Administratīvā atbildība būvniecības procesā: kādas izmaiņas jāņem vērā

Administratīvā atbildība būvniecības procesā: kādas izmaiņas jāņem vērā
Zvērinātu advokātu birojs "JAUNZARS un RAUDZEPS" vērš uzmanību, kas jāņem vērā, kad atbildība par pārkāpumiem būvniecības jomā ir noteikta Būvniecības likumā.
Foto: AdobeStock

Stājoties spēkā izmaiņām, ka atbildība par pārkāpumiem būvniecības jomā tiek noteikta Būvniecības likumā, rokasgrāmatas autors zvērinātu advokātu birojs "JAUNZARS un RAUDZEPS" vērš uzmanību:

  1. 2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, kurā tiek noteiktas vispārīgās un procesuālās tiesību normas, bet administratīvie pārkāpumi un to sodi tiek noteikti attiecīgās nozares normatīvajos aktos.
  2. Būvniecības likums, lai nodrošinātu administratīvā soda atbilstību pārkāpumam, visos gadījumos paredz, ka var tikt izteikts arī brīdinājums, bet, salīdzinot ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksu, maksimālie sodi ir noteikti lielāki.
  3. Latvijas Administratīvā pārkāpumu kodeksa 152. pantā noteiktie papildsodi par būvniecības noteikumu pārkāpšanu netiek pārņemti, jo šā panta piemērošanas praksē tika noteikti vienīgi naudas sodi, līdz ar to Būvniecības likumā tiek paredzēti divi papildsodi – tiesību atņemšana un tiesību izmantošanas aizliegums.
  4. Būvniecības likumā tiek pārņemtas gandrīz visas Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 152. pantā "Būvniecības noteikumu pārkāpšana" administratīvo atbildību paredzošās tiesību normas, kā arī tiek noteikti jauni administratīvo atbildību paredzošie sodi saistībā ar būvizstrādājumu apriti.
  5. Lai noteiktu detalizētāku administratīvo pārkāpumu regulējumu un atvieglotu tiesību normu piemērošanu, administratīvā atbildība par patvaļīgu būvniecību tiek noteikta Būvniecības likuma 25. pantā, to grupējot pēc būvniecības procesu veidiem (paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte, būvatļauja) un būvniecības procesa stadijām.
  6. Administratīvās atbildības par būvniecības pakalpojumu sniegšanu bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas maksimālā sankcija attiecībā uz juridisko personu ir paaugstināta, jo tieši juridiskās personas pārsvarā gadījumos ir būvniecības procesa dalībnieki būvniecības procesa ietvaros, kurā tiek būvētas trešās grupas būves, kuru apdrošināšanas polises var būt ievērojami dārgākas par septiņsimt euro.
  7. Būvniecības administratīvā procesa tiesiskuma kontroli ir tiesīgas veikt pašvaldības būvvaldes, Būvniecības valsts kontroles birojs un citas institūcijas, kuras pilda būvvaldes funkcijas, saskaņā ar Būvniecības likuma 6. panta ceturto daļu un citiem normatīvajiem aktiem.
  8. Ar grozījumiem Būvniecības likumā netiek pārņemta administratīvo atbildību paredzošā norma attiecībā uz aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā noteiktā atlikto būvdarbu izpildes termiņa neievērošanu, jo atlikto būvdarbu izpildes termiņa neievērošana piespiedu izpildes ietvaros ir risināma Administratīvā procesa likuma ietvaros.

Norādām, ka zvērinātu advokātu birojs "JAUNZARS un RAUDZEPS" turpina uzturēt "Būvniecības vadības rokasgrāmatas" aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma aktualizēšanā veica tā pati komanda ar nosaukumu ZAB "LEXTAL".

Plašāka informācija:

BVR

 

 

     Būvniecības vadības rokasgrāmata

 

 

 Abonēt