ISO 31 000 standarts

ISO 31 000 standarts

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmatā «ISO 31 000 standarts» uzzināsiet šādu informāciju:

 • vispārējs standarta apraksts;
 • risku vadības principi un vadlīnijas to ieviešanai;
 • risku vadības ietvars;
 • risku vadības process;
 • uzraudzība un pārvērtēšana;
 • risku vadības procesa pieraksti.

ISO 31 000 standarts apraksta risku būtību, līmeni un sarežģītību un nosaka vispārējus risku vadības principus un ieviešanas vadlīnijas. Lai lietotu šīs vadlīnijas, standarts paredz, kā organizācijai ir jāizprot attiecīgais ietvars (vide), kurā ieviest risku vadību.

Līdz ar to risku vadībai jāpalīdz izvairīties no neefektīvas un nelietderīgas reaģēšanas uz riskiem, optimizējot resursu izlietojumu. Risku vadībai ir jābūt integrētai organizācijas pārvaldībā, filozofijā un kultūrā. Standarts paredz būtisku risku vadības komponenšu ieviešanas vadlīnijas un var palīdzēt organizācijai atbilst normatīvo aktu un starptautiskajām prasībām, kā arī uzlabot tās sniegumu.

ISO 31 000 standarts paredzēts izmantošanai ieinteresētajām pusēm, tai skaitā tādām:

 • kuras ir atbildīgas par risku vadības ieviešanu organizācijā;
 • kurām ir jānodrošina, ka organizācija vada riskus;
 • kurām ir jāvada riski organizācijā kopumā vai darbību līmenī;
 • kurām ir jānovērtē organizācijas prakse risku vadībā;
 • kā arī standartu, vadlīniju, procedūru, rīcības kodeksu izstrādātājiem.

Risku vadības ieviešana ir atkarīga no, piemēram, organizācijas vajadzībām, mērķiem, iekšējās vides, organizatoriskās struktūras, projektiem, darbības procesiem, sniegtajiem pakalpojumiem, saražotajiem produktiem.

Risku vadības ietvars nodrošina, ka risku vadības procesā iegūtā informācija tiek izmantota lēmumu pieņemšanā un stiprina atbildību visos organizatoriskajos līmeņos

ISO 31 000 standarts vērš uzmanību uz to, ka būtiski faktori var palīdzēt adaptēt risku vadības pieeju, kas ir piemērota organizācijas vajadzībām un veicina izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Anita Hāznere
Anita
Hāznere
risku pārvaldības eksperte

Ir ilggadēja pieredze iekšējā auditā, risku un kvalitātes vadībā, strādājot finanšu jomā gan valsts, gan privātajā sektorā. Kā eksperte savas zināšanas un praktisko pieredzi ieguvusi ne tikai Latvijā, bet daudzviet starptautiskā vidē. Seko līdzi pasaules jaunākajām attīstības tendencēm, cenšoties labās prakses nodot Latvijas videi. Vadījusi seminārus par risku vadību Rīgas Ekonomikas augstskolā (REA – SSE Riga), kā arī par risku un kvalitātes vadību, iekšējo auditu un līdervadību Valsts administrācijas skolā un dažādās publiskā sektora iestādēs, savukārt kā konsultante ir veiksmīgi piedalījusies vairākos konsultatīvos projektos. Vieslektore dažādos semināros un konferencēs gan Latvijā, gan ārpus tās.

 

Anda Krauze
Anda
Krauze
risku pārvaldības eksperte

Ieguvusi bakalaura grādu grāmatvedībā, revīzijā, finanšu analīzē un auditā, kā arī maģistra grādu kvalitātes vadībā. Kopš 2017. gada 2.maija strādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Stratēģiskās plānošanas un risku vadības daļā par risku vadības speciālisti. No 2010. gada līdz 2017. gadam strādājusi VAS Latvijas dzelzceļš par vadošo auditori. No 2006. gada līdz 2010. gadam  strādāja Finanšu ministrijas Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamentā par direktora vietnieci. Papildus iepriekšminētajam, strādājot Finanšu ministrijā, ir piedalījusies starptautiskajos projektos – UNDP un TAIEX, piemēram, Libānā, prezentējot savu pieredzi par pašvērtējuma veikšanu atbilstoši CAF modelim. 2006. gadā Anda Krauze ir strādājusi par procesu un risku vadības konsultanti SIA Ernst&Young Latvijā un piedalījusies atsevišķos procesu vadības ieviešanas projektos.  No 2000. līdz 2006. gadam pirmā darba vieta ir bijusi Valsts kase, kur viņa ir strādājusi par Risku pārvaldības departamenta direktora vietnieci un vecāko eksperti Kvalitātes vadības departamentā.