Gramatvedibas rokasgramata

Grāmatvedības rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Nepietiek vien zināt likumus, tos jāprot arī piemērot!

Saimnieciskā dzīve un ekonomiskie notikumi visapkārt attīstās strauji. Finansēs un grāmatvedībā nodarbinātie speciālisti ne vienmēr pagūst apsvērt un izprast, uzskaitīt, atspoguļot un novērtēt uzņēmumu ekonomisko notikumu radīto finanšu informāciju.

Šobrīd nepietiek zināt likumus, tos jāprot arī atbilstoši piemērot. Šajā situācijā palīdz atsevišķi Latvijā iznākoši periodiski izdevumi, tomēr ne vienmēr ir iespējams iegūt atbildes vienkopus.

Tādēļ «Grāmatvedības rokasgrāmata» atvieglos darbu vadītājiem, grāmatvedības un finanšu speciālistiem, jo izdevumā vienkopus ietverta grāmatvedības normatīvā bāze, pieredzē balstīti praktiskās darbības piemēri.

«Grāmatvedības rokasgrāmata»:

 • palīdzēs korekti veikt grāmatvedības uzskaiti;
 • sniegs skaidrojumus par finanšu informācijas klasificēšanu un atspoguļošanu finanšu pārskatos;
 • palīdzēs sagatavot pārskatus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

SIA "Sindiks"

Sindiks

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas darbojas tirgū vairāk nekā 24 gadus. Uzņēmums ilgstoši sadarbojas gan ar vietējām, gan ar starptautiskām audita kompānijām, kā rezultātā ir gūta neatsverama pieredze dažādu finanšu un grāmatvedības jautājumu risināšanā. Uzņēmuma dalībnieki ir zvērināti revidenti ar pieredzi ne tikai audita jomā, bet arī strādājuši dažādos uzņēmumos kā galvenie ekonomisti vai grāmatveži un darbojušies kapitālsabiedrību pārvaldē. SIA Sindiks turpina veidot rokasgrāmatu, pārņemot labāko pieredzi, ko šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā deva iepriekšējie autori.

Grant Thornton Rimess Baltic

Grant Thornton Rimess Baltic

Revīzijas, grāmatvedības, korporatīvo finanšu pakalpojumu, kā arī nodokļu un juridisko konsultāciju uzņēmums, kas dibināts 1992. gadā un šobrīd piedāvā uzņēmējdarbības konsultācijas visā Baltijā. Grant Thornton Rimess Baltic zināšanas par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas uzņēmējdarbības vidi, kultūru un cilvēkiem sniedz iespēju nodrošināt klientus ar tieši viņam piemērotiem risinājumiem un vislabāko apkalpošanu. Kopš 1995. gada Grant Thornton Rimess Baltic ir bijusi dalībniece dažādās vispasaules organizācijās, kas apvieno audita un grāmatvedības kompānijas un ir vienas no 10 lielākajām pasaules vadošajām šāda veida apienībām. Šī dalība ir sekmējusi Grant Thornton Rimess Baltic profesionālisma un kompetences attīstību

Maija
Ķuda

Koledžas Grāmatvedība un finanses un izglītības iestādes Bizness komplekss grāmatvedības pasniedzēja, praktizējoša grāmatvede, no 2004. gada ir izveidojusi lekciju kursu Celtniecības uzņēmumu grāmatvedība, vairāku publikāciju autore.

Rödl&Partner

Rödl&Partner

Starptautiska revidentu, advokātu un konsultantu sabiedrība, kas darbojas šādās jomās: finanšu revīzija, nodokļu, juridiskās un uzņēmējdarbības konsultācijas. Rokasgrāmatas pamatsatura autori.

21.12.2020

Grāmatveža ētikas kodekss: kas jāņem vērā

"Kā teikts Starptautiskajā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā, grāmatvedības profesijas raksturīga iezīme ir uzņemties atbildību rīkoties sabiedrības interesēs, tāpēc profesionāla grāmatveža pienākums nav tikai apmierināt atsevišķa klienta vai darba devēja prasības. Kodeksā ietvertas prasības un piemērošanas materiāli (konteksti, paskaidrojumi, ilustrācijas un citi norādījumi), lai grāmatveži varētu pildīt savu pienākumu rīkoties sabiedrības interesēs," tā tēmas aktualitāti piesaka "Grāmatvedības rokasgrāmatas" autors SIA "Sindiks".

2020.gada 6.maijā Saeimas Budžeta un finanšu komisija konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā "Par grāmatvedību", kas paredz ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) ir uzsvērta nepieciešamība sakārtot grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju nozari, ieviešot kvalifikācijas standartus un ētikas kodeksu.

