Grāmatveža ētikas kodekss: kas jāņem vērā

Grāmatveža ētikas kodekss: kas jāņem vērā
Attēls: AdobeStock

"Kā teikts Starptautiskajā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā, grāmatvedības profesijas raksturīga iezīme ir uzņemties atbildību rīkoties sabiedrības interesēs, tāpēc profesionāla grāmatveža pienākums nav tikai apmierināt atsevišķa klienta vai darba devēja prasības. Kodeksā ietvertas prasības un piemērošanas materiāli (konteksti, paskaidrojumi, ilustrācijas un citi norādījumi), lai grāmatveži varētu pildīt savu pienākumu rīkoties sabiedrības interesēs," tā tēmas aktualitāti piesaka "Grāmatvedības rokasgrāmatas" autors SIA "Sindiks".

2020.gada 6.maijā Saeimas Budžeta un finanšu komisija konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā "Par grāmatvedību", kas paredz ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) ir uzsvērta nepieciešamība sakārtot grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju nozari, ieviešot kvalifikācijas standartus un ētikas kodeksu.

Kā teikts likumprojekta anotācijā, šobrīd Latvijā nepastāv efektīvs grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju regulējums. Eiropas Komisija savā ziņojumā par valstu noteikumiem par piekļuvi profesijām norāda, ka patērētājiem  var  rasties  grūtības novērtēt pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijas līmeni, kas ir būtiski augsta kvalitātes pakalpojumu saņemšanai. Ieviešot ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu, reizē ir iespējams nodrošināt vienotu nozares profesionālu ētikas standartu ievērošanu, kam ir obligāts raksturs un tādējādi var būtiski samazināt negodprātīgo nozares pārstāvju īpatsvaru. Patlaban Latvijas grāmatvežu ētika netiek regulēta normatīvo aktu līmenī. Pārsvarā ētiskā uzvedība profesijas ietvaros ir regulēta profesionālo grāmatvežu un revidentu profesionālo asociāciju līmenī.

pediņasJāņem vērā arī tas, ka grāmatvežu attieksme pret profesionālo ētiku lielā mērā ir nevienprātīga un pat noraidoša. Tāpēc vēl vairāk nozīmīga topošo grāmatvežu sagatavošana, atbilstoši izglītības programmām sniedzot tiem ieskatu par profesionālas ētikas pamatprincipiem, rosinot analizēt dažādas no ētikas viedokļa konfliktējošas hipotētiskās situācijas, risināt ētikas konfliktus un pieņemt pamatotus lēmumus šo konfliktu atrisināšanai.

Jaunā 9. nodaļā "Profesionālu grāmatvežu ētikas kodekss", kurā izklāstītas kodeksā noteiktās prasības un piemērošanas materiāli, palīdzēs grāmatvežiem atbildīgi pildīt savu pienākumu rīkoties sabiedrības interesēs. Tāpat tas var būt nozīmīgs palīglīdzeklis, gatavojoties grāmatvežu sertifikācijai. 2019.gadā stājās spēkā jauns Starptautisks profesionālu grāmatvežu ētikas kodekss, kurā, salīdzinot ar iepriekšējo kodeksu, ir būtiskas izmaiņas.

pediņasKodeksā ir ne tikai uzlabotas konceptuālas pamatnostādnes, bet arī tas ir papildināts ar jaunām sadaļām par reaģēšanu uz likumu un noteikumu neievērošanu un prasībām profesionāliem grāmatvežiem algotā darbā.

Turpmāk šī nodaļa tiks papildināta ar ētikas prasībām profesionāliem grāmatvežiem publiskajā praksē, kā arī tiks sniegti praktiski piemēri.

Tāpat arī sājos papildinājumos aktualizētas nodaļas atbilstoši aktuālām izmaiņām. Šoreiz ir pārskatīta 7.nodaļa "Finanšu instrumenti".

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

7. Finanšu instrumenti

7.1. Finanšu instrumentu būtība

7.1.1. Termini, definīcijas un skaidrojumi

7.1.2. Finanšu instrumenta atšķiršana no pašu kapitāla instrumenta

7.1.3. Finanšu instrumentu klasifikācija

7.2. Finanšu instrumentu atzīšana un atzīšanas pārtraukšana

7.2.1. Finanšu instrumentu atzīšana un novērtēšana

7.2.2. Piemēri finanšu instrumentu uzskaitei

9. Profesionālu grāmatvežu ētikas kodekss

9.1. Kodeksa prasību ievērošana

9.1.1. Profesionālu grāmatvežu ētikas pamatprincipi (110.sadaļa)

9.1.2. Konceptuālās pamatnostādnes (120.sadaļa)

9.2. Konceptuālo pamatnostādņu piemērošana – profesionāli grāmatveži algotā darbā (200.sadaļa)

9.2.1. Interešu konflikti (210.sadaļa)

9.2.2. Informācijas sagatavošana un izklāsts (220.sadaļa) 

9.2.3. Pietiekama profesionālā kompetence (230.sadaļa)

9.2.4. Finansiāla līdzdalība, atlīdzība un stimuli saistībā ar finanšu ziņošanu un lēmumu pieņemšanu (240.sadaļa) 

9.2.5. Pamudinājumi, tostarp dāvanas un viesmīlība (250.sadaļa)

9.2.6. Reaģēšana uz normatīvo prasību pārkāpumiem (260.sadaļa)

9.2.7. Spiediens neievērot pamatprincipus (270.sadaļa)