Gaidāmās izmaiņas meža nozarē

Gaidāmās izmaiņas meža nozarē
Abonentizdevuma autors zvērinātu advokātu birojs “TGS Baltic” jaunākajos papildinājumos ir ietvēris informāciju par aktualitātēm nozarē, tās regulējumā un regulējuma piemērošanā.
Foto: AdobeStock

Abonentizdevuma autors zvērinātu advokātu birojs "TGS Baltic" jaunākajos papildinājumos ir ietvēris informāciju par aktualitātēm nozarē, tās regulējumā un regulējuma piemērošanā.

Dodot iespēju sekot līdzi aktualitātēm, jaunajos papildinājumos atradīsiet:

 • aktualizētu informāciju par izmaiņām administratīvās atbildības regulējumā, kas skar arī mežu nozari. 2020. gada 1. janvārī spēkā stāsies Administratīvās atbildības likums un  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss zaudēs spēku. Ar nākamo gadu administratīvo pārkāpumu sastāvi būs ietverti dažādos likumos vai pašvaldību saistošajos noteikumos. Attiecīgi pēc grozījumiem administratīvo atbildību meža apsaimniekošanas un izmantošanas jomā un kompetenci sodu piemērošanā noteiks Meža likums.
 • informāciju par jaunumiem tiesu praksē, tostarp par tiesas atziņu, ka hipotekārā kreditora rakstveida piekrišana ir priekšnoteikums atļaujas saņemšanai koku ciršanai kailcirtes veidā.

Piemēram, koku ciršanas apliecinājuma iesniegšanā jāņem vērā, ka Administratīvā apgabaltiesa atzinusi (sk. 2019. gada 9. februāra spriedumu lietā Nr. A420307127).

Skatot plašāk par koku ciršanu, jāņem vērā, ka tā atļauta tikai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. Jāatzīmē, ka koku ciršanas normatīvais regulējums būtiski grozīts ar 2011. gada 13. oktobra likumu "Grozījumi Meža likumā", kas stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī. Atbilstoši 2000. gada 24. februāra Meža likuma 12. panta ceturtajai daļai koku ciršana mežā aizliegta, ja zemes vienībā nav veikta meža inventarizācija (izņemot ārkārtas situācijas un gadījumus, kad tiek veikta sauso, bojāto un vēja gāzto koku ciršana normatīvajos aktos par koku ciršanu noteiktajā kārtībā). Savukārt panta piektā daļa nosaka, ka aizliegts cirst kokus, kuri sasnieguši īpaši aizsargājamo koku – dižkoku – izmērus (noteikti Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2. pielikumā). Patvaļīga koku ciršana, t.i., pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto kārtību vai bojājot kokus, mežā ir aizliegta, un par to likumā ir paredzēta gan administratīvā atbildība (1984. gada 7. decembra Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 67. pants), gan kriminālatbildība (1998. gada 17. jūnija Krimināllikuma 109. pants).

Pamatnoteikumi koku ciršanai mežā ietverti Meža likuma III nodaļā. Detalizēti noteikumi koku ciršanai meža zemēs iekļauti Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā".

Lai uzsāktu koku ciršanu meža zemē, nepieciešams apliecinājums (Meža likuma 12. panta pirmā daļa). Ir noteikti izņēmuma gadījumi, kad apliecinājuma saņemšana nav nepieciešama.

Atbilstoši legāldefinīcijai, kas ietverta Meža likuma 1. pantā, apliecinājums ir Valsts meža dienesta izsniegts dokuments, kas apliecina plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju. Apliecinājumu izsniegšanas kārtību un iesniegumā iekļaujamo informāciju nosaka jauno Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā" (stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī) XIII nodaļa.

Apliecinājuma saņemšanai likumdevējs ir izvirzījis konkrētus priekšnoteikumus (Meža likuma 12. panta otrā daļa).

Apliecinājuma saņemšanas process ir šāds:

1. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, to pilnvarota persona vai energoapgādes komersants (saskaņā ar Enerģētikas likuma 19. panta 1.1 daļu gadījumos, kad tam ir tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu) iesniedz rakstveida pieteikumu Valsts meža dienestā. Iesniegumā jānorāda šāda informācija:

 • iesnieguma iesniedzēja – fiziskas personas – vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta vai iesnieguma iesniedzēja – juridiskās personas – nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs;
 • ja iesnieguma iesniedzējs nav meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, – pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, pilnvaras numurs, izdošanas datums un iestāde, kas izdevusi pilnvaru;
 • īpašuma vai tiesiskā valdījuma nosaukums un zemes vienības kadastra apzīmējums;
 • cirtes veids, cirtes izpildes veids, cirsmas numurs (saistībā ar iesniegumu), kvartāla numurs, nogabala numurs, izcērtamā platība (ha), plānotais izcērtamais koksnes apjoms (m3) (pēc meža inventarizācijas datiem vai cirsmas novērtējuma);
 • norāde par to, vai mežaudzes šķērslaukums tiks vai netiks samazināts zem kritiskā šķērslaukuma, ja plānota galvenā cirte izlases veidā;
 • norāde par bojājuma cēloni, ja plānota sanitārā cirte;
 • norāde par apliecinājuma saņemšanas veidu (iestādē, elektroniska dokumenta formā uz iesnieguma iesniedzēja norādīto e-pasta adresi, elektroniska paziņojuma veidā Meža valsts reģistrā, ievērojot noslēgto vienošanos par datu apmaiņu elektroniskā veidā, Valsts meža dienesta tīmekļa vietnē).

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

 • cirsmas skici, ja cirtes rezultātā mežaudzes šķērslaukums tiek samazināts zem kritiskā šķērslaukuma. Cirsmas skici var iesniegt arī elektroniski saskaņā ar normatīvajos aktos par Meža valsts reģistra informācijas apriti noteiktajiem nosacījumiem meža digitālo kartogrāfisko materiālu sagatavošanai;
 • valdošās koku sugas pirmā stāva koku caurmēra uzmērīšanas rezultātus (saskaņā ar noteikumu 9. vai 10. pielikumu), ja plānota koku ciršana galvenajā cirtē pēc caurmēra;
 • paaugas pārbaudes rezultātus (noteikumu 11. pielikums), ja platībā, kas pārsniedz maksimālo kailcirtes platību, plānots izlases cirtes paņēmiens, kuru izmantojot mežaudzes šķērslaukums tiks samazināts zem kritiskā šķērslaukuma;
 • egļu mežaudzes atbilstības neproduktīvas mežaudzes kritērijiem noteikšanas mērījumus (noteikumu 8. pielikums) šo noteikumu 29.3. apakšpunktā minētajā gadījumā;
 • kompetentas institūcijas izdotu administratīvo aktu, ja plānota atmežošanas cirte (Meža likuma 41. pants);
 • mežaudzē zem vainagu klāja izveidojušos nākamās paaudzes koku mērījumus (noteikumu 12. pielikums), ja plānota šo noteikumu 28.1.1. apakšpunktā minētā cirte;
 • pilnvaru vai pilnvaras atvasinājumu, kas noformēts atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, ja iesnieguma iesniedzējs ir meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pilnvarotā persona.

Meža nozares rokasgrāmata

 

   

     Meža nozares rokasgrāmata