Kā teikts likumprojekta anotācijā, šobrīd Latvijā nepastāv efektīvs grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju regulējums. Eiropas Komisija savā ziņojumā par valstu noteikumiem par piekļuvi profesijām norāda, ka patērētājiem  var  rasties  grūtības novērtēt pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijas līmeni, kas ir būtiski augsta kvalitātes pakalpojumu saņemšanai. Ieviešot ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu, reizē ir iespējams nodrošināt vienotu nozares profesionālu ētikas standartu ievērošanu, kam ir obligāts raksturs un tādējādi var būtiski samazināt negodprātīgo nozares pārstāvju īpatsvaru. Patlaban Latvijas grāmatvežu ētika netiek regulēta normatīvo aktu līmenī. Pārsvarā ētiskā uzvedība profesijas ietvaros ir regulēta profesionālo grāmatvežu un revidentu profesionālo asociāciju līmenī.

pediņasJāņem vērā arī tas, ka grāmatvežu attieksme pret profesionālo ētiku lielā mērā ir nevienprātīga un pat noraidoša. Tāpēc vēl vairāk nozīmīga topošo grāmatvežu sagatavošana, atbilstoši izglītības programmām sniedzot tiem ieskatu par profesionālas ētikas pamatprincipiem, rosinot analizēt dažādas no ētikas viedokļa konfliktējošas hipotētiskās situācijas, risināt ētikas konfliktus un pieņemt pamatotus lēmumus šo konfliktu atrisināšanai.

Jaunā 9. nodaļā "Profesionālu grāmatvežu ētikas kodekss", kurā izklāstītas kodeksā noteiktās prasības un piemērošanas materiāli, palīdzēs grāmatvežiem atbildīgi pildīt savu pienākumu rīkoties sabiedrības interesēs. Tāpat tas var būt nozīmīgs palīglīdzeklis, gatavojoties grāmatvežu sertifikācijai. 2019.gadā stājās spēkā jauns Starptautisks profesionālu grāmatvežu ētikas kodekss, kurā, salīdzinot ar iepriekšējo kodeksu, ir būtiskas izmaiņas.

pediņasKodeksā ir ne tikai uzlabotas konceptuālas pamatnostādnes, bet arī tas ir papildināts ar jaunām sadaļām par reaģēšanu uz likumu un noteikumu neievērošanu un prasībām profesionāliem grāmatvežiem algotā darbā.

Turpmāk šī nodaļa tiks papildināta ar ētikas prasībām profesionāliem grāmatvežiem publiskajā praksē, kā arī tiks sniegti praktiski piemēri.

Tāpat arī sājos papildinājumos aktualizētas nodaļas atbilstoši aktuālām izmaiņām. Šoreiz ir pārskatīta 7.nodaļa "Finanšu instrumenti".

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

7. Finanšu instrumenti

7.1. Finanšu instrumentu būtība

7.1.1. Termini, definīcijas un skaidrojumi

7.1.2. Finanšu instrumenta atšķiršana no pašu kapitāla instrumenta

7.1.3. Finanšu instrumentu klasifikācija

7.2. Finanšu instrumentu atzīšana un atzīšanas pārtraukšana

7.2.1. Finanšu instrumentu atzīšana un novērtēšana

7.2.2. Piemēri finanšu instrumentu uzskaitei

9. Profesionālu grāmatvežu ētikas kodekss

9.1. Kodeksa prasību ievērošana

9.1.1. Profesionālu grāmatvežu ētikas pamatprincipi (110.sadaļa)

9.1.2. Konceptuālās pamatnostādnes (120.sadaļa)

9.2. Konceptuālo pamatnostādņu piemērošana – profesionāli grāmatveži algotā darbā (200.sadaļa)

9.2.1. Interešu konflikti (210.sadaļa)

9.2.2. Informācijas sagatavošana un izklāsts (220.sadaļa) 

9.2.3. Pietiekama profesionālā kompetence (230.sadaļa)

9.2.4. Finansiāla līdzdalība, atlīdzība un stimuli saistībā ar finanšu ziņošanu un lēmumu pieņemšanu (240.sadaļa) 

9.2.5. Pamudinājumi, tostarp dāvanas un viesmīlība (250.sadaļa)

9.2.6. Reaģēšana uz normatīvo prasību pārkāpumiem (260.sadaļa)

9.2.7. Spiediens neievērot pamatprincipus (270.sadaļa)


30.09.2020

Administratīvie pārkāpumi grāmatvedībā

Sākot ar 2020.gada 1.jūliju, spēku ir zaudējis Latvijas Adminstratīvo pārkāpumu kodekss, un administratīvie pārkāpumi un par tiem piemērojamie sodi ir iekļauti nozaru tiesību aktos. Administratīvās atbildības likums regulē administratīvā pārkāpuma procesa norisi un sodu izpildi. Administratīvo sodu var uzlikt arī personām, kas pārkāpumu izdarījušas aiz neuzmanības vai bezdarbības.

Tā kā grāmatvedība un nodokļi ir cieši saistīti un lai materiāls būtu plašāk lietojams, sadaļā ir apkopoti ar grāmatvedības un nodokļu jomām saistītie piemērojamie administratīvie sodi un to apjomi, un izmantoti šādi likumi:

 • Administratīvās atbildības likums (AAL);
 • "Par grāmatvedību" (GL);
 • "Par nodokļiem un nodevām" (NN).

Sadaļā nav apskatīti soda apmēri un to piemērošana saistībā ar specifiskiem nodokļu likumiem, piemēram, "Par akcīzes nodokli", "Par valsts proves uzraudzību", Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums, Maksātnespējas likums, Alkoholisko dzērienu aprites likums, "«Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas", Muitas likums u.c.

Saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 2.pantu par grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs. Administratīvo sodu par grāmatvedības uzskaites neatbilstību likuma "Par grāmatvedību» prasībām uzliek uzņēmuma vadībai. Atkarībā no uzņēmuma juridiskās formas uzņēmuma vadītājs ir:

 • kapitālsabiedrībā – valde;
 • kooperatīvajā sabiedrībā – valde vai persona, kura pilda tās funkcijas sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā;
 • individuālajā uzņēmumā, zemnieka un zvejnieka saimniecībā – attiecīgi uzņēmuma vai saimniecības īpašnieks;
 • ārvalsts komersanta filiālē un nerezidenta (ārvalsts komersanta) pastāvīgajā pārstāvniecībā – persona, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli vai pastāvīgo pārstāvniecību;
 • iestādē, kura tiek finansēta no valsts budžeta vai pašvaldības budžeta, valsts vai pašvaldības aģentūrā – tās vadītājs;
 • personālsabiedrībā – visi šīs sabiedrības biedri vai tie sabiedrības biedri, kuri ir pilnvaroti pārstāvēt sabiedrību;
 • biedrībā, nodibinājumā, politiskajā organizācijā, politisko organizāciju apvienībā un arodbiedrībā – izpildinstitūcija;
 • reliģiskajā organizācijā – vadība (vadības institūcija);
 • individuālais komersants un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību.

Naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās (SV). AAL vienas naudas soda vienības vērtība ir noteikta 5 EUR. Nolēmumā par sodu norāda gan piemērotās naudas soda vienības, gan naudas soda summu eiro (AAL 16.pants).

 

Plašāka informācija jaunajā 5.1. nodaļā "Administratīvie pārkāpumi grāmatvedībā", kurā autors SIA "SINDIKS" apkopojis gan ar grāmatvedības uzskaiti, gan ar nodokļu aprēķiniem un nomaksu saistītos administratīvos sodus, kas stājās spēkā 2020.gada 1.jūlijā. Vienlaikus autors vērš uzmanību, ka ir pieejamas Valsts ieņēmumu dienesta vadlīnijas par administratīvo sodu piemērošanas principiem.

Tāpat autors ir aktualizējis 1.2. "Grāmatvedības organizēšanas uzņēmumos". Praksē ir novērots, ka bieži kā gada pārskatu sagatavotājs ir norādīts pats uzņēmuma vadītājs. "Vēlamies uzsvērt, ka tikai tādās kapitālsabiedrībās, kurās ir viens dalībnieks un tas pats ir arī vienīgais valdes loceklis, var kārtot grāmatvedības uzskaiti pats vadītājs", norāda SIA "SINDIKS" eksperti. Tāpat autors ir papildinājis nodaļu ar  grāmatvedības ārpakalpojuma līguma paraugu.

"Šobrīd latviešu valodā ir iztulkota Starptautiskā profesionālā grāmatvežu ētikas kodeksa rokasgrāmata (2018.gada izdevums), kurā veiktas vairākas izmaiņas, salīdzinot ar 2016.gada izdevumu, tostarp jaunas un pārskatītas esošās sadaļas attiecībā uz  grāmatvežiem, kas ir nodarbināti algotā darbā saistībā ar informācijas sagatavošanu un izklāstu un spiedienu no darba devēja neievērot pamatprincipus. Nākamajos rokasgrāmatas papildinājumos sagatavosim jaunu sadaļu par ētikas prasībām profesionālajiem grāmatvežiem", tā par jaunumiem informē rokasgrāmatas autors SIA "SINDIKS".

 

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

1. Grāmatvedības organizēšana

1.2. Grāmatvedības organizēšana uzņēmumos
1.2.1. Līguma paraugs par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu 


5. Speciāli grāmatvedības uzskaites jautājumi
5.1. Administratīvie pārkāpumi grāmatvedībā
5.2. Atskaitīšanās par segmentiem
5.3. Valsts finansiālā atbalsta, ziedojumu un dāvinājumu atspoguļošana finanšu pārskatos


26.06.2020

Maksājumi darbiniekiem un dividendes: piemēri no starptautiskās prakses

Autors SIA "Sindiks" 5.17. nodaļā "Maksājumi darbiniekiem" apskata dažāda veida maksājumus darbiniekiem gan tekošos (darba algas, prēmijas u.c.), gan nākotnes (uzkrājumi pensiju plāniem, atlaišanas pabalsti pēc darba attiecību izbeigšanas u.c.). Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (GPKGPL) ir noteiktas ļoti minimālas prasības maksājumu darbiniekiem uzrādīšanai un novērtēšanai, tāpēc praksē situācijās, kas nav aprakstītas GPKGPL un attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos, izmanto starptautisko grāmatvedības standartu Nr.19 "Darbinieku pabalsti". Šī sadaļa ir noderīga arī uzņēmumiem, domājot par darbinieku motivēšanas politiku, jo piemēri ir ņemti no starptautiskās pieredzes un ir idejas rosinoši.

