Nekustamā īpašuma rokasgrāmata

Nekustamā īpašuma rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €

Droši darījumi ar nekustamo īpašumu

Nekustamo īpašumu darījumu vērtība ir liela, arī riski ir pietiekami augsti. Kā zināms, kur liela nauda un iespēja ātri nopelnīt – tur arī krāpniecība, kuras pamatā ir gan neapdomāta uzticēšanās, gan zināšanu trūkums par niansēm darījumos ar nekustamajiem īpašumiem.

«Nekustamā īpašuma rokasgrāmata» sniedz praktisku ieskatu juridiskajos, nodokļu, kā arī ekonomiskajos aspektos, ar kuriem var saskarties ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks, potenciālais pircējs, pārdevējs un tirgus speciālists.

Rokasgrāmatā aplūkoto jautājumu loks ir izvēlēts, pamatojoties uz autoru praktisko pieredzi, palīdzot saviem klientiem darījumos ar nekustamo īpašumu.

«Nekustamā īpašuma rokasgrāmata» – no A līdz Z par nekustamā īpašuma pirkšanu, pārdošanu, atsavināšanu, pārvaldību, vērtēšanu, nomu un īri.

«Nekustamā īpašuma rokasgrāmata» sniegs atbildes uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem:

 • Kādas ir būtiskākās normatīvo aktu normas, kuru piemērošanai praksē iespējami dažādi risinājumi?
 • Ko ietver Dzīvokļa īpašuma likums un Dzīvojamo māju apsaimniekošanas likums?
 • Kādi ir nekustamā īpašuma tiesību praktiskie jautājumi un to attīstības tendences?

ZAB "PRIMUS DERLING"

ZAB "PRIMUS DERLING"

Divi vadošie komerctiesību zvērinātu advokātu biroji – "Primus" Latvijā un Lietuvā un "Derling" Igaunijā – izveido jaunu Baltijas advokātu biroju aliansi. Sākot ar 2018. gada 27. septembri, jaunā alianse darbojas ar nosaukumu "PRIMUS DERLING" Latvijā un Lietuvā, bet Igaunijā – "DERLING PRIMUS". Kopā apvienojoties vairāk nekā 80 juristiem un atbalsta personālam, ir izveidota augsti kvalificēta komanda ar četriem birojiem visās trīs Baltijas valstīs. Jaunā alianse būs īpaši nozīmīga klientiem tādās darbības jomās kā uzņēmumu iegāde un apvienošana, pārrobežu strīdu risināšana, nekustamā īpašuma projekti un normatīvā regulējuma jautājumi visās Baltijas valstīs

ZAB "PRIMUS DERLING", balstoties uz savu ilggadējo pieredzi un profesionālajām zināšanām, piedāvā pilnu juridisko pakalpojumu klāstu komerctiesībās un visos ar biznesu saistītajos jautājumos, tai skaitā publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jautājumos.

ZAB "PRIMUS DERLING" praktizējošie advokāti pieredzi nekustamā īpašuma jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus teritorijas plānošanas jautājumos, izstrādājot līgumu projektus nekustamā īpašuma iegādei, attīstīšanai (būvprojekta izstrādei, būvniecībai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai), iznomāšanai, apsaimniekošanai un pārdošanai, kā arī pārstāvot klientu intereses ar nekustamo īpašumu saistītu strīdu risināšanā tiesā.

ZAB "PRIMUS DERLING" praktizējošie advokāti pieredzi publisko iepirkumu jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus par normatīvo aktu noteikumu interpretāciju un piemērošanu, palīdzot klientiem saņemt Iepirkuma uzraudzības biroja viedokli publisko iepirkumu jautājumos, kā arī pārstāvot klientu intereses Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā, panākot prettiesisku pasūtītāju lēmumu un iepirkuma dokumentācijas noteikumu atcelšanu.

