Īpaša riska novērtēšana: praktiski ieteikumi un prakse

Rokasgrāmatas autors Aigars Bičeks, SIA Leilands un Putnis projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists ar augstāko profesionālo izglītību, ugunsdrošības speciālists, piedāvā aktuālu tēmu 1.12. «Īpašs risks».

Īpašs risks ir darba vides risks, kas saistīts ar tādu paaugstinātu psiholoģisko vai fizisko slodzi vai tādu paaugstinātu risku nodarbinātā drošībai un veselībai, ko nevar novērst vai līdz pieļaujamam līmenim samazināt ar citiem darba aizsardzības pasākumiem, kā vien saīsinot darba laiku, kurā nodarbinātais pakļauts šim riskam.

Jaunajā nodaļā autors sniedz praktiskas atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kādiem dokumentiem jābūt uzņēmumā?
  • Kādas iestādes un amatu grupas, kurās pienākumu izpilde ir saistīta ar īpašu risku, nosaka Ministru kabineta noteikumi?
  • Kā rīkoties uzņēmumiem, kuri nosaka īpašo risku?
  • Kas jāveic darba aizsardzības speciālistam darba vides risku novērtēšanas laikā?
  • Kā nosacīti varētu iedalīt nodarbināto grupas, kuru darbs ir saistīts ar īpašu risku?
  • Kādi pasākumi jāveic, ja nodarbinātajam ir īpašs risks virs 50% no darba laika? Kādi Ministru kabineta noteikumi to nosaka?
  • Kādas Darba likuma normas attiecas uz darbiniekiem, kuri strādā īpaša riska apstākļos?
  • Kādi praktiski ieteikumi var noderēt darba aizsardzības speciālistam par īpaša riska novērtēšanu?
  • Kāda ir prakse, nosakot, vai darbinieks atrodas īpašos riska apstākļos līdz 50% no darba laika vai vairāk?
  • Kuru īpašo risku ir grūtāk samazināt? Un kādi ir tā risinājumi?

Tāpat jaunākajos rokasgrāmatas papildinājumos ir aktualizēti Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumi Nr. 660 «Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība», ņemot vērā noteikumu jaunākos grozījumus (pieņemti 7. aprīlī), kas ir spēkā no šī gada 1. jūnija.