Ņemot vērā to, ka bieži tiek jautāts par dividenžu un ar tām saistīto nodokļu iegrāmatošanu, vienlaikus jaunā redakcijā sagatavota 5.22. nodaļa "Dividendes un ārkārtas dividendes". Sadaļa ir papildināta ar informāciju par dividenžu noilgumu, protokola sagatavošanu, nodokļu ieturēšanu, dividenžu (arī ārkārtas) un nodokļu grāmatošanas piemēriem.

Dividendes ir izmaksas, ko uzņēmums izmaksā saviem dalībniekiem (akcionāriem). Tās ir komercsabiedrības tīrās peļņas daļa, kura, pamatojoties uz dalībnieku lēmumu, tiek izmaksāta dalībniekam proporcionāli viņam piederošo daļu nominālvērtību summai (tikai par pilnībā apmaksātām kapitāla daļām) (Komerclikuma 161.pants). Dividenžu izmaksas un attiecīgi saņemšanas datums ir dalībnieku (akcionāru) sapulces datums, kad pieņemts lēmums par peļņas sadali (dividenžu noteikšanu).

Dividendes nedrīkst noteikt, aprēķināt un izmaksāt, ja sabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par tās pamatkapitālu.

Komerclikumā nav noteikts dividenžu aprēķināšanas biežums, tāpēc sabiedrības dalībnieki paši var noteikt un aprēķināt dividendes pēc saviem ieskatiem.

Nākamajā sūtījumā tiks apkopota un strukturēta aktuālā informāciju par piemērojamajiem administratīvajiem sodiem, kas būtu jāzina grāmatvedim.

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

5.17. Maksājumi darbiniekiem

 • 5.17.1. Maksājumi darbiniekiem spēkā esošu darba attiecību laikā
 • 5.17.2. Darba attiecību izbeigšanas darbinieku pabalsti
 • 5.17.3. Darbinieku pabalsti pēc darba attiecību izbeigšanās

5.22. Dividendes un ārkārtas dividendes

 • 5.22.1. Dividendes
 • 5.22.2. Dividenžu noilgums
 • 5.22.3. Ārkārtas dividendes
 • 5.22.4. Ārkārtas dividenžu uzrādīšana grāmatvedībā
 • 5.22.5. Ieņēmumi no dividendēm

27.03.2020

Intensīvs darba posms: gada pārskati un izmaiņas administratīvajos sodos

"Šobrīd notiek intensīvs darbs gatavojot gada pārskatus. Vēlamies atgādināt, ka atbilstoši gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam elektroniskajā deklarēšanas sistēmā iesniedz gada pārskata atvasinājumu elektroniskā formā – elektronisku norakstu. Norakstā iekļauj visu oriģināla tekstu un visus rekvizītus. Tas nozīmē, ka EDS ir ievadāma visa informācija, kas ietverta gada pārskatā," tā rokasgrāmatas autors SIA "Sindiks" vērš uzmanību šī brīža aktualitātēm.

Autors norāda, ka 2019. gada 17. oktobrī tika pieņemti grozījumi likumā "Par grāmatvedību" (stājās spēkā ar 19.11.2019.). Likums papildināts ar VI nodaļu "Administratīvie pārkāpumi grāmatvedības jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā". VI nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu, tas ir, ar 2020. gada 1. jūliju. Grozījumi paredz soda naudas, piemēram, par:

 • kases operāciju uzskaites kārtības neievērošanu;
 • grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu;
 • gada pārskatu neiesniegšanu noteiktajos termiņos;
 • normatīvajiem aktiem neatbilstoša gada pārskata iesniegšanu;
 • par attaisnojuma dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu;
 • par preču piegādes vai pārvadājumu dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu.

Vienlaikus SIA "Sindiks" aktualizējusi rokasgrāmatas nodaļas atbilstoši normatīvo aktu prasībām un grāmatvedības praksei. Plašāk par aktualizētajām nodaļām skatīt rokasgrāmatā:

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 

3. Uzskaites metožu izmaiņu, kļūdu un notikumu pēc bilances datuma atspoguļošana finanšu pārskatos

 • 3.1. Izmaiņas grāmatvedības politikā un grāmatvedības aplēsēs

  • 3.1.1. Grāmatvedības politika un tās maiņa

  • 3.1.2. Grāmatvedības aplēses un to izmaiņas

 • 3.2. Kļūdas iepriekšējos finanšu pārskatos

 • 3.3. Notikumi pēc bilances dienas

5. Speciāli grāmatvedības uzskaites jautājumi 
 • 5.9. Meitas uzņēmumos un asociētajos uzņēmumos veikto ieguldījumu uzskaite ieguldītājuzņēmuma (mātes uzņēmuma) individuālajos pārskatos un asociētā uzņēmuma uzskaite konsolidētajos finanšu pārskatos
 • 5.16. Krājumu uzskaite

