Likuma «Par nodokļiem un nodevām» komentāri

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāri

(Ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 2020. gada 20. februārim)

dators3 Ieskaties piemērā

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Vērtīgs padomdevējs jebkuram nodokļu maksātājam!

 • Rokasgrāmatā ir paskaidroti likuma panti, komentāru pamatā ir likumdošanas un tiesu prakses analīze, kā arī reāli uzņēmējdarbības apstākļi.
 • Rokasgrāmata orientēta uz nodokļu maksātāju interesēm, lai atvieglotu nodokļu maksātājiem nodokļu likumu normu izpratni, kas ir īpaši svarīgi mainīgos nodokļu likumdošanas apstākļos.
 • Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par pēdējām un gaidāmām izmaiņām nodokļu likumdošanā, tā paaugstinot nodokļu maksātāju informētības un izpratnes līmeni nodokļu aprēķināšanā, maksāšanā un plānošanā.
 • Rokasgrāmata palīdzēs ikdienas darbā pilnveidot grāmatvedības uzskaiti, laikus novērst iespējamās kļūdas nodokļu aprēķinos, izvērtēt riskus nodokļu aprēķinā.
 • Rokasgrāmata izdota, lai palīdzētu tās lietotājam rast atbildes uz jautājumiem, kas viņam kā nodokļu maksātājam var rasties. Vienkārša indeksu sistēma atvieglo vajadzīgās tēmas meklējumus un ietaupa nodokļu maksātāja laiku, tādējādi sekmējot ātrāku lēmumu pieņemšanu.

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem"

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem"

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" ir sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par godīgas nodokļu nomaksas nozīmi valsts attīstībā, kā arī sekmēt taisnīgu un caurskatāmu nodokļu iekasēšanas procesu. Biedrībā darbojas dažādi nodokļu jomas, tiesību zinātnes un publisko finanšu jomas speciālisti, kuri veic izglītojoša rakstura aktivitātes, piedalās publiskos pasākumos, uzstājas Latvijas skolās, izstrādā interaktīvas spēles, nodokļu kalkulatorus un gatavo izglītojošas publikācijas.

Valts Stūrmanis
Valts
Stūrmanis
nodokļu jurists

Valts Stūrmanis ir viens no biedrības "Apvienība par godīgiem nodokļiem" dibinātājiem un ir speciālists ar lielu pieredzi un labām zināšanām starptautiskajās nodokļu tiesībās. Viņa pamata specializācija ir netiešie nodokļi un nodokļu strīdu risināšana. Valts ir ieguvis ievērojamu pieredzi tiesvedības procesos, pārstāvot tiesās ne tikai nodokļu maksātājus, bet arī Valsts ieņēmumu dienestu. Tāpat viņš ir pārstāvējis lielākos Latvijas finanšu sektora un vairumtirdzniecības uzņēmumus dažādos nodokļu jautājumos.

Valtam ir maģistra grāds (LL.M) starptautiskajās nodokļu tiesībās (Lundas Universitāte), Sociālo zinātņu bakalaura grāds (Latvijas Universitāte) un maģistra grāds tiesību zinātnēs (Biznesa augstskola "Turība"). 

Valts ir strādājis Valsts ieņēmumu dienesta Juridiskās pārvaldes tiesvedības daļā, kā arī "Deloitte Latvia" Nodokļu departamentā. Pašlaik Valts ir "BDO Latvia" nodokļu speciālistu komandā.

Alise Konstantinova
Alise
Konstantinova
nodokļu konsultante

Alise Konstantinova ir nodokļu konsultante ar sešu gadu pieredzi transfertcenu, uzņēmumu nodokļu risku izvērtēšanas un padziļinātas izpētes projektu veikšanā, kā arī tiešo nodokļu konsultatīvo pakalpojumu sniegšanas jomā. 

Alisei ir vairāk četru gadu pieredze, strādājot "Deloitte Latvia" nodokļu departamentā, specializējoties transfertcenu dokumentācijas sagatavošanā starptautiskiem uzņēmumiem farmācijas, būvniecības, IT, ražotāju, finanšu pakalpojumu nozarēs, kā arī pārstāvot klientus transfertcenu auditu laikā. 

Pirms tam Alise ir guvusi pieredzi, strādājot Valsts ieņēmumu dienestā, kur veica nodokļu un grāmatvedības uzskaites auditus.

2018. gadā Alise pievienojās BDO tīklam, specializējoties transfertcenu projektu vadībā, apgūstot starptautisko nodokļu pieredzi BDO Luksemburgas birojā.

