Pārrobežu krāpšanās nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu nomaksas

Aktuālākā judikatūra, jaunās likuma «Par nodokļiem un nodevām» normas un terminoloģiski būtiski aspekti un jautājumi ir rokasgrāmatas autora SIA LAW & FINANCE ONLINE uzmanības centrā.
Līdz ar to rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos:

  • komentēti jautājumi, kas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpējo palīdzību un informācijas apmaiņas kārtību citas dalībvalsts nodokļu prasījumu summas piedziņā;
  • skaidrots, kas ir un kādām pazīmēm atbilst «patiesais labuma guvējs»;
  • komentētas jaunas normas, kas likumā «Par nodokļiem un nodevām» ieviestas, lai samazinātu pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ietvaros ir radīts Globālais standarts (OECD CRS) par finanšu kontu informācijas automātisko apmaiņu. Tas paredz iespēju nodokļu administrācijām visā pasaulē automātiski saņemt informāciju par savu nodokļu rezidentu kontiem citu valstu finanšu iestādēs un naudas līdzekļiem tajos;
  • Latvija līdz ar 55 citām valstīm ir pievienojusies šī standarta agrīno ieviesēju grupai, līdz ar to šo valstu ietvaros pirmā informācijas apmaiņa notiks 2017. gada septembrī un attieksies uz 2016. gadu;
  • komentāros ievietota informācija par jaunāko judikatūru, no kuras secināms, ka gadījumā, ja nodokļu maksātājs apstrīdēšanas stadijā VID neiebilst pret konkrētiem dienesta konstatētiem apstākļiem, bet sāk izvirzīt iebildumus tikai tiesvedības procesa gaitā, uzskatāms, ka nodokļu maksātājs nav godprātīgi pildījis savu līdzdarbības pienākumu, kā arī nav godprātīgi izmantojis administratīvā akta apstrīdēšanas tiesības.

Turpinot otrā gada sadarbību, SIA LAW & FINANCE ONLINE aktualizē «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» komentāri

 

     Likuma «Par nodokļiem un nodevām» komentāri