  • 5.16.1. Krājumu uzskaites metodes

  • 5.16.2. Krājumu novērtēšana

  • 5.16.3. Krājumu atzīšana

  • 5.16.4. Preču piegādes dokumenti

  • 5.16.5. Informācijas uzrādīšana finanšu pārskatos 

 • 5.23. Transportlīdzekļu un to izmantošanas izmaksu uzskaite uzņēmumā 

8. Eiropas Savienības finansēto projektu finanšu uzskaite

 • 8.1. Eiropas Savienības finansēto projektu uzskaite grāmatvedībā

 • 8.2. Grāmatvedības kontu plāna paraugs


19.12.2019

Naudas plūsmas un ieņēmumu atzīšanas aktualitātes

Lai gan Latvijas normatīvie akti naudas plūsmas pārskatu kā obligātu finanšu pārskata sastāvdaļu prasa tikai vidējām un lielām sabiedrībām, bieži arī grupai konsolidācijas vajadzībām ir nepieciešams iegūt  no meitas un mazmeitas sabiedrībām to naudas plūsmas pārskatus. Rokasgrāmatas autori SIA "Sindiks", pārskatot nodaļas par naudas plūsmu, piedāvā precizētu 4.6. "Naudas plūsmas pārskats" un "Naudas plūsmas pārskata sastādīšanas piemērs", kurā soli pa solim aprakstīta pārskata sagatavošanas gaita (pēc netiešās metodes). Turpmākajos papildinājumos rokasgrāmata tiks papildināta ar piemēru naudas plūsmas pārskata sagatavošanai pēc tiešās metodes.

Savukārt nodaļa 5.10. "Ieņēmumu atzīšana" ir papildināta ar starptautisko finanšu pārskatu standartu Nr.15 "Ieņēmumi no klientu līgumiem", kas piemērojams, jau sākot ar 2018.gadu, un pilnībā aizstāj starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) Nr.18 "Ieņēmumi" un Nr.11 "Būvlīgumi".

Tā kā Latvijas normatīvajos aktos nav noteikts, kādā veidā sadalīt ieņēmumus no līgumiem, kas ietver gan preces vērtību, gan citus saistītus pakalpojumus (uzstādīšanu, apkalpošanu), 15.standarts var tikt izmantots kā starptautiska prakse sarežģītāku līgumu uzskaitei.

Turpmāk plānots rokasgrāmatu papildināt ar reorganizācijas aprakstu, kā arī ar starptautisko praksi un gaidāmajām izmaiņām grāmatvedības normatīvajos aktos.

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

4. Gada pārskats

 • 4.6. Naudas plūsmas pārskats
  • 4.6.1. ​​​​​​Naudas plūsmas pārskata struktūra
  • 4.6.2. Naudas plūsmas aprēķins no dažādām darbībām
  • 4.6.3. Neto naudas plūsma, ārvalstu valūtu kursu svārstības, nenaudas darījumi un konsolidētais naudas plūsmas pārskats 
  • 4.6.4. Naudas plūsmas pārskata sagatavošanas shēmas
  • 4.6.5. Naudas plūsmas pārskata sastādīšanas piemērs uzņēmumam, kas nav finanšu iestāde

5. Speciāli grāmatvedības uzskaites jautājumi

 • 5.10. Ieņēmumu atzīšana
  • 5.10.1. Ieņēmumu atzīšanas veidi
  • 5.10.2. Bartera darījumi
  • 5.10.3. Uzrādīšana finanšu pārskatā
  • 5.10.4. SFPS Nr.15 «Ieņēmumi no klientu līgumiem»

01.11.2019

Naudas līdzekļu uzskaite un attīstības izmaksu atzīšana. Gaidāmās izmaiņas

Rokasgrāmatas autors SIA "Sindiks" aktualizējis 5.21. nodaļu "Attīstības izmaksu uzskaite" un 6. nodaļu "Naudas līdzekļu uzskaite". Nodaļā par naudas līdzekļu uzskaiti precizējumi tikai veikti atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumiem Nr. 584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi", ņemot vērā pēdējos grozījumus, kas stājās spēkā 2018. gada 10. augustā un papildināti ar normatīvo aktu prasībām skaidras naudas darījumiem, konkrēti – likuma "Par nodokļiem un nodevām" 30. pants un Ministru kabineta 2007. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi".

Spēkā esošais likums "Par grāmatvedību" ir pieņemts 1992. gada oktobrī un ir novecojis, tāpēc jau 2018. gadā Finanšu ministrija uzsāka darbu pie jauna likuma izstrādes. 2020. gadā ir paredzēts virzīt jaunu Grāmatvedības likumu, kam jāstājas spēkā 2021. gada 1. janvārī, kā arī tiek veikts darbs pie Grāmatvedības kārtošanas un organizācijas noteikumiem. Tādējādi 2020. gadā rokasgrāmatā būs veicamas korekcijas saistībā ar jaunajiem normatīvajiem dokumentiem.