Alisei ir maģistra grāds starptautiskajās finansēs, kā arī Māstrihtas Universitātes LL.M. grāds starptautiskajās un Eiropas nodokļu tiesībās.

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

Renāte Eismonte
Renāte
Eismonte

Specializējusies nodokļu due diligence un klientu pārstāvībā nodokļu audita laikā, nodokļu strukturēšanā uzņēmumu pārejas, pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos. Pieredzi ieguvusi VID auditā, valstī pirmajā privātajā nodokļu konsultantu sabiedrībā Kodoliņš, Ostaškovs un partneri. Vairāk nekā 18 gadus ilga veiksmīga profesionālā darbība nodokļu konsultāciju jomā.

Deloitte Latvia

Deloitte Latvia

Rokasgrāmatas pamatsatura autori
Rokasgrāmata «Nodokļu likumu komentāri» tika veidota, sadarbojoties Izdevniecībai Dienas Bizness ar auditorfirmu Deloitte Latvia.
Auditorfirma Deloitte Latvia – Deloitte ir zīmols, ar kuru desmitiem tūkstošu neatkarīgu sabiedrību profesionāļu visā pasaulē sniedz pakalpojumus četrās jomās: – revīzijas, nodokļu, konsultāciju un finanšu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā. Latvijā pakalpojumus sniedz Deloitte Latvia SIA, kas ir viena no vadošajām profesionālo pakalpojumu organizācijām Latvijā, sniedzot revīzijas, nodokļu konsultāciju, finanšu konsultāciju un uzņēmuma riska konsultāciju pakalpojumus ar vairāk nekā 60 vietējo un ārvalstu ekspertu palīdzību.

03.04.2020

Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Aktuālākā judikatūra un jaunās likuma «Par nodokļiem un nodevām» normas ir rokasgrāmatas autora biedrības "Apvienība par godīgiem nodokļiem" papildinājumu uzmanības centrā.

Ar 2020. gada 1. jūliju spēkā stājas Administratīvās atbildības likums, kas funkcionāli aizstāj Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (turpmāk – LAPK), tāpēc šajos rokasgrāmatas papildinājumos komentēta likuma jaunā XVI nodaļa "Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā". Autors atzīmē, ka LAPK kodols ir palicis nemainīgs un ir veidots citā tiesību sistēmā, jo šī normatīvā akta pirmsākums ir Latvijas PSR Augstākajā padomē pieņemtais Latvijas PSR Administratīvo pārkāpumu kodekss, kas stājās spēkā 1985. gada 1. jūlijā. LAPK neatkarīgas Latvijas Republikas ietvaros ir ticis vairāk nekā 150 reizes grozīts. Ņemot vērā minēto, LAPK aizstāšana ar mūsdienīgu un Latvijas Republikas sistēmai piederīgu likumu ir likumsakarīgs notikums. Pārkāpumi, kas saistīti ar nodokļu jomu, ir specifiski, un pārkāpumu pamats nereti meklējams vairāk nekā vienā ar nodokļu jomu saistītā normatīvajā aktā, līdz ar to nodokļu jomas LAPK definētie pārkāpumi ir modernizēti un pārnesti uz likumu "Par nodokļiem un nodevām", tajā izveidojot jaunu XVI nodaļu. Vienlaikus jāņem vērā, ka nodokļu sistēmā ir diezgan plašs normatīvo aktu loks, tādēļ likuma XVI nodaļā ietvertais regulējums paredz, ka pārkāpumu saturs un raksturs plašāk meklējams arī citos nodokļu vai nodevu likumos.

Cita starpā komentāri arī šādi panti, piemēram:

 • 22. panta pirmās daļas 6. punkts – paplašinātas VID tiesības sniegt informāciju labticīgiem nodokļu maksātājiem par viņu darījumu partneriem, ja VID no savā rīcībā esošās informācijas identificē nodokļu riskus;
 • 60. panta 1. daļa – paplašinātas tiesības VID piemērot sodus un piedzīt nodokļu maksājumus ne tikai no uzņēmumu amatpersonām, bet arī personām, kuras faktiski īsteno valdes funkcijas un uzdevumus.

Plašāk skatīt rokasgrāmatā:

NN

 

 

     Likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāri

 

 

 


V nodaļa. Nodokļu administrācija un nodevu administrācija

22. pants. Konfidencialitāte

XI nodaļa. Juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšana

60. pants. Nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanas pamats un administratīvā procesa uzsākšana

XVI nodaļa Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

135. pants. Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas

136. pants. Nodokļu maksātāju reģistrēšanās kārtības neievērošana

137. pants. Grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšana

138. pants. Neatļautu darījumu veikšana, ja nodokļu maksātājam ir apturēta saimnieciskā darbība

139. pants. Skaidras naudas darījumu deklarēšanas nosacījumu un lietošanas ierobežojumu neievērošana

140. pants. Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas prasību neievērošana

141. pants. Nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana

142. pants. Informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana

143. pants. Neziņošana par aizdomīgu darījumu


22.11.2019

Komentāri par nodokļu strīdu izšķiršanu ES līmenī

Ņemot vērā "Likuma "Par nodokļiem un nodevām"" jaunākos grozījumus (pieņemti šī gada 17. oktobrī), biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" vērš uzmanību nodokļu strīdu izšķiršanai, kas radušies ar citu Eiropas Savienības valstu nodokļu administrācijām, novēršot nodokļu dubulto uzlikšanu ienākumam un kapitālam.

Tā, komentējot 119. pantu "Strīdu izšķiršanas vispārīgie noteikumi", autori norāda, ka Apskatāmā nodaļa skar divpusējās konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kuras ir noslēgusi Latvija attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk – divpusējās nodokļu konvencijas) ar citām ES dalībvalstīm. Tāpat šī nodaļa skar daudzpusējo konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju (turpmāk – Arbitrāžas konvencija). Divpusējo nodokļu konvenciju un Arbitrāžas konvencijas viens no galvenajiem uzdevumiem ir saskaņot valstu tiešo nodokļu sistēmas tādā veidā, lai nodokļu maksātājam par vienu un to pašu ienākumu (vai kapitālu) būtu jāmaksā nodoklis tikai vienā valstī (attiecīgi – rezidences vai resursu valstī), tas ir, lai nerastos nodokļu dubultā uzlikšana.

Jāņem vērā, ka papildus minētajām konvencijām Latvija ir pievienojusies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) izstrādātājai daudzpusējai konvencijai par nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanas novēršanas pasākumu ieviešanai attiecībā uz nodokļu konvencijām (ang.val. Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related measures to Prevent BEPS) izstrādātu, lai divpusēju sarunu ceļā nebūtu jāgroza ikviena no ESAO plāna ieviešanā dalību ņemošas valsts konvencijām (apmēram 2000 nodokļu līgumi), bet nodrošinātu minimālā standarta pārņemšanu esošajos nodokļu līgumos, slēdzot vienu konvenciju visiem, un katrai valstij izdarot atrunas, ja tā neievieš pilnībā vai ievieš tikai daļēji kādu no šīs konvencijas pantiem.

NN

 

 

     Likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāri

 

 

 


XV nodaļa. Strīdu izšķiršana, kas radušies ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm saistībā ar tādu starptautisko līgumu interpretāciju un piemērošanu, kuri paredz novērst nodokļu dubulto uzlikšanu ienākumam un kapitālam

119. pants. Strīdu izšķiršanas vispārīgie noteikumi

120. pants. Iesniegums par strīda jautājumu

121. pants. Strīda jautājuma izskatīšana savstarpējās saskaņošanas procedūrā

122. pants. Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par atteikumu pieņemt iesniegumu par strīda jautājumu izskatīšanai savstarpējās saskaņošanas procedūrā

123. pants. Strīdu izšķiršana padomdevēju komisijā

124. pants. Padomdevēju komisija

125. pants. Neatkarīgo autoritatīvo personu saraksts

126. pants. Strīdu alternatīvās izšķiršanas komisija

127. pants. Darbības noteikumi

128. pants. Procesa izmaksas

129. pants. Informācija, pierādījumi un uzklausīšana

130. pants. Padomdevēju komisijas vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijas atzinums

131. pants. Galīgais lēmums par strīda jautājuma izšķiršanu

132. pants. Mijiedarbība ar tiesvedību un atkāpes no vispārējās kārtības

133. pants. Īpaši noteikumi fiziskajām personām un maziem uzņēmumiem

134. pants. Publicitāte


12.02.2019

"Likums "Par nodokļiem un nodevām"": kādas izmaiņas, ko būtiski ņemt vērā uzņēmējiem

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" vērš uzmanību "Likuma "Par nodokļiem un nodevām"" aktualitātēm, tostarp ņemot vērā šī likuma grozījumus, kas veikti līdz šī gada 10. janvārim:

 • 7.1 pants "Padziļinātās sadarbības programma". Ieviesta jauna padziļinātas sadarbības programma, kas nodokļu maksātājus iedalīta trīs līmeņos – Zelta, Sudraba un Bronzas.
 • 22. pants "Konfidencialitāte". VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) apkopotās informācijas statuss, un šīs informācijas izsniegšanas pieļaujamība.
 • 34.3 pants "Lēmuma pieņemšana par personas iekļaušanu riska personu sarakstā". Augstākās tiesas sprieduma analīze par vairāku riska personas kritēriju piemērošanu vienlaikus.

