Aktuālais uzņēmuma vadītājam

Aktuālais uzņēmuma vadītājam
Foto: AdobeStock

Autors ZAB "TGS Baltic" apkopojis aktuālo informāciju uzņēmuma vadītājam:

  • Komercreģistra atklātums;
  • Patiesie labuma guvēji;
  • Dalībnieku lēmumu pieņemšana dalībnieku sapulcē.

Komercreģistra atklātums. Dalībnieku lēmumu pieņemšana dalībnieku sapulcē

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Komercreģistrā ir veikti grozījumi, kas paredz tiesības sabiedrības dalībniekam nodot savu balsojumu dalībnieku sapulcē rakstiski, fiziski nepiedaloties dalībnieku sapulcē, vai piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus.

Balsot rakstiski pirms dalībnieku sapulces ir tiesības jebkuram sabiedrības dalībniekam. Piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē var tikai gadījumos, ja to izlemj sabiedrības valde, to pieprasa dalībnieki, kuri pārstāv 20% kapitāldaļu no sabiedrības pamatkapitāla vai to nosaka sabiedrības statūti.

Dalībniekiem ir tiesības veikt grozījumus sabiedrības statūtos un noteikt, ka dalībnieku sapulces notiek tikai, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Ir veikti grozījumi likumā "Par Uzņēmumu reģistru", paredzot, ka Uzņēmumu reģistram ir jānodrošina, ka tā tīmekļvietnē (info.ur.gov.lv) ir publiski pieejama informācija par tā reģistros esošajiem subjektiem, t.i., informācija par vairāk nekā 650 000 tiesību subjektiem, ne tikai par juridiskām personām, kā, piemēram, SIA, AS un biedrībām, bet arī par nodibinātajām komercķīlām, laulību līgumiem u.c. Kopumā informācija ir pieejama no 14 dažādiem reģistriem un sarakstiem.

Uzņēmumu reģistrs savā tīmekļvietnē (info.ur.gov.lv) nodrošina bezmaksas aktuālo un vēsturisko informāciju (nosaukums, reģistrācijas numurs, pamatkapitāla apmērs, juridiskā adrese, dalībnieks, valde, padome, patiesā labuma guvējs u.c.) par katru reģistrēto tiesību subjektu (SIA, AS, filiāli, biedrību, nodibinājumu u.c.), kā arī šo tiesību subjektu dokumentus (statūtus, dalībnieku reģistra nodalījumus, dalībnieku lēmumus).

Patiesi labuma guvēji

Formāli no NILLTPFN likuma normām izriet tas, ka patiesā labuma guvēja īstenotās kontroles dokumentārais pamatojums un patiesā labuma guvēja identificējošā informācija ir sniedzama pēc Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra pieprasījuma, tomēr šāda dokumentācija tiek pieprasīta vairumā gadījumu, atbilstoši Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra pastāvošajai praksei. Attiecīgi nesniedzot Uzņēmumu reģistram minēto dokumentāciju vienlaikus ar pieteikumu par izmaiņām kapitālsabiedrības valdes vai dalībnieku sastāvā, šādas izmaiņas komercreģistrā netiks reģistrētas, iekams netiks sniegta īstenotās kontroles dokumentārais pamatojums un patiesā labuma guvēja identificējošā informācija.

Juridiskajai personai informācija par tās patiesā labuma guvēju nav jāsniedz Uzņēmumu reģistram, ja patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa. Tomēr, šādā gadījumā, Uzņēmumu reģistram ir sniedzams dokumentārais pamatojums (piemēram, izraksts no biržas par akcionāra statusu) vai norādāma informācija (piemēram, norādāma hipersaite uz publisku vietni, kurā Uzņēmuma reģistra notārs var pārliecināties par akcionāra statusu), kas apliecina akciju esamību regulētajā tirgū.

Ja sabiedrība ir iesniegusi un komercreģistrā ir reģistrēta informācija par tās patieso labuma guvēju, iesniedzot pieteikumu, piemēram, par izmaiņām sabiedrības valdes sastāvā, informācija par patieso labuma guvēju ir aktualizējama, pieteikumā apliecinot, ka iepriekš komercreģistrā reģistrētā informācija par patiesajiem labuma guvējiem nav mainījusies.

Gadījumos, kad kapitālsabiedrības valde ir izlietojusi savas NILLTPFN likumā noteiktās iespējas noskaidrot juridiskās personas vai juridiskā veidojuma patiesā labuma guvējus, un atbilstoši valdes saņemtajai informācijai un dokumentācijai nav iespējams konstatēt kapitālsabiedrības patiesā labuma guvēju, kapitālsabiedrības valde pieteikumā Uzņēmumu reģistram norāda apliecinājumu, ka patiesā labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Šādam pieteikumam pievienojams arī dokumentārais pamatojums vai pieteikumā norādāma informācijas avots, kurā Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties par šādas situācijas atbilstību.

Patiesais labuma guvējs vienmēr ir noskaidrojams attiecībā pret, piemēram, zvērinātiem revidentiem, zvērinātiem advokātiem vai bankām, jo interešu aizsardzība vai pienākumu izpildīšana būs kādas fiziskās personas interesēs. Taču NILLTPFN likuma normu piemērošana attiecībās ar Uzņēmumu reģistru vērtējama ievērojami šaurāk.

 

Plašāka informācija:

 

UVR

 

 

     Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata

 

 

 


3. Otrā sadaļa. Sabiedrības pārvaldes struktūra
3.1. Dibinātāji un dalībnieki
3.1.1. Dibinātāju un dalībnieku statuss
3.1.4. Dalībnieku lēmumu pieņemšana dalībnieku sapulcē

12. F daļa. Komercreģistrs
12.1. Komercreģistrs
12.1.1. Kam nepieciešams komercreģistrs?
12.1.1.1. Komercreģistra funkcijas
12.1.1.2. Komercreģistra atklātums
12.1.9. Patiesie labuma guvēji
12.1.9.1. Subjekti, uz kuriem ir attiecināms pienākums reģistrēt informāciju
12.1.9.2. Pienākums paziņot un noskaidrot juridiskās personas patieso labuma guvēju
12.1.9.3. Patiesā labuma guvēja reģistrācijas kārtība
12.1.9.4. Atbildība par informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas paziņošanu
12.1.9.5. Personas datu aizsardzība
12.1.9.6. Par sankciju jēdzienu, sankciju regulējumu un atbildību par pārkāpumiem sankciju prasību jomā