Šobrīd lielas kapitālsabiedrības var sagatavot gada pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Atsevišķus standartus var piemērot arī pārējās sabiedrības, ja tas ir nepieciešams skaidrāka priekšstata gūšanai vai arī, ja to prasa grupas politika un nepieciešams konsolidācijai. Visbiežāk starptautiskos standartus piemēro aktīvu novērtēšanai patiesajā vērtība un nomas darījumu uzskaitei. (Iepriekš papildinājumos tika piedāvāts jaunais 16.SFPS "Noma".) Praksē bieži tie uzdoti jautājumi par ieņēmumu uzskaiti atbilstoši SFPS Nr. 15 "Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem". Šis standarts stājās spēkā 2018. gada 1.janvārī un aizstāj 18. Starptautisko grāmatvedības standartu "Ieņēmumi" un 11. Starptautisko grāmatvedības standartu "Būvlīgumi". 2019. gadā tiks aktualizēta rokasgrāmata atbilstoši šim standartam.

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 

 


 

 

5.21. Attīstības izmaksu atzīšana

6. Naudas līdzekļu uzskaite

 • 6.1. Naudas līdzekļi

 • 6.2. Skaidras naudas līdzekļi

  • 6.2.1. Kases dokumenti

  • 6.2.2. Biežāk izmantotie kases operāciju grāmatojumi

  • 6.2.3. Skaidras naudas līdzekļu deklarēšana

 • 6.3. Bezskaidras naudas līdzekļi

  • 6.3.1. Bankas operāciju grāmatojumi

 • 6.4. Naudas līdzekļu inventarizācija

 • 6.5. Attaisnojuma dokumenti

  • 6.5.1. Attaisnojuma dokumenta labojumi 


29.07.2019

Nomas uzskaite atbilstoši jaunajam starptautiskajam grāmatvedības standartam

Ar 2019. gada 1. janvāri stājās spēkā jauns starptautiskais finanšu pārskatu standarts (SFPS) Nr. 16 "Noma", kas aizstāja veco starptautisko grāmatvedības standartu Nr. 17. Tāpēc rokasgrāmatas autors SIA "Sindiks" vērš uzmanību šīm izmaiņām, norādot, ka uzņēmumiem (nomniekiem), kas piemēro šo starptautisko standartu, būtiski mainās pieeja nomas darījumu uzrādīšanai. Nomniekiem vairs nepastāv dalījums finanšu un operatīvajā nomā, bet visi nomas darījumi, ieskaitot telpu un tamlīdzīgas nomas, uzrāda pēc vienas pieejas, atzīstot lietošanas tiesību aktīvu un saistības. Nomas līgumu novērtēšana ir sarežģīta un grūti saprotama, tāpēc tiek piedāvāti nekomplicēti piemēri vieglākai būtības izpratnei. Jaunākajos papildinājumos netiek apskatīti ļoti komplicēti gadījumi, kur būtu nepieciešams dziļākas zināšanas starptautisko grāmatvedības standartu zināšanas.

Plānots, ka nākamajos papildinājumos tiks aktualizēta ieņēmumu uzskaite atbilstoši 15. SFPS "Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem". Paralēli tiks pārskatītas un papildinātas esošās rokasgrāmatas sadaļas atbilstoši normatīvo aktu un prakses aktualitātēm.

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


5.4.6. Starptautiskais grāmatvedības standarts (SFPS) Nr.16 "Noma"

 • 5.4.6.1. Terminu definīcijas (sniegtas 16.SFPS A pielikumā)

 • 5.4.6.2. Atbrīvojumi attiecībā uz nomas atzīšanu un standarta piemērošanu

 • 5.4.6.3. Nomas identificēšana

 • 5.4.6.4. Nomas termiņš

 • 5.4.6.5. Nomnieks

  • 5.4.6.5.1. Nomas atzīšana

  • 5.4.6.5.2. Nomas novērtēšana

   • Piemērs telpu nomai

   • Piemērs automašīnas nomai

   • Turpmākie piemēru grāmatojumi

 • 5.4.6.6. Iznomātājs

  • 5.4.6.6.1. Nomas klasifikācija

  • 5.4.6.6.2. Nomas uzskaite iznomātāja grāmatvedībā

  • 5.4.6.6.3. Pārdošana un nomas saņemšana atpakaļ

  • 5.4.6.6.4. Informācijas atklāšana finanšu pārskatos

 


27.03.2019

Parauga turpinājums finanšu pārskata pielikuma aizpildīšanai EDS

Autors SIA "Sindiks" vērš uzmanību finanšu pārskata pielikuma aizpildīšanai EDS, jo šogad visiem uzņēmumiem tas būs jāpilda. "Tā kā VID metodikā un normatīvajos dokumentos nav aprakstīts, kā pareizi aizpildīt EDS strukturēto pielikumu, šogad, iesniedzot gada pārskatus, tas varētu būt izaicinājums. Tāpēc piedāvājam turpinājumu mūsu izstrādātajam paraugam mazām sabiedrībām. Normatīvie akti neprasa EDS sistēmas strukturētajā pielikumā pārkopēt visu finanašu pārskata pielikumu, bet vēlamies vērst uzmanību, ka daudzos punktos ir atstāta vieta papildinformācijai – skaidra un patiesa priekšstata gūšanai. Katram uzņēmuma pašam ir jāizvērtē, vai ir nepieciešamība sniegt papildu informāciju. Lai nerastos situācijas, kad lietotājam svarīga informācija netiek norādīta strukturētajā pielikumā, iesakām pievienot skenētu pilnu gada pārskatu", situāciju skaidro "Grāmatvedības rokasgrāmatas" autors.