Kristīne Gaigule-Šāvēja
Kristīne
Gaigule-Šāvēja
Zvērināts advokāts

Zvērinātu advokātu biroja "PRIMUS DERLING" partnere un zvērināta advokāte ar vairāk nekā piecpadsmit gadu pieredzi. Kristīne Gaigule-Šāvēja ir specializējusies nekustamā īpašuma un būvniecības tiesībās, komerctiesībās un komercdarījumos, banku un finanšu tiesībās, kā arī publiskās un privātās partnerības un publisko iepirkumu jautājumos. Viņas galvenās darbības jomas ietver arī uzņēmumu iegādi. Kristīne Gaigule-Šāvēja ir vairāku publikāciju autore.

Laura Zalāna
Laura
Zalāna
Zvērināts advokāts

Zvērinātu advokātu biroja "PRIMUS DERLING" partnere un zvērināta advokāte ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi. Laura Zalāna ir specializējusies tādās darbības jomās kā nekustamais īpašums un būvniecība, darba un imigrācijas tiesības un apdrošināšana. Tāpat viņai ir plaša pieredze komerctiesību jomā, uzņēmumu apvienošanā un iegādē. Laura Zalāna ir vairāku publikāciju autore, viņa kā lektore vairākkārt ir vadījusi seminārus darba tiesību jautājumos.

Ingūna Ābele
Ingūna
Ābele
Nodokļu konsultante

Zvērinātu advokātu biroja "PRIMUS DERLING" nodokļu prakses vadītāja, sertificēta nodokļu konsultante ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi. Ingūna Ābele ir nodokļu eksperte, kuras pieredze ļauj viņai konsultēt klientus saistībā ar visiem nodokļu jautājumiem, ieskaitot tādas prakses jomas kā nekustamie īpašumi, bankas un finanses, komerctiesības, uzņēmumu apvienošana un iegāde un enerģētika. Ingūna Ābele ir vairāku publikāciju autore.

Nekustamā īpašuma rokasgrāmatas autori

ZAB PRIMUS DERLING turpina uzturēt «Nekustamā īpašuma rokasgrāmatas» aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica zvērinātu advokātu birojs Kronbergs & Čukste un revīzijas un pakalpojumu sniedzējs Ernst & Young.

24.09.2015

Kādas valsts nodevas ir maksājamas par īpašnieka maiņu?

Zvērinātu advokātu birojs Redot papildinājis rokasgrāmatu ar:

 • lauksaimniecības zemes iegūšanas ierobežojumiem un izņēmumiem;
 • lauksaimniecības zemes kā dominējošās zemes lietošanas veida noteikšanas problemātiku;
 • precizētiem noteikumiem par personām, kas var iegādāties zemi;
 • tiesu praksi attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes piemērošanu.

Plašāk skatiet rokasgrāmatas šādās nodaļās:

 • 1.5. «Norēķinu veidi pirkuma darījumā» – Līdz kuram laikam jāsaņem reģistrācijai paredzētie dokumenti? Kāpēc skaidras naudas norēķinu nekustamā īpašuma tirgū izmanto aizvien retāk?
 • 1.6. «Pirmpirkuma tiesības» – Kādi aspekti jāievēro pirmpirkuma tiesībās lauksaimniecības zemēm?
 • 1.7. «Nostiprinājuma lūgumi» – Kādi ir nostiprinājuma līgumam pievienojamie dokumenti? Kā pārliecinās par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas faktu?
 • 1.8. «Zemes īpašuma darījuma subjekti» – Kas īpašumā var iegūt zemi lauku apvidos? Kādi ir lauksaimniecības zemes iegūšanas īpašie ierobežojumi? Uz ko neattiecas prasības, nosacījumi un ierobežojumi lauksaimniecības zemes iegādei? Kas ir zemes lietošanas kategorija un zemes lietošanas veids? Kā var mainīt zemes lietošanas veidus?
 • 1.11. «Nekustamā īpašuma iegāde, pērkot projekta kapitālsabiedrību» – Kādas valsts nodevas ir maksājamas par īpašnieka maiņu? Kas uzskatāms par augstāko no novērtējumiem? Ko uzskata par nelietotu nekustamo īpašumu?
 • 2.1. «Nekustamā īpašuma nodoklis» – maksājamās nekustamā īpašuma nodokļa summas noteikšana. Kas jāņem vērā par papildlikmes piemērošanu?
 • 2.5. «Valsts nodeva par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā» – Kas ir saprotams ar «dokumenta parakstīšanas dienu»? Kāds dokuments var būt kā «dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības», līdz ar to nav jāmaksā paaugstinātā nodeva?

