UIN aktualitāšu komentāri

UIN aktualitāšu komentāri
Jāņem vērā, ka personāla ilgtspējas izdevumu kvalificēšana ir jāveic rūpīgi, jo izdevumu personificēšanas un ilgtspējas kritēriji ir pakļauti samērā plašām tulkošanas un piemērošanas iespējam, kā arī laika gaitā var mainīties. Praktiska vērtējuma vadlīnijas var gūt no VID uzziņām.
Foto: AdobeStock

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" vērš uzmanību UIN likuma aktualitātēm, tostarp ņemot vērā šī likuma grozījumus, kas ir spēkā no šī gada 1. janvāra:

4. pants "Ar nodokli apliekamā bāze". Saimniecisko darbības izdevumu vērtējums, vadoties pēc ekonomiskās realitātes principa. Valsts ieņēmumu dienesta viedokļa analīze par uzņēmuma reklāmas izdevumiem, tajos iekļaujot izmaksas par klientu ceļa izdevumiem (aviobiļešu un vīzu) un apmeklējot uzņēmuma pārdotās produkcijas ražotāja rīkotu izglītojošu pasākumu semināru.

8. pants "Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi". Personāla ilgtspējas pasākumi un to izdevumu kvalifikācija. Valsts ieņēmumu dienesta viedokļa analīze par vienotu sporta abonementu darbiniekiem, darbiniekiem piešķirtajām atlaidēm un par izmaksām, kas attiecināmas uz telpām, kurās darbiniekiem ir iespēja īslaicīgi uzturēties saistībā ar darba pienākumu veikšanu.

Soda naudas, līgumsoda un likumisko procentu tiesiskā daba. Valsts ieņēmuma dienesta uzziņas vērtējums par CSN pārkāpumiem un soda naudas kvalifikāciju UIN piemērošanas mērķiem. Komentāru autoru paplašinātie komentāri par likumisko procentu un līgumsoda tiesisko dabu.

 

UIN_new


 

     Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma komentāri