Savukārt 5.13., 5.18. un 5.20. nodaļas aktualizācija galvenokārt saistīta ar atsaucēm un Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem. Piemēri un apskatāmo jautājumu būtība nav mainījusies.

2019. gadā daudzām sabiedrībām aktuāla tēma būs operatīvās nomas uzskaite saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, tāpēc nākamajos papildinājumos plānots aktualizēt sadaļu par nomu, pievienojot jaunāko informāciju un piemērus. 

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


4. Gada pārskats

 • 4.11. Gada pārskata pielikumi

  • 4.11.1. Paraugs finanšu pārskata pielikuma aizpildīšanai EDS

5. Speciāli grāmatvedības uzskaites jautājumi

 • 5.13. Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm
 • 5.18. Aktīvu vērtības samazināšanās
 • 5.20. Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi

 


07.01.2019

Aktualitātes grāmatvedībā: atkarības pārskats un gada pārskata EDS obligātais strukturētais pielikums

 "Grāmatvedības rokasgrāmatā" iekļautas šādas aktualitātes:

 • Pēc Koncernu likuma 30. panta prasībām uzņēmumam, kas ir atkarīga sabiedrība un nav noslēgts koncerna līgums ar valdošo uzņēmumu, ir jāsagatavo atkarības pārskats. Vēršam uzmanību, ka arī sabiedrībai, kura pilnībā (100%) pieder juridiskai persona, ir jāsagatavo un jāiesniedz atkarības pārskats. (Paraugs atkarības pārskata aizpildīšanai ir pievienots 4.10. nodaļai "Citi gada pārskata komponenti".)
 • Iesniedzot 2018. gada pārskatu EDS obligāti būs jāpilda strukturētais pielikums. Lai atvieglotu grāmatvežiem darbu, piedāvājam paraugu strukturētā pielikuma aizpildīšanā mazām sabiedrībām. Šobrīd paraugam ir pielikuma 1. un 2. daļa. (Paraugs skatāms 4.11.nodaļai "Gada pārskata pielikumi".)
 • Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām aktualizēta 4.9. "Pašu kapitāla kustības pārskats" un 4.12. "Vadības ziņojums" nodaļa.

Ieskatam paraugs finanšu pārskata pielikuma aizpildīšanai EDS:

1.

Sabiedrības sniegtā informācija

1.1.

Vidējais darbinieku skaits (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (turpmāk – likums) 52.panta pirmās daļas 6.punkts)

1.4.

Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk (likuma 52.panta pirmās daļas 1.punkts un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.775 «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi» (turpmāk – MK noteikumi)):

Komentārs:

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar likumu «Par grāmatvedību» un «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums».

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas metodes.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk, uzskaites un novērtēšanas metodes piemērotas konsekventi salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu, novērtējumi veikti ar pienācīgu piesardzību.

1.4.1

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:

1.4.1.1

Nemateriālo ieguldījumu uzskaite

Komentārs:

Par nemateriāliem ieguldījumiem tiek atzītas bezķermeniskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst to atzīšanas nosacījumiem un to iegādes vērtība pārsniedz 200 EUR.

Nemateriālie ieguldījumi ir atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot amortizāciju. Amortizācija ir aprēķināta aktīva lietderīgās izmantošanas laikā pēc lineārās metodes.

1.4.1.2

Pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite (MK noteikumu 104., 105., 145.punkts))

Komentārs:

Par pamatlīdzekļiem tiek atzītas kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kas atbilst visiem pamatlīdzekļu atzīšanas nosacījumiem un to iegādes vērtība pārsniedz 500 EUR.

Pamatlīdzekļi atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši attiecināmās izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai. Nolietojums ir aprēķināts aktīva lietderīgās izmantošanas laikā pēc lineārās metodes. Zeme netiek pakļauta nolietojumam.

Saskaņā ar grāmatvedības politiku ēkas, būves un zeme tiek regulāri pārvērtēti (vismaz reizi 5 gados). Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts bilances pasīva postenī «Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve». Pārvērtēšanas rezerve tiek atzīta ieņēmumos proporcionāli pamatlīdzekļa nolietojumam.

Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļa izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda zaudējumos.

