Praktiski ieteikumi finansējuma piesaistei

Praktiski ieteikumi finansējuma piesaistei
SIA "Civitta Latvija" asociētais partneris un finanšu piesaistes eksperts Reinis Budriķis sniedz praktiskus ieteikumus maziem un vidējiem uzņēmumiem, jaunuzņēmumiem, kā arī izgudrotājiem veiksmīgai finansējuma, tāda kā ES fondu, privāto investoru un citu finanšu instrumentu, piesaistei.
Foto: no personīgā arhīva

Mūsdienu mainīgajā politiskajā un ekonomiskajā vidē uzņēmumiem aizvien vairāk nepieciešams domāt par papildu finansējuma piesaisti uzņēmējdarbības ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai, pielāgojoties pasaules un valsts ekonomikas attīstības tendencēm, prasībām un pārmaiņu ātrumam. Uzņēmumiem ir jāspēj pielāgoties digitalizācijas procesiem, industrializācijai, specializācijai, jāseko tendencēm un ekonomiskajām izmaiņām.

Finansējuma piesaiste ir svarīga ne tikai uzņēmējdarbības uzsākšanas posmā, bet arī visu uzņēmējdarbības attīstības laiku. Ar finansējuma piesaisti ir iespējams veicināt uzņēmuma konkurētspēju, eksportu, jaunu klientu piesaistīšanu, ražotnes, procesu modernizāciju, darbinieku motivāciju vai arī veikt pētniecības aktivitātes, izstrādāt un ieviest tirgū jaunas inovācijas.

FVR_2020-01

Naudai ir svars un vērtība. Uzņēmējdarbībā jābūt gatavam saņemt finansējumu un izmantot naudu pareizi. Ja nauda tiks nepareizi izmantota, tad no iespēju avota tā pārvērtīsies par lielu slogu. Ja mums uz galvas uzkristu miljons un mēs tam nebūtu gatavi, tas visdrīzāk mūs nospiestu. 

Uzņēmējdarbība kā darbība ir saistīta ne tikai ar biznesa uzsākšanu un attīstību. Ilgtermiņa plānu sarakstā var būt ierakstītas tādas aktivitātes kā konkurētspējas paaugstināšana vai jauna produkta un/vai pakalpojuma ieviešana. Attīstoties ir jādomā par ģeogrāfijas paplašināšanu un jaunu tirgu apgūšanu, inovatīvu risinājumu ieviešanu uzņēmuma progresīvai attīstībai, kā arī par citu aktivitāšu veicināšanu, kas ļaus nostiprināt uzņēmuma konkurētspējīgu pozīciju tirgū.

FVR_2020-01
Uzņēmējdarbības ilgtermiņa attīstības aktivitātes un ar tiem saistīti finansējuma piesaistes procesu posmi

Katras uzņēmējdarbības attīstīšanas aktivitātes īstenošana ir atsevišķs projekts. Katra projekta vadībai jums kā vadītājam ir nepieciešams noteikt mērķus, skaidri definēt uzdevumus, noteikt budžetu, izanalizēt riskus, izveidot komandu utt. Arī finansējuma piesaistē viss sākas ar "Nodomu un mērķu definēšanu", kam seko "Pieejamā finansējuma meklēšana" un "Pieteikuma izstrāde" veiksmīgai finansējuma piesaistei. Finansējuma piesaiste veicina plānoto "Aktivitāšu īstenošanu" un "Piesaistītā finansējuma monitoringu". Uzņēmējdarbības aktivitāšu un finansējuma piesaistes procesu mijiedarbība ir atspoguļota attēlā "Uzņēmējdarbības ilgtermiņa attīstības aktivitātes un ar tiem saistīti finansējuma piesaistes procesu posmi".

Uzņēmējdarbības attīstīšanas un finansējuma piesaistes rezultātā uzņēmējs plāno iegūt peļņu. Ņemot vērā mūsu profesionālo pieredzi, varam skaidri secināt: jums kā uzņēmējam ir jāsaprot – peļņu dod ne piesaistīto finansējumu apjoms, bet tie rezultāti, kuri rodas pēc finansējumu piesaistes un noteiktu aktivitāšu īstenošanas, piemēram, palielināta energoefektivitāte, modernizācija vai cita veida attīstība. 

Dzīves atziņa

Peļņu dod ne piesaistīto finansējumu apjoms, bet tie rezultāti, kuri rodas pēc finansējumu piesaistes un noteikto aktivitāšu īstenošanas.

Finansējuma piesaistes process sastāv no pieciem posmiem. Katrs no šiem posmiem ir vitāli svarīgs jūsu mērķu sasniegšanā un uzņēmējdarbības attīstīšanā:

  1. "Nodomu un mērķu definēšana" – pirmais posms finansējumu piesaistē, kur nodomi ir apzinātas vēlmes, vajadzības vai ieceres, un mērķi – domās apsvērtie lēmumi un apņemšanās sasniegt konkrēto ieplānoto rezultātu;
  2. "Pieejamā finansējuma meklēšana" – finansējuma piesaistes avotu meklēšana, projektu programmu nosacījumu analīze un izvērtēšana katras atsevišķas aktivitātes īstenošanai;
  3. "Pieteikuma izstrāde" – noteikto dokumentu sagatavošana un izstrāde atbilstoši finansējuma avota prasībām un rekomendācijām;
  4. "Aktivitāšu īstenošana" – aktivitāšu vadības process, kas nosaka projekta īstenošanas gaitu un mērķu un uzdevumu izpildi, kā arī nosaka projekta gala rezultātus. Šajā procesā ietilpst tādas  funkcijas kā projekta darba plāna un to saistīto uzdevumu izpilde, darbu sadale, atskaišu sagatavošana un aktivitāšu īstenošana noteiktā laika posmā;
  5. "Piesaistītā finansējuma monitorings" – process, kura laikā tiek veikta projekta īstenošanas kontrole, izmaiņu veikšana, sagatavotas atskaites projekta īstenošanas perioda beigām.

FVR

 

 

     Finanšu vadības rokasgrāmata