Atgādinām, ka iepriekšējos papildinājumos rokasgrāmatas autors iekļāvis īpaši aktuālu problēmjautājumu: iepriekšējo dzīvokļu īpašnieku parādi par komunālajiem pakalpojumiem – kurš uzņemsies atbildību? Autors apraksta praksi un risinājumus. Plašāk var iepazīties 8.1.6. «Parādi komunālo pakalpojumu sniedzējiem, to problemātika».

Sākot ar 2014. gadu, «Nekustamā īpašuma rokasgrāmatu» aktualizē zvērinātu advokātu birojs Redot, sekojot līdzi gan normatīvo aktu izmaiņām, gan rokasgrāmatas lasītāju ieteikumiem par nepieciešamajiem papildinājumiem vai uzlabojumiem, nodrošinot, ka šis izdevums ir nopietns palīgs jebkuram Latvijas juristam vai komersantam.

ZAB Redot praktizējošie advokāti pieredzi nekustamā īpašuma jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus teritorijas plānošanas jautājumos, izstrādājot līgumu projektus nekustamā īpašuma iegādei, attīstīšanai (būvprojekta izstrādei, būvniecībai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai), iznomāšanai, apsaimniekošanai un pārdošanai, kā arī pārstāvot klientu intereses ar nekustamo īpašumu saistītu strīdu risināšanā tiesā.

19.06.2015

Kurš uzņemsies atbildību par iepriekšējo dzīvokļu īpašnieku komunālo pakalpojumu parādiem?

Jaunākajos abonentizdevuma papildinājumos rokasgrāmatas autors zvērinātu advokātu birojs Redot iekļāvis īpaši aktuālu problēmjautājumu: iepriekšējo dzīvokļu īpašnieku parādi par komunālajiem pakalpojumiem – kurš uzņemsies atbildību? Autors apraksta praksi un risinājumus. Plašāk var iepazīties 8.1.6. «Parādi komunālo pakalpojumu sniedzējiem, to problemātika».

Tāpat apjomīgie papildinājumi ietver:

 • jaunu apakšnodaļu par dalītā īpašuma problemātiku, kad zeme un ēka pieder dažādiem īpašniekiem (sk. 3.5. «Dalītais īpašums»);
 • apbūves tiesības regulējumu Civillikumā;
 • aktualizētu un strukturāli pārskatāmāku informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu darījumos ar nekustamo īpašumu;
 • nesenos grozījumus likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», kas paredz atbrīvojumu no IIN gadījumā, kad fiziskai personai ir samazināts vai dzēsts aizdevums (kredīts), kas bija izsniegts nekustamā īpašuma iegādei.

Līdz ar to rokasgrāmatā veikti papildinājumi šādās apakšnodaļās:

 • 2.2. «Iedzīvotāju ienākuma nodoklis»;
 • 2.4. «Pievienotās vērtības nodoklis»;
 • 3.5. «Dalītais īpašums»:
  • esošais regulējums un tā problemātika;
  • apbūves tiesības – apbūves tiesības nodibināšana, apbūves tiesības izbeigšanās, piemērojamais regulējums nomas līgumiem, kas noslēgti līdz 2017. gada 1. janvārim.

Sākot ar 2014. gadu, «Nekustamā īpašuma rokasgrāmatu» aktualizē zvērinātu advokātu birojs Redot, sekojot līdzi gan normatīvo aktu izmaiņām, gan rokasgrāmatas lasītāju ieteikumiem par nepieciešamajiem papildinājumiem vai uzlabojumiem, nodrošinot, ka šis izdevums ir nopietns palīgs jebkuram Latvijas juristam vai komersantam.