Tā, piemēram, būtiski ņemt vērā, ka paliekošas un grūti labojamas sekas var būt kritērijam, kas kalpo kā pamats iekļaušanai riska personu sarakstā. Likums dažādiem riska personas statusa kvalificējošiem kritērijiem paredz gan atšķirīgus termiņus lēmuma pieņemšanai, gan atšķirīgas sekas. Proti, ja riska personas statusa piešķiršanai par pamatu kalpo fakts, ka deklarētā dzīvesvietas adrese ir riska adreses statusā, riska personas statusa termiņš laikā nav ierobežots. Savukārt visos pārējos gadījumos riska personas statuss ir spēkā trīs gadus no lēmuma pieņemšanas brīža. Papildus minētajam VID ir tiesīgs atcelt savu lēmumu, ja tiek novērsti trūkumi, kas kalpoja par pamatu iekļaušanai riska personu sarakstā. Tai pat laikā VID tiesību apjoms ir ierobežots, izņemot atsevišķas situācijas. VID nav tiesību atcelt savu lēmumu, ja riska persona piekritusi ieņemt komercsabiedrības valdes locekļa amatu bez nolūka veikt komercdarbību. 

 

NN

 

 

     Likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāri

 

 18.09.2018

Nepareizi piedzīts nodokļu maksājums. Kā rīkoties?

Vairāku gadu garumā noritēja daudz tiesvedību ar VID, nodokļu maksātājiem mēģinot pierādīt, ka VID ir pienākums maksāt nokavējuma naudu (atlīdzināt zaudējumus), ja VID nepamatoti ir šos nodokļus iekasējis. Faktiski tiesvedības bija nevis par pašu VID pienākumu kā tādu, bet par dienu, no kuras iestājas VID pienākums aprēķināt un fiziski izmaksāt nodokļu maksātājiem nokavējuma naudu. Tāpat strīdi bija par šīs izmaksājamās nokavējuma naudas apmēru. Proti, vai pienākums aprēķināt nokavējuma naudu iestājas 15 dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā nepārsūdzams un galējs tiesas nolēmums, vai no dienas, kad naudas līdzekļi no nodokļu maksātāja faktiski ir ieturēti vai samazināti. Tiesu praksē neskaidrības periods noslēdzās ar Augstākās tiesas 2015. gada 7. decembra spriedumu lietā Nr. SKA-95-15, ar kuru tika atzīts, ka, ja VID nepareizi piedzinis nodokļu maksājumu, tas jāatmaksā atpakaļ nodokļu maksātājam 15 dienu laikā no dienas, kad VID vai tiesa pieņēmusi lēmumu, ka maksājums piedzīts nepareizi, to aprēķinot no dienas, kad nodokļu maksājums piedzīts.

Ar 2017. gada 29. novembra grozījumiem iepriekš minētā tiesu prakse iestrādāta apskatāmajā tiesību normā. Likumdevējs precīzi noteicis, ka nepareizi piedzītā maksājuma summa palielināma par 0,025% par katru dienu, kad nepareizi piedzītās maksājumu summas ir bijušas ieturētas (aizturētas), un par 0,05% par katru dienu, kas pārsniedz 15 dienas pēc tiesas vai VID ģenerāldirektora lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ne mazāk svarīgs ir fakts, ka apskatāmās normas 28. panta otrā daļa iedibina vienlīdzību starp tiesu nolēmumiem un VID galējo lēmumu, ar kuru noslēdz administratīvo procesu iestādē – VID ģenerāldirektora lēmumu.

Nokavējuma naudas aprēķina piemērs no likumprojekta anotācijas:

 • ja nodokļu maksātājs, izpildot spēkā stājušos VID lēmumu par (audita) rezultātiem, 2014. gada 26. novembrī ir samaksājis (audita) laikā papildus aprēķināto PVN 10 000 EUR apmērā. Tiesa ar 2017. gada 26. janvāra spriedumu minēto VID lēmumu ir atcēlusi;
 • ja tiek atmaksāta 15 dienu laikā no tiesas lēmuma spēkā stāšanās dienas. 10 000 EUR  (nepareizi piedzītais maksājums) x 0,025% (puse no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļās noteiktās nokavējuma naudas) x 794 (dienu skaits no 2014. gada 26. novembra līdz 2017. gada 26. janvārim) = 1985 EUR;
 • ja netiek atmaksāta 15 dienu laikā no tiesas lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Piemēram, nodokļu administrācija atmaksā nepareizi piedzīto maksājumu 18. dienā no tiesas lēmuma spēkā stāšanās dienas, proti, 2017. gada 13. februārī.

