Jaunā UIN likuma būtības izpratne

Jaunā UIN likuma būtības izpratne
Lai spētu izmantot jaunā UIN sistēmu, svarīgi izprast likuma būtību.
Foto: AdobeStock

Turpinot izprast jauno uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN), jāsecina, ka kopējā šī nodokļa piemērošanas (atbilstoši likumam, kas stājies spēkā 2018. gada 1. janvārī) pamatā ir vienkārša loģika – nodoklis maksājams tikai un vienīgi uzņēmuma peļņas sadales brīdī vai veicot tādus uzņēmuma maksājumus vai cita veida izmaksas, kas nenodrošina uzņēmuma saimniecisko darbību vai turpmāko attīstību. Tādējādi galvenā UIN priekšrocība ir tā, ka nodokļa nomaksa var tikt atlikta uz vēlāku laiku un uzņēmums var racionāli plānot savu naudas plūsmu vai nu paturot peļņu uzņēmumā, investējot tā attīstībā, vai ieguldot citos uzņēmumos vai finanšu instrumentos.

Par peļņas sadali atbilstoši UIN likumam tiek uzskatīta sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa. UIN taksācijas periods vispārējā gadījumā ir kalendārais mēnesis. Deklarācijas iesniegšanas termiņš ir nākamā mēneša 20. datums (3. pants).

Sadalītā peļņa ir:

 1. aprēķinātās dividendes, tai skaitā ārkārtas dividendes (1. panta devītā daļa, 6. pants);
 2. nosacītās dividendes (1. panta četrpadsmitā daļa, 7. pants);
 3. dividendēm pielīdzināmās izmaksas (1. panta astotā daļa, 6. pants).

Nosacīti sadalītā peļņa ir:

 1. ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi (8. pants);
 2. nedrošie debitoru parādi (9. pants);
 3. palielinātie procentu maksājumi (10. pants);
 4. aizdevumi saistītajām personām (11. pants);
 5. transfertcenu korekcijas (tirgus cenu aprēķināšanas metodiku nosaka Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumi Nr. 677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi");
 6. preces un labumi, ko nerezidents piešķir saviem darbiniekiem vai valdes locekļiem, ja tie tiek attiecināti uz pastāvīgās pārstāvniecības darbību Latvijā (nepiemēro, ja ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis);
 7. likvidācijas kvota (7. panta ceturtā daļa).

Nodokļa likme ir 20% bruto no dividenžu, dividendēm pielīdzināmo izmaksu un nosacīto dividenžu summas (3. pants). Faktiskā nodokļa likme neto summai (akcionāru reāli saņemtajai) ir 25%.

Attiecībā uz dividendēm komentējamais likums ietver gan uzņēmumu, gan iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Akcionāram – fiziskai personai, kura ir Latvijas nodokļu rezidents, saņemtās dividendes ir atbrīvotas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Akcionāram – fiziskai personai, kura nav Latvijas nodokļu rezidents, attiecīgās valsts nodokļu administrācija vispārējā gadījumā pieprasīs samaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli. Latvijā samaksātais UIN nav ienākuma gūšanas (fiziskas personas saņemtās dividendes) avota nodoklis.

Caurplūstošas dividendes ir neatņemama UIN sastāvdaļa. Tā kā no uzņēmumu peļņas UIN jāmaksā tikai vienreiz, no cita uzņēmuma saņemtās dividendes vairs netiek apliktas ar UIN. Ja Latvijas uzņēmums ir saņēmis dividendes no cita Latvijas vai tāda ārvalstu uzņēmuma, kas savā rezidences valstī ir UIN maksātājs, vai no konkrētajām izmaksātajām dividendēm attiecīgajā valstī ir ieturēts UIN, tas tālāk jau saviem akcionāriem (arī fiziskām personām) ir tiesīgs izmaksāt dividendes no cita uzņēmuma saņemto dividenžu apmērā, papildus neaprēķinot nodokli. Izņēmums ir saņemtās dividendes no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs un teritorijās (Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumi Nr. 655 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām") reģistrētām juridiskām personām (6. panta pirmā daļa) un dividendes no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja (6. panta ceturtā daļa).

Ar UIN neapliek reprezentācijas izdevumus un personāla ilgtspējas izdevumus, kas nepārsniedz 5% no pirmstaksācijas bruto darba algas, par kuriem ir samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi (8. panta trešā un ceturtā daļa). Minētie izdevumi uzņēmuma grāmatvedībā jāuzskaita atsevišķi.

 

UIN_new

 

     Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma komentāri

 

 

 

 


"Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma komentāru" abonentiem


  Iegādājieties abonementu un lasiet visu rakstu

  Cena (ieskaitot PVN): 2.99 €
  Cena (ieskaitot PVN): 9.50 €