ZAB Redot praktizējošie advokāti pieredzi nekustamā īpašuma jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus teritorijas plānošanas jautājumos, izstrādājot līgumu projektus nekustamā īpašuma iegādei, attīstīšanai (būvprojekta izstrādei, būvniecībai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai), iznomāšanai, apsaimniekošanai un pārdošanai, kā arī pārstāvot klientu intereses ar nekustamo īpašumu saistītu strīdu risināšanā tiesā.

25.03.2015

Zemes pārvaldes likums: argumenti un skaidrojumi

 

Šajā gadā turpinot sadarbību ar zvērinātu advokātu biroju Redot, rokasgrāmatā ir iekļauta jauna apakšnodaļa 8.2.  «Zemes pārvaldība»:

 • 8.2.1. «Zeme kā īpašuma objekts»;
 • 8.2.2. «Zemes konsolidācija»;
 • 8.2.3. «Zemes aizsargāšana pret degradēšanos»;
 • 8.2.4. «Zemes apgrūtināšana un atsavināšana sabiedrības vajadzībām»;
 • 8.2.5. «Servitūtu regulējums».

Uzmanības centrā ir jaunais Zemes pārvaldības likums, kas stājās spēkā 2015. gada 1. janvārī. Nepieciešamību pēc jauna vienota regulējuma radīja apstāklis, ka, pabeidzot zemes reformu, vairs nav piemērojama daļa tiesiskā regulējuma par zemi, kas attiecas uz laiku, kamēr notika zemes reforma (paziņojumi par zemes reformas pabeigšanu bija jāsagatavo līdz 2014. gada 30. novembrim).

Šobrīd viena no likumdevēja prioritātēm ir sakārtot ar pirmās brīvvalsts un Ulmaņlaiku agrāro reformu, kā arī ar padomju okupācijas laiku zemes tiesisko regulējumu radītās sekas un to neatbilstību mūsdienu situācijai.

 • Kā ar likumprojektu izstrādi tiek domāts par zemes un ēkas vienotības principu?
 • Kas var iesaistīties zemes konsolidācijas procesā?
 • Kas pieņem lēmumu par zemes konsolidācijas projekta izstrādi?
 • Kādi piespiedu mehānismi ir noteikti par nekoptu zemi un degradētām teritorijām?
 • Kādi zemes apgrūtināšanas un atsavināšanas izņēmumi ir iestrādāti Zemes pārvaldības likumā, kurus praksē bieži izmanto?
 • Kādas jaunas kļūdas ir pieļautas, cenšoties novērst neskaidrības par servitūta regulējumu?

Tāpat arī ir atjaunota informācija 4.2. apakšnodaļā «Nekustamā īpašuma vērtēšanas process un metodes» – mantiskā ieguldījuma novērtēšanas juridisko personu ekspertu saraksts un sertificēto juridisko personu saraksts nekustamo īpašumu vērtēšanā.

Sākot ar 2014. gadu, «Nekustamā īpašuma rokasgrāmatu» aktualizē zvērinātu advokātu birojs Redot, sekojot līdzi gan normatīvo aktu izmaiņām, gan rokasgrāmatas lasītāju ieteikumiem par nepieciešamajiem papildinājumiem vai uzlabojumiem, nodrošinot, ka šis izdevums ir nopietns palīgs jebkuram Latvijas juristam vai komersantam.

ZAB Redot praktizējošie advokāti pieredzi nekustamā īpašuma jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus teritorijas plānošanas jautājumos, izstrādājot līgumu projektus nekustamā īpašuma iegādei, attīstīšanai (būvprojekta izstrādei, būvniecībai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai), iznomāšanai, apsaimniekošanai un pārdošanai, kā arī pārstāvot klientu intereses ar nekustamo īpašumu saistītu strīdu risināšanā tiesā.