10 000 EUR  (nepareizi piedzītais maksājums) x 0,05% (likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda) x 2 (dienu skaits no 2017. gada 11. februāra līdz 12. februārim) = 10 EUR.

1985 EUR (nepareizi piedzīto maksājumu summu palielinājums par periodu no 2014. gada 26. novembra līdz 2017. gada 26.janvārim) + 10 EUR (nepareizi piedzīto maksājumu summu palielinājums par periodu no 2017. gada 11. februāra līdz 12.februārim) = 1995 EUR (kopējais atmaksājamais nepareizi piedzīto maksājumu summu palielinājums).

Lūdzam ņemt vērā, ka apskatāmā tiesību norma uzliek par pienākumu VID pašrocīgi fiksēt un aprēķināt nokavējuma naudu.
Nodokļu maksātājam, lai saņemtu nokavējuma naudu, nav jāvēršas ar atsevišķu iesniegumu VID.

Jāievēro, ka nodokļu maksātājam nav atsevišķi jāvēršas ar lūgumu izmaksāt kompensācijas par naudas vērtības kritumu. VID pienākums to izmaksāt ir noteikts tiesību normā, un tas rodas, ja stājies spēkā attiecīgs VID lēmums vai tiesas spriedums, kurā atzīts, ka maksājuma summa ir piedzīta nepareizi. Ja VID pats uz savas iniciatīvas pamata neizmaksā kompensāciju vai izmaksā to daļēji, nodokļu maksātājam ir tiesības vērsties tiesā (sk. Augstākās tiesas 2015. gada 7. decembra spriedumu lietā Nr. SKA-95-15).

 
Tāpat likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāros iekļautas arī, piemēram, šādas aktualitātes:
 • 1. pants "Likumā lietotie termini" – administratīvos nolūkos tiek tehniski atdalīta nodokļu un nodevu administrācija;
 • 22.3 pants "Informācijas par fiziskās personas konta apgrozījumu sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam" – lietderības apsvērumi un kritēriji, uz kuru pamata VID saņem informāciju par indivīdu finanšu līdzekļiem kredītiestādēs.

 

NN

 

 

     Likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāri

 

 31.10.2017

VID jaunās tiesības pēc 2018. gada 1. janvāra

Gaidāmās nodokļu reformas viens no aktuālākajiem jautājumiem ir jaunais Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums, kas būs spēkā ar 2018. gada 1. janvāri. Tā kā papildinājumu izstrādāšanas laikā jaunā likuma normu piemērošanas noteikumi vēl tikai top un nav akceptēti valdībā, komentāri par to tiks sagatavoti turpmākajos rokasgrāmatas papildinājumos. Šobrīd rokasgrāmatā ir saglabāta vēl spēkā esošā likuma redakcija, turklāt jāatzīmē, ka daudzas normas būs aktuālas trīs gadus.

Savukārt komentējot likumā «Par nodokļiem un nodevām» jaunākos grozījumus, rokasgrāmatas autora SIA LAW & FINANCE ONLINE pievērš uzmanību šādiem aspektiem:

 • līdz ar jaunajiem grozījumiem paplašinātas VID tiesības publiskot nodokļu administrēšanas gaitā iegūto informāciju par nodokļu maksātājiem. No 2018. gada 1. janvāra VID publiskajā datu bāzē būs pieejama informācija par darba devējiem, kuru darbinieku vidējā alga ir zemāka vai vienāda ar valstī noteikto minimālo algu, administratīvajiem sodiem darba algu aprēķināšanas jomā un deklarāciju iesniegšanas termiņu kavējumiem;
 • pirmo reizi 2018. gada 1. jūnijā VID rīcībā nonāks informācija par visu fizisko personu Latvijas nodokļu maksātāju kontu atlikumu uz 2018. gada 1. janvāri un debeta vai kredīta apgrozījumiem, ja tie būs bijuši lielāki par 15 000 eiro gadā;
 • īstermiņa aktualitāte – tikai līdz 2018.gada 2.janvārim ir iespējams pieteikties nodokļu atbalsta pasākumiem. Noteiktā termiņā samaksājot pamatparādu tiks dzēsta soda un nokavējuma nauda;

Likumā «Par nodokļiem un nodevām» komentāri sagatavoti atbilstoši 28. jūlija grozījumiem, kas stāsies spēkā ar nākamā gada 1. janvāri.

25.07.2017

Pārrobežu krāpšanās nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu nomaksas

Aktuālākā judikatūra, jaunās likuma «Par nodokļiem un nodevām» normas un terminoloģiski būtiski aspekti un jautājumi ir rokasgrāmatas autora SIA LAW & FINANCE ONLINE uzmanības centrā.
Līdz ar to rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos:

 • komentēti jautājumi, kas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpējo palīdzību un informācijas apmaiņas kārtību citas dalībvalsts nodokļu prasījumu summas piedziņā;
 • skaidrots, kas ir un kādām pazīmēm atbilst «patiesais labuma guvējs»;
 • komentētas jaunas normas, kas likumā «Par nodokļiem un nodevām» ieviestas, lai samazinātu pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ietvaros ir radīts Globālais standarts (OECD CRS) par finanšu kontu informācijas automātisko apmaiņu. Tas paredz iespēju nodokļu administrācijām visā pasaulē automātiski saņemt informāciju par savu nodokļu rezidentu kontiem citu valstu finanšu iestādēs un naudas līdzekļiem tajos;
 • Latvija līdz ar 55 citām valstīm ir pievienojusies šī standarta agrīno ieviesēju grupai, līdz ar to šo valstu ietvaros pirmā informācijas apmaiņa notiks 2017. gada septembrī un attieksies uz 2016. gadu;
 • komentāros ievietota informācija par jaunāko judikatūru, no kuras secināms, ka gadījumā, ja nodokļu maksātājs apstrīdēšanas stadijā VID neiebilst pret konkrētiem dienesta konstatētiem apstākļiem, bet sāk izvirzīt iebildumus tikai tiesvedības procesa gaitā, uzskatāms, ka nodokļu maksātājs nav godprātīgi pildījis savu līdzdarbības pienākumu, kā arī nav godprātīgi izmantojis administratīvā akta apstrīdēšanas tiesības.

Turpinot otrā gada sadarbību, SIA LAW & FINANCE ONLINE aktualizē «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

26.04.2017

Faktiskā situācija par personu iekļaušanu VID riska personu reģistrā

Jaunākajos papildinājumos – komentāri par aktuāliem nodokļu jautājumiem un īpaša vizuāla informācija abonentiem – domu karte «Nodokļi Latvijā».

Autors SIA LAW & FINANCE ONLINE jaunākajos komentāros:

 • aplūko faktisko situāciju par personu iekļaušanu VID riska personu reģistrā trīs gadus pēc šādu grozījumu spēkā stāšanās, kā arī iekļauj aktuālo tiesu prakse – sūdzību par to izskatīšanu;
 • aplūko nodokļu maksātāja tiesības un tiesiskās sekas uzziņas pieprasīšanā par pareizu nodokļu piemērošanu konkrētā situācijā;
 • papildina informāciju par kārtību, kādā veic maksājumus nerezidentiem no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām. Pirms nodokļa ieturēšanas no dividendēm vai apliekamā ienākuma palielināšanas papildus jāvērtē informācijas apmaiņas līgumu ar šīm valstīm un teritorijām esamība, tai skaitā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vietnē publicētās informatīvās tabulas informāciju par jurisdikcijām, kas piedalās Konvencijas par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā;
 • precizē aktuālās likmes.

Rokasgrāmatas abonenti saņem īpašu vizuālu materiālu – domu karti «Nodokļi Latvijā», kurā vizuāli uzskatāmi apkopoti visi nodokļu veidi. Domu karte veidota sadarbībā ar Apvienību par godīgiem nodokļiem.

Drukātās rokasgrāmatas abonentiem šī domu karte būs iekļauta rokasgrāmatas jaunajā nodaļā, kā arī to saņems elektroniskā formātā, tāpēc, lūdzu, precizējiet savas e-pasta adreses

.vukārt elektroniskās rokasgrāmatas abonenti var lejupielādēt PDF formātā, izmantojot rokasgrāmatas nodaļu «Papildinformācija» (sk. rokasgrāmatas beigās).

Jāatzīmē, ka šī jau ir otrā domu karte, kas iekļauta nodokļu komentāru rokasgrāmatās un veidota sadarbībā ar Apvienību par godīgiem nodokļiem.

Papildus norādām, ka komentāri ir saistīti ar šādiem likumu pantiem:
Likuma «Par nodokļiem un nodevām»:

 • 5. pants «Noteikumi»;
 • 8. pants «Valsts nodokļu veidi un tiem atbilstošie likumi»;
 • 34.3 pants «Lēmuma pieņemšana par personas iekļaušanu riska personu sarakstā».
01.02.2017

Lielo pārmaiņu sākums nodokļos

Lielo pārmaiņu sākums nodokļos! Tā jaunākos papildinājumus piesaka autors SIA LAW & FINANCE ONLINE, komentārus sagatavojot atbilstoši likuma «Par nodokļiem un nodevām» un likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» jaunākajiem grozījumiem, kas pieņemti 22. decembrī un 23. novembrī.

Autors SIA LAW & FINANCE ONLINE norāda, ka, nostiprinot cīņu ar ēnu ekonomiku, vienlaicīgi ar 2017. gada budžeta likumu ir veikti šādi galvenie grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām», sagatavojot atbilstošus komentārus:

 • turpmāk vairāk tiks kontrolēta darbība interneta vidē-un e-komercija. Piedāvājot preces internetā, ir precizēti pienākumi reģistrēt struktūrvienību, noteikts pienākums sevi identificēt, grozījumos noteiktos gadījumos sniegt informāciju VID par personām, kuras ievieto interneta sludinājumus, un nodrošināt piekļuvi elektroniskā veidā glabātai vai apstrādātai informācijai, tai skaitā par citu nodokļu maksātāju;
 • likums papildināts ar jaunu 34.4 pantu, kurā noteiktas VID tiesības atslēgt domēna vārdu ar «.lv» un apturēt tā lietošanu, ja VID vietnē konstatēs nereģistrētu saimniecisko darbību vai tā nebūs reģistrēta kā struktūrvienība, kā arī tā atjaunošanas kārtība. Tāpat noteiktas VID tiesības aizliegt domēna vārda nodošanu trešajām personām VID audita gadījumā;
 • no 2017. gada 1. janvāra ir noteikti skaidras naudas lietošanas ierobežojumi starp fiziskām personām, kuras neveic saimniecisko darbību. Maksimālais norēķins skaidrā naudā viena darījuma ietvaros, neatkarīgi, cik daļās tas tiek veikts, turpmāk ir 7200 eiro. Izņēmums nav arī darījumi starp tuviem radiniekiem. Tāpat pārejas noteikumos ir noteikts pienākums iepriekšējos periodos noslēgtiem līgumiem, kuru izpilde paredzēta pēc 2017. gada 1. janvāra, mainīt norēķinu kārtību uz bezsskaidru norēķinu līdz 2018. gada 1 .janvārim;
 • paplašināts to personu loks, kurām ir noteikts pienākums ziņot tieši VID par iespējami aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā. Turpmāk tās ir ne tikai kredītiestādes, bet arī notāri, advokāti, nodokļu konsultanti, ārpakalpojumu grāmatveži un citi.

Savukārt likumā «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» ir veikti šādi būtiski grozījumi, par tiem sniedzot komentārus:

 • mainīta reprezentatīva automobiļa definīcija, turpmāk tie ir arī tādi, kuri ir pārklasificēti no M1 klases uz N1 klasi, ja tiem ir vairāk kā trīs sēdvietas un to iegādes cena ir 50 000 un vairāk tūkstoši eiro bez PVN;
 • noteikti ierobežojumi iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai, turpmāk tekošā gada peļņu drīkstēs segt ar iepriekšējo periodu zaudējumiem ne vairāk kā 75% apmērā;
 • precizēta uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšana maksātnespējīgiem uzņēmumiem.

Tāpat abos minētajos likumos ir jauni panti attiecībā uz jaunuzņēmumu darbību un atvieglojumiem tiem. Plašāk skatiet apjomīgajos papildinājumos un, piemēram, šādu likuma «Par nodokļiem un nodevām» pantu komentāros:°

 • 1. pants «Likumā lietotie termini»;
 • 11. pants «Valsts nodevu objekti»;
 • 15. pants «Nodokļu maksātāju pienākumi»;
 • 15.3 pants «Nodokļu maksātāja pienākums sevi identificēt, piedāvājot preci vai pakalpojumu internetā»;
 • 18. pants «Nodokļu administrācijas pienākumi»;
 • 22.2 pants «Informācijas sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem, kā arī citiem darījumiem»;
 • 24. pants «Nodokļu samaksas termiņu pagarināšana un nodokļu parādu kapitalizācija»;
 • 26. pants «Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa»;
 • 29. pants «Nokavējuma naudas aprēķināšana»;
 • 30. pants «Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi»;
 • 34.4 pants «Domēna vārda atslēgšana un mitināšanas pakalpojumu pārtraukšana (apturēšana) normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos».

