96. pants. Profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana

Andris Lazdiņš
Attēls: ZAB "EllexKļaviņš"

I. Ikviens darba devējs ir ieinteresēts maksimāli efektīvi izmantot tā rīcībā esošos resursus, šādi uzlabojot savu konkurētspēju. Dinamiskas darba vides apstākļos darbaspēka resursu efektīva izmantošana ir nesaraujami saistīta ar nemitīgu darbinieku zināšanu un prasmju papildināšanu gan ikdienas darbā, gan piedaloties profesionālās apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanās pasākumos.

Lai salāgotu darba devēju un darbinieku intereses saistībā ar darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanu, komentējamais Darba likuma pants paredz virkni noteikumu, kuru neievērošanai pusēm var radīt negatīvas sekas un pārsteigumus nākotnē.

 Šajā izvērstajā Darba likuma 96.panta komentārā tiks apskatīti un analizēti darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas juridiskie aspekti, cita starpā skaidrojot praksē novērotos problēmjautājumus.

 II. Darba likums paredz iespēju darba devējam ar darbinieku noslēgt vienošanos par darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu atlīdzināšanu, lai aizsargātu darba devēja veiktās investīcijas. Saskaņā ar šādu vienošanos darba devējs zināmos gadījumos var no darbinieka vismaz daļēji atprasīt viņa kvalifikācijas paaugstināšanā ieguldītos līdzekļus. Tomēr uz apmācību vienošanās noslēgšanu ir attiecināma virkne ierobežojumu.

 Šajā izvērstajā Darba likuma 96.panta komentārā cita starpā tiks aplūkoti šie ierobežojumi, kā arī sniegti ieteikumi to ievērošanai un darba devēju un darbinieku interešu salāgošanai.”

 

Plašāk uzzini "Darba likumu komentāru rokasgrāmatā".

 Darba likumu komentāru rokasgrāmata           

 Darba likuma komentāru rokasgrāmata

 

 

 

 

  

           "Darba likuma komentāru rokasgrāmata" abonentiem

 

 

7.3. 24. nodaļa. Darbinieka tiesības

  • 91. pants. Blakus darbs

  • 92. pants. Ierobežojumi veikt blakus darbu

  • 93. pants. Ziņas par darbinieku

  • 94. pants. Darbinieka tiesību un interešu aizsardzība uzņēmumā

  • 95. pants. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšana, nosakot darba apstākļus, profesionālo apmācību, kvalifikācijas paaugstināšanu vai paaugstinot amatā

  • 96. pants. Profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana 

  • 96.1 pants. Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja norīkotā darbinieka īpašās tiesības