Prasības jaunuzņēmumiem, lai tie kvalificētos valsts noteiktajam atbalstam

Vai zini, kā pieteikties Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteiktajam valsts atbalstam? Abonentizdevuma autors zvērinātu advokātu birojs TGS Baltic šī gada nākamajos papildinājumos ir iekļāvis informāciju, kas saistīta ar jaunuzņēmumu darbību un tiem pieejamo valsts atbalstu. Abonentizdevumā ietverti komentāri Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteiktajām prasībām, kam jaunuzņēmumiem, kā arī to investoriem jāatbilst, lai kvalificētos valsts atbalsta programmām.

«Latvijā radīts savs startup jeb strauji augošu uzņēmumu regulējums, kura pamatā ir Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums, kas spēkā stājās 2017. gada 1. janvārī. Rokasgrāmatas nodaļa paredzēta, gan jaunuzņēmumiem ar augstas izaugsmes potenciālu, kuru pamatdarbība saistīta ar jaunu inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību, kuri vēlas pieteikties Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteiktajām valsts atbalsta programmām, gan potenciālajiem uzņēmējiem, kas plāno īstenot savas biznesa ieceres veidojot jaunuzņēmumu un vēlas izprast nosacījumus, kādiem uzņēmumam jāatbilst, lai tas kvalificētos atbalsta kritērijiem,» tēmas aktualitāti skaidro rokasgrāmatas autors TGS Baltic.

Kapitālsabiedrībām, kam ir augstas izaugsmes potenciāls un kuru pamatdarbība saistīta ar jaunu inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību, tiek paredzēta iespēja saņemt valsts atbalstu. Jaunuzņēmumiem, kas atbilst Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteiktajiem kritērijiem un kas izpildījuši tiem noteiktos pienākumus, ir tiesības pretendēt uz dalību divās valsts atbalsta programmās. Viena paredz fiksētu (samazinātu) nodokļa maksājumu par jaunuzņēmuma darbiniekiem, otra – atbalstu augsti kvalificētu darbinieku piesaistei. Periodā, uz kuru uzņēmums pieteicies atbalstam, jaunuzņēmums ir tiesīgs piemērot arī UIN atlaidi līdz 100% apmēram.

Detalizēta informācija pieejama apjomīgajā 17. nodaļā «Jaunuzņēmums»:

 • 17.1. «Jaunuzņēmuma regulējums»:
  • 17.1.1. «Jaunuzņēmuma regulējuma mērķis»;
  • 17.1.2. «Jaunuzņēmuma jēdziens un pazīmes»;
 • 17.2. «Jaunuzņēmuma atbalsta programmas»:
  • 17.2.1. «Atbalsta programmu veidi»;
  • 17.2.2. «Nodokļu atvieglojumi»;
  • 17.2.3. «Piemērojamie valsts atbalsta nosacījumi un apmērs»;
  • 17.2.4. «Atbalsta programmu piemērošanas secība»;
  • 17.2.5. «Atbalsta programmas periods»
  • 17.2.6. «Atbalsta programmu piešķiršanas kritēriji»;
  • 17.2.7. «Atbalsta programmu pieteikšanas kārtība»;
  • 17.2.8. «Atbalsta programmu izmantošanas ierobežojumi un to izmantošanas tiesību zaudēšana»;
  • 17.2.9. «Jaunuzņēmuma pienākumi»;
  • 17.2.10. «Atteikšanās no dalības atbalsta programmās»;
 • 17.3. «Kvalificēti riska kapitāla investori»:
  • 17.3.1. «Riska kapitāla investoru kvalifikācijas nosacījumi»;
  • 17.3.2. «Investora iekļaušana kvalificētu riska kapitāla investoru sarakstā»;
  • 17.3.3. «Kvalificēto riska kapitāla investoru pienākumi»;
  • 17.3.4. «Izslēgšana no kvalificēto riska kapitāla investoru saraksta»;
 • 17.4. «Atbalsta programmu administrēšana un vērtēšanas komisija»:
  • 17.4.1. «Atbalsta programmu administrējošā iestāde un jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisija»;
  • 17.4.2. «Komisijas kompetence un tiesības»;
  • 17.4.3. «Komisijas lēmuma pieņemšana, paziņošana un apstrīdēšana».

Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata

 

     Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata