Darba devēja uzteikums

Darba devēja uzteikums

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmatas «Darba devēja uzteikums» autore Karīna Platā, juriste, maģistre personāla vadībā, vērš uzmanību personāla dokumentu pārvaldībai darba tiesisko attiecību jomā. Šī e-grāmata ir saistīta ar darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesu.

 

Darba likuma 101.panta pirmā daļa nosaka pamatus darba tiesisko attiecību izbeigšanai pēc darba devēja iniciatīvas. Saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamatu atšķirīgi ir arī tam nepieciešamie dokumenti, to saturiskās nianses un secīgums.

Kaut gan vairāki nosacījumi uzteikumos ir vienādi, tomēr, lai būtu saprotamāk un vieglāk praksē piemērot turpmāk sniegto informāciju, katrs darba devēja uzteikuma pamats e-grāmatātiks apskatīts atsevišķi:

  • darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību;
  • darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību;
  • darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu;
  • darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;
  • darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību;
  • darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai;
  • darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums;
  • ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu;
  • tiek likvidēts darba devējs – juridiskā persona vai personālsabiedrība;
  • darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā neieskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā, kura cēlonis saistīts ar darba vides faktoru iedarbību, vai arodslimība.
Karina_Plata
Karīna
Platā

Juriste, maģistre personāla vadībā, informatīvo materiālu «Par darba līgumiem», «Par darba un atpūtas laiku», «Par vienlīdzīgu attieksmi» un metodiskā materiāla «Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās» autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.