Eiropas Savienības Tiesa PVN lietā atzīst VID praksi par prettiesisku

Eiropas Savienības Tiesa PVN lietā atzīst VID praksi par prettiesisku
Foto: AdobeStock

VID savā praksē bieži apsūdzēja uzņēmumus pretiesiskā PVN sistēmas izmantošanā, kā rezultātā ļaunprātīgi izmantotas PVN priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības. VID savu lēmumu bieži balstīja uz nenozīmīgām detaļām darījumos, norādot, ka nodokļu maksātājs ir ieguvis fiskālas priekšrocības PVN jomā. Tai pašā laikā VID nekonstatēja un nenorādīja, kurā brīdī valsts ir cietusi negatīvas fiskālas sekas. VID pamatoja savu viedokli ar formāliem trūkumiem darījumu attaisnojošos dokumentos vai balstīja uz secinājumiem no darījumu partneru tālāko partneru amatpersonu un to darbinieku paskaidrojumos minētā.

2019. gada 10. jūlija spriedumā lietā Nr. C‑273/18 EST atzina šādu praksi par neatbilstošu PVN sistēmas pamatprincipiem. Lieta saistīta ar Latvijā reģistrētu uzņēmumu SIA "Kuršu zeme". Strīds starp minēto uzņēmumu un VID pēc būtības tika izskatīts gan rajona, gan apgabaltiesā. Minētās tiesu varas iestādes, tāpat kā VID, nekonstatēja, vai valsts budžets ir cietis zaudējumus, bet atzina, ka ļaunpātīga PVN sistēmas izmantošana ir notikusi, kā rezultātā nodokļu maksātājam ir aprēķināmi papildus budžetā maksājamie nodokļu maksājumi. EST spriedumā ir atzīts, ka VID ir jākonstatē reāli zaudējumi valsts budžetam, lai varētu izdarīt prezumciju, ka nodokļu maksātājs ir zinājis vai tam ir bijis jāzina par PVN sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu.


Rokasgrāmatas autors biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" sagatavojusi jaunākos papildinājumus, ņemot vērā Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumus, kas pieņemti līdz 20. jūnijam. Būtiskākais: VID paplašinātas tiesības izslēgt nodokļu maksātājus no PVN maksātāja reģistra – kritēriji, VID tiesību piemērošanas robežas.

Citi aktuālie jautājumi, kuriem autors vērš uzmanību:

  • 32. pants. "Pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas brīdis" – pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas brīdis būvniecības pakalpojumiem, Eiropas Savienības tiesas 2019. gada 2. maija spriedums sprieduma analīze Budimex lietā no Polijas;
  • 37.1 pants. "Ar nodokli apliekamā vērtība darījumos, kuros izmanto vairāku mērķu vaučeru" – jauna PVN piemērošanas kārtība darījumos, kuros izmanto vairāku mērķu vaučeri, PVN direktīvas prasību īstenošana Latvijā;
  • 98. pants "Proporcija atskaitāmā priekšnodokļa daļas aprēķināšanai" – publiskas personas tiesības atskaitīt PVN priekšnodokli, ja vienlaikus tiek veikti gan ar PVN apliekami, gan neapliekami vai ārpus PVN jomas esoši darījumi;

 

PVN

 

 

     Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri