Nepareizi piedzīts nodokļu maksājums. Kā rīkoties?

https://www.dbhub.lv/likuma-par-nodokliem-un-nodevam-komentari/lasit/nodala/4
Ja VID nepareizi piedzinis nodokļu maksājumu, tas jāatmaksā atpakaļ nodokļu maksātājam. Tāpat nodokļu maksātājam nav atsevišķi jāvēršas ar lūgumu izmaksāt kompensācijas par naudas vērtības kritumu. Ja VID pats uz savas iniciatīvas pamata neizmaksā kompensāciju vai izmaksā to daļēji, nodokļu maksātājam ir tiesības vērsties tiesā.
Foto: AdobeStock

Vairāku gadu garumā noritēja daudz tiesvedību ar VID, nodokļu maksātājiem mēģinot pierādīt, ka VID ir pienākums maksāt nokavējuma naudu (atlīdzināt zaudējumus), ja VID nepamatoti ir šos nodokļus iekasējis. Faktiski tiesvedības bija nevis par pašu VID pienākumu kā tādu, bet par dienu, no kuras iestājas VID pienākums aprēķināt un fiziski izmaksāt nodokļu maksātājiem nokavējuma naudu. Tāpat strīdi bija par šīs izmaksājamās nokavējuma naudas apmēru. Proti, vai pienākums aprēķināt nokavējuma naudu iestājas 15 dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā nepārsūdzams un galējs tiesas nolēmums, vai no dienas, kad naudas līdzekļi no nodokļu maksātāja faktiski ir ieturēti vai samazināti. Tiesu praksē neskaidrības periods noslēdzās ar Augstākās tiesas 2015. gada 7. decembra spriedumu lietā Nr. SKA-95-15, ar kuru tika atzīts, ka, ja VID nepareizi piedzinis nodokļu maksājumu, tas jāatmaksā atpakaļ nodokļu maksātājam 15 dienu laikā no dienas, kad VID vai tiesa pieņēmusi lēmumu, ka maksājums piedzīts nepareizi, to aprēķinot no dienas, kad nodokļu maksājums piedzīts.

Ar 2017. gada 29. novembra grozījumiem iepriekš minētā tiesu prakse iestrādāta apskatāmajā tiesību normā. Likumdevējs precīzi noteicis, ka nepareizi piedzītā maksājuma summa palielināma par 0,025% par katru dienu, kad nepareizi piedzītās maksājumu summas ir bijušas ieturētas (aizturētas), un par 0,05% par katru dienu, kas pārsniedz 15 dienas pēc tiesas vai VID ģenerāldirektora lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ne mazāk svarīgs ir fakts, ka apskatāmās normas 28. panta otrā daļa iedibina vienlīdzību starp tiesu nolēmumiem un VID galējo lēmumu, ar kuru noslēdz administratīvo procesu iestādē – VID ģenerāldirektora lēmumu.

Nokavējuma naudas aprēķina piemērs no likumprojekta anotācijas:

  • ja nodokļu maksātājs, izpildot spēkā stājušos VID lēmumu par (audita) rezultātiem, 2014. gada 26. novembrī ir samaksājis (audita) laikā papildus aprēķināto PVN 10 000 EUR apmērā. Tiesa ar 2017. gada 26. janvāra spriedumu minēto VID lēmumu ir atcēlusi;
  • ja tiek atmaksāta 15 dienu laikā no tiesas lēmuma spēkā stāšanās dienas. 10 000 EUR  (nepareizi piedzītais maksājums) x 0,025% (puse no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļās noteiktās nokavējuma naudas) x 794 (dienu skaits no 2014. gada 26. novembra līdz 2017. gada 26. janvārim) = 1985 EUR;
  • ja netiek atmaksāta 15 dienu laikā no tiesas lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Piemēram, nodokļu administrācija atmaksā nepareizi piedzīto maksājumu 18. dienā no tiesas lēmuma spēkā stāšanās dienas, proti, 2017. gada 13. februārī.

10 000 EUR  (nepareizi piedzītais maksājums) x 0,05% (likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda) x 2 (dienu skaits no 2017. gada 11. februāra līdz 12. februārim) = 10 EUR.

1985 EUR (nepareizi piedzīto maksājumu summu palielinājums par periodu no 2014. gada 26. novembra līdz 2017. gada 26.janvārim) + 10 EUR (nepareizi piedzīto maksājumu summu palielinājums par periodu no 2017. gada 11. februāra līdz 12.februārim) = 1995 EUR (kopējais atmaksājamais nepareizi piedzīto maksājumu summu palielinājums).

Lūdzam ņemt vērā, ka apskatāmā tiesību norma uzliek par pienākumu VID pašrocīgi fiksēt un aprēķināt nokavējuma naudu.
Nodokļu maksātājam, lai saņemtu nokavējuma naudu, nav jāvēršas ar atsevišķu iesniegumu VID.

Jāievēro, ka nodokļu maksātājam nav atsevišķi jāvēršas ar lūgumu izmaksāt kompensācijas par naudas vērtības kritumu. VID pienākums to izmaksāt ir noteikts tiesību normā, un tas rodas, ja stājies spēkā attiecīgs VID lēmums vai tiesas spriedums, kurā atzīts, ka maksājuma summa ir piedzīta nepareizi. Ja VID pats uz savas iniciatīvas pamata neizmaksā kompensāciju vai izmaksā to daļēji, nodokļu maksātājam ir tiesības vērsties tiesā (sk. Augstākās tiesas 2015. gada 7. decembra spriedumu lietā Nr. SKA-95-15).

 
Tāpat likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāros iekļautas arī, piemēram, šādas aktualitātes:
  • 1. pants "Likumā lietotie termini" – administratīvos nolūkos tiek tehniski atdalīta nodokļu un nodevu administrācija;
  • 22.3 pants "Informācijas par fiziskās personas konta apgrozījumu sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam" – lietderības apsvērumi un kritēriji, uz kuru pamata VID saņem informāciju par indivīdu finanšu līdzekļiem kredītiestādēs.

 

NN

 

 

     Likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāri