Būtiskas Augstākās tiesas atziņas par civilprocesu 2019. gada judikatūrā un tiesu praksē

"Civilprocesa likuma pareiza izpratne un piemērošana tiesvedībās vienmēr ir bijis aktuāls jautājums, jo civilajā tiesvedībā tiek nodrošināta visu lietas dalībnieku tiesību un pienākumu ievērošana. Tāpēc vienmēr jo īpaši aktuālas ir Augstākās tiesas izdarītās atziņas, un arī 2019. gads nav bijis izņēmums. Tāpēc jaunākajos Tiesvedības rokasgrāmatas papildinājumos par dažām no autoru ieskatā būtiskākajām judikatūras un tiesu prakses atziņām," tā ZAB "COBALT" vērš uzmanību rokasgrāmatas jaunāko papildinājumu aktualitātei.

Tāpat arī autors atzīst, ka absolūti lielākā daļa no visiem pirmās instances taisītajiem nolēmumiem tiek pārsūdzēti apelācijas kārtībā. Viens no priekšnoteikumiem, lai apelācijas sūdzību pieņemtu izskatīšanai, ir likuma prasībām atbilstoši noformēta apelācijas sūdzība, kas satur visas nepieciešamās sastāvdaļas un kam ir pievienoti Civilprocesa likumā (CPL) minētie pielikumi.

 

Tiesvedības rokasgrāmata

 

 

   Tiesvedības rokasgrāmata

 

 

 


"Tiesvedības rokasgrāmatas" abonentiem

12. Tiesu prakses atziņas

12.12. Tiesu prakses atziņas civilprocesa jautājumos III