soda naudas kvalifikāciju UIN piemērošanas mērķiem. Komentāru autoru paplašinātie komentāri par likumisko procentu un līgumsoda tiesisko dabu.

   

  UIN_new


   

       Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma komentāri

   

   

      22.10.2018

   Jaunā UIN likuma būtības izpratne

   Turpinot izprast jauno uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN), jāsecina, ka kopējā šī nodokļa piemērošanas (atbilstoši likumam, kas stājies spēkā 2018. gada 1. janvārī) pamatā ir vienkārša loģika – nodoklis maksājams tikai un vienīgi uzņēmuma peļņas sadales brīdī vai veicot tādus uzņēmuma maksājumus vai cita veida izmaksas, kas nenodrošina uzņēmuma saimniecisko darbību vai turpmāko attīstību. Tādējādi galvenā UIN priekšrocība ir tā, ka nodokļa nomaksa var tikt atlikta uz vēlāku laiku un uzņēmums var racionāli plānot savu naudas plūsmu vai nu paturot peļņu uzņēmumā, investējot tā attīstībā, vai ieguldot citos uzņēmumos vai finanšu instrumentos.

   Par peļņas sadali atbilstoši UIN likumam tiek uzskatīta sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa. UIN taksācijas periods vispārējā gadījumā ir kalendārais mēnesis. Deklarācijas iesniegšanas termiņš ir nākamā mēneša 20. datums (3. pants).

   Sadalītā peļņa ir:

   1. aprēķinātās dividendes, tai skaitā ārkārtas dividendes (1. panta devītā daļa, 6. pants);
   2. nosacītās dividendes (1. panta četrpadsmitā daļa, 7. pants);
   3. dividendēm pielīdzināmās izmaksas (1. panta astotā daļa, 6. pants).

   Nosacīti sadalītā peļņa ir:

   1. ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi (8. pants);
   2. nedrošie debitoru parādi (9. pants);
   3. palielinātie procentu maksājumi (10. pants);
   4. aizdevumi saistītajām personām (11. pants);
   5. transfertcenu korekcijas (tirgus cenu aprēķināšanas metodiku nosaka Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumi Nr. 677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi");
   6. preces un labumi, ko nerezidents piešķir saviem darbiniekiem vai valdes locekļiem, ja tie tiek attiecināti uz pastāvīgās pārstāvniecības darbību Latvijā (nepiemēro, ja ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis);
   7. likvidācijas kvota (7. panta ceturtā daļa).

   Nodokļa likme ir 20% bruto no dividenžu, dividendēm pielīdzināmo izmaksu un nosacīto dividenžu summas (3. pants). Faktiskā nodokļa likme neto summai (akcionāru reāli saņemtajai) ir 25%.

   Attiecībā uz dividendēm komentējamais likums ietver gan uzņēmumu, gan iedzīvotāju ienākuma nodokli.

   Akcionāram – fiziskai personai, kura ir Latvijas nodokļu rezidents, saņemtās dividendes ir atbrīvotas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Akcionāram – fiziskai personai, kura nav Latvijas nodokļu rezidents, attiecīgās valsts nodokļu administrācija vispārējā gadījumā pieprasīs samaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli. Latvijā samaksātais UIN nav ienākuma gūšanas (fiziskas personas saņemtās dividendes) avota nodoklis.

   Caurplūstošas dividendes ir neatņemama UIN sastāvdaļa. Tā kā no uzņēmumu peļņas UIN jāmaksā tikai vienreiz, no cita uzņēmuma saņemtās dividendes vairs netiek apliktas ar UIN. Ja Latvijas uzņēmums ir saņēmis dividendes no cita Latvijas vai tāda ārvalstu uzņēmuma, kas savā rezidences valstī ir UIN maksātājs, vai no konkrētajām izmaksātajām dividendēm attiecīgajā valstī ir ieturēts UIN, tas tālāk jau saviem akcionāriem (arī fiziskām personām) ir tiesīgs izmaksāt dividendes no cita uzņēmuma saņemto dividenžu apmērā, papildus neaprēķinot nodokli. Izņēmums ir saņemtās dividendes no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs un teritorijās (Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumi Nr. 655 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām") reģistrētām juridiskām personām (6. panta pirmā daļa) un dividendes no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja (6. panta ceturtā daļa).

   Ar UIN neapliek reprezentācijas izdevumus un personāla ilgtspējas izdevumus, kas nepārsniedz 5% no pirmstaksācijas bruto darba algas, par kuriem ir samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi (8. panta trešā un ceturtā daļa). Minētie izdevumi uzņēmuma grāmatvedībā jāuzskaita atsevišķi.

    

   UIN_new

    

        Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma komentāri

    

    

    

    


   "Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma komentāru" abonentiem