Ikvienam komersantam: izmaiņas normatīvajā regulējumā un aktuālā tiesu prakse

Izmaiņas normatīvajā regulējumā un aktuālā tiesu prakse ikvienam komersantam
Dibinātāju un dalībnieku statuss, dalībnieku lēmumu pieņemšana dalībnieku sapulcē, kā arī pienākums paziņot un noskaidrot juridiskās personas patieso labuma guvēju ir aktuālie temati ikvienam komersantam.
Foto: AdobeStock

"Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatas" autors ZAB "TGS Baltic" papildinājis rokasgrāmatu ar šādiem tematiem:

 • Par dibinātāju un dalībnieku statusu:
  • priekšnosacījums kapitālsabiedrības dalībnieka statusam – persona, kura ierakstīta sabiedrības dalībnieku (akcionāru) reģistrā;
  • vienīgi ieraksts dalībnieku reģistrā dod iespēju kapitāla daļu īpašniekam vai turētājam izlietot no šīm daļām izrietošās dalībnieka tiesības.
 • Dalībnieku lēmumu pieņemšana dalībnieku sapulcē:
  • frmāla pieeja dalībnieku sapulces sasaukšanā nav pieļaujama – pretējā gadījumā, pastāvētu iespēja, ka kāds no sabiedrības dalībniekiem nav pienācīgi informēts par dalībnieku sapulces sasaukšanu, ievērojot labas ticības principus.
 • Pienākums paziņot un noskaidrot juridiskās personas patieso labuma guvēju:
  • valdes iespējas noskaidrot juridiskās personas patiesā labuma guvēju ir salīdzinoši ierobežotas;
  • ir paredzēts piešķirt Uzņēmumu reģistram tiesības pieprasīt ne tikai informāciju, bet arī dokumentāciju, kas apstiprina patieso labuma guvēju identificējošās informācijas atbilstību.

Piemēram,saistībā ar patiesā labuma guvējiem jāņem vērā, ka var pastāvēt situācijas, kurās daļa liettiesiski pieder vienai personai, taču dalībnieku reģistrā ir ierakstīta cita persona (trasts, klusā vietniecība). Rezultātā veidojas situācija, kurā kā dalībnieks publiski komercreģistra lietā parādās viena persona, taču faktisko labumu no sabiedrības (dividendes) gūst cita persona. Visticamāk, ka šī cita persona arī dod norādījumus sabiedrības vadīšanā. Šādi darījumi nav aizliegti, taču atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiesību subjektiem ir pienākums šīs personas atklāt.

Noteikumi attiecībā uz iepriekš Komerclikuma 17.1 pantā noteikto patieso labuma guvēju atklāšanas pienākumu ir izslēgti no Komerclikuma līdz ar grozījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā spēkā stāšanos 2017. gada 13. jūlijā. Minētie grozījumi paredz pienākumu juridiskajām personām identificēt un atklāt to patiesā labuma guvējus, kā arī iesniegt informāciju par patiesā labuma guvējiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

 

UVR

 

 

     Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata

 

 

 


3. Otrā sadaļa. Sabiedrības pārvaldes struktūra

3.1. Dibinātāji un dalībnieki

3.1.1. Dibinātāju un dalībnieku statuss

 • Atbilstoši spriedumi

  • Komercsabiedrības dalībnieka statuss

3.1.4. Dalībnieku lēmumu pieņemšana dalībnieku sapulcē 

 • Atbilstoši spriedumi

  • Komercsabiedrības dalībnieka tiesības uz informāciju

3.3.9. Valdes locekļu atbildība

 • Atbilstoši spriedumi

  • Valdes locekļu atbildība

4.5. Kapitāla daļu atsavināšana un ieķīlāšana

 • 4.5.1. Nozīmīga tiesu prakse un atbilstoši spriedumi

  • 4.5.1.3. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2018.gada 28.septembra spriedums lietā Nr. C27207010, SKC-207/2018

8.4. Nozīmīga tiesu prakse maksātnespējas lietās un ārpustiesas parādu restrukturizācijas vadlīnijas

 • 8.4.12. Maksātnespējīgas sabiedrības kreditoru interešu aizsardzība situācijā, kad, pastāvot neizpildītām saistībām, veikta sabiedrības reorganizācija mantas nodalīšanas ceļā

 • 8.4.13. Maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskā atbildība par viņa profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem kreditoram 

12.1.8. Drošs elektroniskais paraksts kā notariāla apliecinājuma alternatīva

 • 12.1.8.1. Par ārvalstīs izsniegtu dokumentu izmantošanu Latvijā

12.1.9. Patiesā labuma guvēji

 • 12.1.9.2. Pienākums paziņot un noskaidrot juridiskās personas patieso labuma guvēju
 • 12.1.9.4. Atbildība par informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas paziņošanu
 • 12.1.9.6. Par sankciju jēdzienu, sankciju regulējumu un atbildību par pārkāpumiem sankciju prasību jomā