Turpinot otrā gada sadarbību, SIA LAW & FINANCE ONLINE aktualizē «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

 

25.10.2016

Likumā lietoto terminu ceļvedis

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina aktualizēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

Jaunāko papildinājumu moto – likumā lietoto terminu ceļvedis! SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, palīdzot izprast likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» aspektus un norādot un prakses situācijām.

Piemēram, par terminu «tematisko pārbaužu rezultāti» autors norāda: « [..] Tematisko pārbaužu rezultātā veiktos papildu maksājumus budžetā nosaka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (turpmāk – LAPK). Līdzīgi kā veicot novērošanu, arī tematiskajā pārbaudē iegūtā informācija tālāk tiek izmantota nodokļu revīzijā (auditā). [..] Pēc savas būtības VID veiktās tematiskās pārbaudes ir preventīvs darbs, lai savlaikus novērstu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Parasti pēc tematiskajām pārbaudēm nodokļu maksātāji tiek aicināti precizēt informāciju nodokļu deklarācijās, piemēram, iesniegt deklarācijas [..].Tematisko pārbaužu rezultativitāte ar katru gadu pieaug, piemēram, 2012. gadā tā bija 86%.

Plašāk skatiet šādu pantu komentāros:

 • 1. pants «Likumā lietotie termini»;
 • 4. pants «Ienākuma nodokļu sistēma»;
 • 23. pants «Nodokļa maksājuma apmēra precizēšana»;
 • 34.2 pants «Nodokļu maksātāja apturētās saimnieciskās darbības atjaunošana».
21.07.2016

Kādas sekas ir iespējamas, ja VID nodokļu audita laikā sadarbojas neprecīzi?

Nodokļu maksātāja nepareizas vēsturiskās informācijas dzēšana, nodokļu parādu dzēšanas jaunumi, risinājums par ilgi diskutēto saistībā ar nepamatoti iekasētajām vai paredzētajos termiņos neatmaksātajām summām – šie ir pēdējā laikā aktuālie jautājumi, uz kuriem atbildes meklējiet jaunākajos rokasgrāmatas papildinājumos.

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina aktualizēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus atbilstoši likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» grozījumiem, kas pieņemti līdz 2016. gada 21. aprīlim (grozījums 11. pantā «Valsts nodevu objekti»).

Rokasgrāmata papildināta ar komentāriem šādos jautājumos:

 • 18. panta «Nodokļu administrācijas pienākumi» pirmās daļas 8. punkts – pēdējā laikā aktuāls jautājums par nepareizas vēsturiskās informācijas dzēšanu. Situācija skaidrota ar AT 23.12.2015. spriedumu, kurā atzīst nodokļu maksātāja tiesības prasīt dzēst arī vēsturisko informāciju;
 • 22.2 pants «Kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošās informācijas par aizdomīgiem darījumiem sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam» – vērtēts kredītiestādes pienākums ziņot VID par aizdomīgiem darījumiem, izsakot prognozes par nākotni, kad lielo informācijas apjomu būs sarežģīti apstrādāt un izanalizēt, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma bāzes, jo minētajam likumam ir citas pamatnostādnes;
 • 25. pants «Nodokļu parādu dzēšana» – izskaidrojums par nodokļu parādu dzēšanu un aktuāls AT Senāta spriedums, lai nedzēšot nodokļu parādu nodokļu maksātāja tiesības tiktu nepamatoti ierobežotas VID kļūdas dēļ;
 • 28. pants «Nepareizi piedzīto maksājumu un pārmaksāto nodokļu summu atmaksāšana» – komentēts aktuāls AT Senāta spriedums, kas beidzot sakārto jautājumus par ilgi diskutēto. VID ir noteikts pienākums par nepamatoti iekasētajām vai paredzētajos termiņos neatmaksātajām summām papildus nodokļu maksātājam maksāt kompensāciju par naudas vērtības kritumu;
 • 38. pants «Pierādījumu nodrošināšana»par nodokļu maksātāja pienākumu sadarboties ar VID nodokļu audita laikā un sagaidāmās sekas. Ļoti aktuāls jautājums nodokļu auditos – jo var sadarboties neprecīzi un sekas ir iespējamas vēl sliktākas, kā nesadarbojoties.