Aizņēmumu izmaksas, kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļu izveidošanu un nepabeigtiem celtniecības objektiem, tiek kapitalizētas, ja tās ir pamatoti nosakāmas un tieši saistītas. Aizņēmumu izmaksas kapitalizē līdz pamatlīdzekļu nodošanai ekspluatācijā.

Pelņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

1.4.1.3

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite

Komentārs:

Radniecīgā sabiedrība ir sabiedrība, kuru tieši vai netieši kontrolē cita sabiedrība (mātes sabiedrība – vairāk kā 50% no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā sabiedrībā). Mātes sabiedrība kontrolē meitas sabiedrības finanšu un biznesa politiku. Sabiedrība atzīst ienākumus no ieguldījuma tikai tad, ja saņem no radniecīgās sabiedrības pēc iegādes datuma radušās peļņas sadali. Saņemto sadali, kas pārsniedz šo peļņu, uzskata par ieguldījuma atgūšanas izmaksām un atspoguļo kā ieguldījuma radniecīgo sabiedrību kapitālā iegādes izmaksu samazinājumu.

Asociētā sabiedrība ir sabiedrība, kurā ieguldītājam tieši vai netieši ir būtiska ietekme (ne mazāk kā 20%, bet ne vairāk par 50% no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā sabiedrībā), bet nav finanšu un darbības politikas kontroles tiesību. Sabiedrība atzīst ienākumus no ieguldījuma tikai tad, ja saņem no radniecīgās sabiedrības pēc iegādes datuma radušās peļņas sadali. Saņemto sadali, kas pārsniedz šo peļņu, uzskata par ieguldījuma atgūšanas izmaksām un atspoguļo kā ieguldījuma radniecīgo sabiedrību kapitālā iegādes izmaksu samazinājumu.

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi. Ilgtermiņa investīcijas parādzīmēs un vērtspapīros bilancē uzrāda to iegādes vērtībā. Īstermiņa investīcijas akcijās un vērtspapīros, kas tiek kotēti biržā, bilancē uzrāda tirgus vērtībā, kas noteikta pēc darījumiem biržā gada pēdējā dienā.

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


4. Gada pārskats

 • 4.9. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

 • 4.10. Citi gada pārskata komponenti

  • 4.10.1. Atkarības pārskata paraugs

 • 4.11. Gada pārskata pielikumi

  • 4.11.1. Paraugs finanšu pārskata pielikuma aizpildīšanai EDS

 • 4.12. Vadības ziņojums


11.10.2018

Paraugs noteikumiem, kā veikt dokumentu izstrādi un glabāšanu grāmatvedībā

Attaisnojuma dokumentu noformēšanu papildina dokumentu izstrādāšanas, pārbaudes, apstrādes un glabāšanas noteikumu paraugs. Noteikumos paredz gan uzņēmuma iekšējo kārtību attiecībā uz dokumentu noformēšanu, akceptēšanu, kustību, gan arī vienuviet apkopo grāmatvedības un nodokļu likumdošanas prasības. Tādējādi šādi noteikumi ir svarīgi visiem darbiniekiem, kam ikdienas darbā ir jānoformē vai jāpieņem kādi dokumenti.

Savukārt nolikuma pielikumā ir uzskaitīti visi dokumenti, kādi tiek izmantoti uzņēmumā. Atsevišķi rīkojumu, rēķinu, aktu u.c. dokumentu paraugi ir pieejami internetā Word vai Excel formātā.

Tuvojoties gada noslēgumam, grāmatveži sāk gatavoties noslēguma procedūrām. Ir laiks padomāt par inventarizācijām. Jāatceras un jāievēro inventarizāciju veikšanas termiņi, kas noteikti likuma "Par grāmatvedību" 12. pantā un tie ir: trīs mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu dienas vai mēneša laikā pēc tās. Tāpat ir pēdējais laiks pārbaudīt revīzijas nepieciešamību  un sazināties ar zvērinātu revidentu.

Iesniedzot 2018. gada pārskatu EDS sistēmā, vairs nebūs iespēja nepildīt strukturēto pielikumu. Sākot ar šo gadu pielikums būs jāpilda. Mūsu kā rokasgrāmatas autoru skatījumā būtu lietderīgi sagatavot aprakstu un paraugu strukturētā pielikuma aizpildīšanai.

Tātad, piemēram, noteikumos iesakām šādas sadaļas:

1. Attaisnojuma dokumenti un ieraksti

2. Ienākošo rēķinu aprite

3. Dokumentu un reģistru uzglabāšana

Savukārt noteikumu pielikumu aicinām veidot, izmantojot šādu struktūru:

 1. Pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti un reģistri
 2. Noliktavas uzskaites dokumenti un reģistri
 3. Avansu un komandējumu norēķinu dokumenti
 4. Rēķini un to reģistri
 5. Personāla un darba algu dokumenti
 6. Bankas dokumenti
 7. Kases dokumenti un reģistri
 8. Līgumi
 9. Citi dokumenti un rīkojumi

gr

 

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata

 

 

 


1.3. Attaisnojuma dokumentu noformēšana grāmatvedības vajadzībām