Darījumu partneru izvērtēšanas būtiskums

Darījumu partneru izvērtēšanas būtiskums
Foto:EY

Reģistrētiem PVN maksātājiem VID veiktajos kontroles procesos bieži nākas saskarties ar jautājumiem, kuri tieši saistīti ar to veiktajiem darījumiem un darījumu partneru izvērtēšanu. Īpaši būtiski šie jautājumi ir tajos gadījumos, kad VID vērtē PVN priekšnodokļa atskaitīšanas pamatotību lai reģistrēts PVN maksātājs no valsts budžeta atgūtu saviem preču piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem samaksāto PVN. Visbiežāk nodokļu maksātājiem darījumu partneru izvērtēšanas svarīgums tiek uzsvērts VID nodokļu auditu lēmumos par audita rezultātiem.

Nereti rodas situācijas, kad uzņēmumiem ar labu reputāciju tiek veikti nodokļu auditi, un VID apstrīd darījumus ar konkrētiem sadarbības partneriem. Šī iemesla dēļ uzņēmējiem vajadzētu pievērst uzmanību darījumu partneru izvērtēšanai, lai tās neesamības gadījumā neradītu papildu nodokļu slogu pēc VID veiktā nodokļu audita, kas var rezultēties ar papildus izmaksām un liekiem apgrūtinājumiem saimnieciskās darbības veikšanai.

Vērtējot jebkuru darījumu, VID ir jāņem vērā ekonomiskā būtība. Formālas dokumentu noformēšanas kļūdas nevar būt par galveno iemeslu, lai apstrīdētu darījumu esību, ko netieši nosaka arī likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23. panta četrpadsmitā daļa, kurā noteikts, ka nodokļu administrācija nosaka nodokļa maksājuma apmēru, ņemot vērā nodokļu maksātāja atsevišķa darījuma vai darījumu kopuma ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Līdz ar to, vērtējot darījumu partneri un darījumu apstākļus, ir jāvērtē arī ekonomiskā realitāte, t.i., cik loģiski un saprātīgi darījumi ir noslēgti.

Piemēram, VID var radīt šaubas tāda darījumu ķēde, kurā konstatējams, ka pārbaudāmais uzņēmums vienu un to pašu preci ir iegādājies un piegādājis vienā valstī, bet faktiskā preču transportēšana veikta starp divām vai vairākām valstīm.

Pašlaik gan Latvijā, gan citās Eiropas Savienības dalībvalstīs aprobežošanās ar PVN reģistrācijas numura pārbaudi nav pietiekama, jo VID arī vērtētu darījumu apstākļus un savstarpējās vienošanās starp sadarbības partneriem, kā arī meklētu pretrunas starp noformētajiem dokumentiem un paskaidrojumiem, ko pieprasītu visām darījumos iesaistītajām personām, lai apstrīdētu darījumus. VID pārstāvjiem, nodokļu auditoriem, bieži tiek uzdots jautājums, cik tālu būtu saprātīgi pārbaudīt darījumu partneri, jo nodokļu maksātāju rīcībā nav tik plaši resursi un pilnvaras, kādas ir VID.

Eiropas Savienības tiesas judikatūrā ir nostiprināts, ka uzņēmēji, kas dara visu, ko no tiem saprātīgi varētu pieprasīt, lai nodrošinātu, ka to darījumi neveido daļu no shēmas, kurā ietilpst PVN vai kādas citas krāpšanas darījums, ir jāvar paļauties uz šo darījumu likumību, neriskējot zaudēt savas tiesības atskaitīt priekšnodoklī samaksāto PVN (sk. sprieduma Nr. C‑439/04 Axel Kittel 51. punktu). Taču ir jāņem vērā, ka atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 38. pantam un Administratīvā procesa likuma 150. pantam, personai, kas izmanto tiesības atskaitīt PVN priekšnodokli atbilstoši savām iespējām jāpiedalās pierādījumu savākšanā.

Par darījumu pārbaudi VID ir publicējis ieteikumus darījumu partneru pārbaudei, bet to ieviešana praksē ir katra nodokļu maksātāja atbildība, un to nepieciešams pielāgot savai nozares specifikai. Nodokļu maksātājam būtu ieteicams izstrādāt savu iekšējo metodiku darījumu partneru pārbaudei, kas ļautu tam atsaukties uz minētās Eiropas Savienības tiesas atziņu un izmantot savas priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības ar lielāku drošību.

 

Vairāk par darījumu partneru pārbaudi: "Kādēļ ir svarīgi pārbaudīt savus sadarbības partnerus?"
Krišjānis Volfs stāstīs DBHUB rīkotajos semināros:
Praktiski padomi nodokļu un AML atbilstības risku novēršana 18.jūnijs - Liepājā
Praktiski padomi nodokļu un AML atbilstības risku novēršana 19.jūnijs - Jelgavā 

Pieteikšanās uz semināru rakstot:  sintija.kristapsone@db.lv