Naudas līdzekļu uzskaite un attīstības izmaksu atzīšana. Gaidāmās izmaiņas

Rokasgrāmatas autors SIA "Sindiks" aktualizējis 5.21. nodaļu "Attīstības izmaksu uzskaite" un 6. nodaļu "Naudas līdzekļu uzskaite". Nodaļā par naudas līdzekļu uzskaiti precizējumi tikai veikti atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumiem Nr. 584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi", ņemot vērā pēdējos grozījumus, kas stājās spēkā 2018. gada 10. augustā un papildināti ar normatīvo aktu prasībām skaidras naudas darījumiem, konkrēti – likuma "Par nodokļiem un nodevām" 30. pants un Ministru kabineta 2007. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi".

Spēkā esošais likums "Par grāmatvedību" ir pieņemts 1992. gada oktobrī un ir novecojis, tāpēc jau 2018. gadā Finanšu ministrija uzsāka darbu pie jauna likuma izstrādes. 2020. gadā ir paredzēts virzīt jaunu Grāmatvedības likumu, kam jāstājas spēkā 2021. gada 1. janvārī, kā arī tiek veikts darbs pie Grāmatvedības kārtošanas un organizācijas noteikumiem. Tādējādi 2020. gadā rokasgrāmatā būs veicamas korekcijas saistībā ar jaunajiem normatīvajiem dokumentiem.

Šobrīd lielas kapitālsabiedrības var sagatavot gada pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Atsevišķus standartus var piemērot arī pārējās sabiedrības, ja tas ir nepieciešams skaidrāka priekšstata gūšanai vai arī, ja to prasa grupas politika un nepieciešams konsolidācijai. Visbiežāk starptautiskos standartus piemēro aktīvu novērtēšanai patiesajā vērtība un nomas darījumu uzskaitei. (Iepriekš papildinājumos tika piedāvāts jaunais 16.SFPS "Noma".) Praksē bieži tie uzdoti jautājumi par ieņēmumu uzskaiti atbilstoši SFPS Nr. 15 "Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem". Šis standarts stājās spēkā 2018. gada 1.janvārī un aizstāj 18. Starptautisko grāmatvedības standartu "Ieņēmumi" un 11. Starptautisko grāmatvedības standartu "Būvlīgumi". 2019. gadā tiks aktualizēta rokasgrāmata atbilstoši šim standartam.

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 

 


 

 

5.21. Attīstības izmaksu atzīšana

6. Naudas līdzekļu uzskaite

 • 6.1. Naudas līdzekļi

 • 6.2. Skaidras naudas līdzekļi

  • 6.2.1. Kases dokumenti

  • 6.2.2. Biežāk izmantotie kases operāciju grāmatojumi

  • 6.2.3. Skaidras naudas līdzekļu deklarēšana

 • 6.3. Bezskaidras naudas līdzekļi

  • 6.3.1. Bankas operāciju grāmatojumi

 • 6.4. Naudas līdzekļu inventarizācija

 • 6.5. Attaisnojuma dokumenti

  • 6.5.1. Attaisnojuma dokumenta labojumi