Uzņēmuma risku vadība: attīstība no kuba (2004.) līdz spirālei (2017.)

Uzņēmuma risku vadība: attīstība no kuba (2004.) līdz spirālei (2017.)
Vadība ir atbildīga par riska uzraudzību uzņēmumā. Uzņēmuma risku pārvaldību var izmantot jebkura lieluma uzņēmumā. Arī turpmāk uzņēmuma risku pārvaldībai būs jāmainās un jāpielāgojas nākotnei.
Foto: AdobeStock

Pēc vairāku gadu ilgas izpētes, apspriedēm, debatēm un kritikas 2017. gada vasarā Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) laida klajā jaunos norādījumus uzņēmuma risku pārvaldībā (ERM): «Uzņēmuma risku vadība – integrācija ar stratēģiju un sniegumu» (Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance).

Kopš iepriekšējā ERM, kas tika izlaists 2004. gadā, daudz kas ir mainījies riska un riska vadības jomā. Piemēram, ir mainījusies uzņēmējdarbības sarežģītība, un jaunie riski turpina attīstīties straujāk nekā agrāk. Klientu uzvedības maiņa ievērojami ietekmē globālo ekonomiku, kas kļuvusi neprognozējama, bet tehnoloģiskais progress ir radījis ne tikai jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un vadībai, bet arī radījis jaunu riska kategoriju – kibernoziedzības risku.

Tehnoloģiju attīstība un lielāks pārredzamības pieprasījums ir radījis spriedzi stratēģiskās plānošanas procesos un spējā īstenot operacionālo darbību. Minēto problēmu risināšana prasa, lai uzņēmums uzņemtos jaunu pieeju riska vadībai: tādu, kas palīdz radīt, saglabāt un realizēt vērtību tagad un nākotnē.

Mūsu izpratne par riska būtību, izvēles, tai skaitā lēmumu, māksla un zinātne ir modernās ekonomikas pamatā. Katrai izvēlei, ko mēs veicam mērķu sasniegšanā, ir savi riski. No ikdienas operacionālajiem lēmumiem līdz fundamentāliem darījumiem vadības kabinetos, un tam ir būtiska loma kā šajās izvēlēs – lēmumu pieņemšanā – tikt galā ar riskiem.

Tā kā mēs cenšamies optimizēt iespējamo rezultātu amplitūdu, lēmumi retos gadījumos ir viennozīmīgi, ar pareizu un nepareizu atbildi. Tāpēc uzņēmuma risku pārvaldību var saukt par mākslu un zinātni. Un, ja risks tiek ņemts vērā uzņēmuma stratēģijas un uzņēmējdarbības mērķu formulēšanā, uzņēmuma risku vadība palīdz rezultātus optimizēt.

Izpratnei par risku un uzņēmuma risku vadības praksi pēdējo desmitgažu laikā ir tendence uzlaboties, bet paliek mazāk vietas kļūdām. Pasaules ekonomikas forums arī pieminēja «pasaulē pieaugošo nestabilitāti, sarežģītību un neskaidrību». Tas ir fenomens, ar ko mēs visi sastopamies. Uzņēmums saskaras ar izaicinājumiem, kas ietekmē uzticamību un uzticēšanos. Šodien ieinteresētās personas ir vairāk iesaistītas, cenšoties panākt lielāku pārredzamību un atbildību par riska ietekmes pārvaldību, vienlaikus kritiski izvērtējot vadības spēju atrast iespējas.

Organizācijām ir vairāk jāpielāgojas izmaiņām. Organizāciju augstākajai vadībai/valdei (vadībai) ir stratēģiski jādomā par to, kā pārvaldīt apkārtējās vides pieaugošo svārstīgumu, sarežģītību un neskaidrību; jo īpaši par to jādomā augstākā līmeņa vadītājiem.

ERM 2017 pauž «uz nākotni vērstu» uzņēmuma risku vadības skatījumu, uzsverot, cik svarīgi ir apsvērt riskus stratēģijas noteikšanas procesos un darbības pārvaldībā visā uzņēmumā. Grafikas izmaiņas no labi pazīstamā 2004. gada «kuba» līdz 2017. gada «spirālei» atspoguļo attīstību: redzot ERM kā instrumentu kopumu vērtību saglabāšanai, izmantojot ERM kā vērtību radīšanas veicinātāju.

No kuba līdz spirālei

Atjauninātajā dokumentā ir uzsvērts, cik svarīgi ir apsvērt risku gan stratēģijas noteikšanas procesā, gan darba snieguma (performance) izpildē. Tas arī sniedz precīzākus norādījumus par to, kas ir uzņēmuma risku vadība un kas nav. Patiesā ERM vērtība ir tā, ka tā veicina vispārēju pieeju un izpratni par riskiem. Pārāk bieži aizņemtie uzņēmumu vadītāji izmanto ERM kā resoru vai pazemina to līdz kontrolsaraksta uzdevumu līmenim. Viņiem vajadzētu saprast, ka ERM ir daudz kas vairāk par to.

Dokumentā ir atjaunota un skaidrota riska un ERM jēdzienu definīcija, kas nosaka pakāpi, kādā riski un risku vadība ietekmē visas uzņēmuma jomas.

Vienmēr pastāv iespēja, ka mēs nezinām, kā uzņēmuma stratēģija un iespējamie notikumi var ietekmēt uzņēmējdarbības mērķus. Notikuma iestāšanās (vai neiestāšanās) risks rada nenoteiktību. Uzņēmējdarbībā nenoteiktība pastāv, kad vien uzņēmums uzsāk īstenot nākotnes stratēģiju un uzņēmējdarbības mērķus. Šajā kontekstā:

Risks ir definēts kā iespēja, ka iestāsies notikums un ietekmēs stratēģijas un darbības mērķu sasniegšanu. Savukārt notikums (Event) tiek definēts kā starpgadījumu, kuri var notikt ikdienā, kopums.

Pamatnostādnēs uzsvērts, ka risks ir saistīts ar potenciālu notikumu, apsverot tā smaguma pakāpi. Dažos gadījumos risks var attiekties uz notikuma gaidām, kas nenotiek.

 

Riska vadības rokasgrāmata

 

   

     Riska vadības rokasgrāmata