Publisko iepirkumu līguma grozījumu pieļaujamība, marķējumi publiskajos iepirkumos, tehniskais un finanšu piedāvājums atbilstoši jaunākajai tiesu praksei

Sekojot līdzi aktualitātēm, rokasgrāmatas autors ZAB "Primus Derling" sagatavojis šādus jaunākos papildinājumus:

  • Rokasgrāmatā ietverts raksturojums par publisko iepirkumu līguma grozījumu pieļaujamību.
  • Nodaļā par tehniskajām specifikācijām ievietota papildu informācija par marķējumiem publiskajos iepirkumos.
  • Atbilstoši Augstākās tiesas praksei un Eiropas Savienības tiesas judikatūrai detalizētāk raksturots tehniskais un finanšu piedāvājums, kā arī aplūkotas iespējas un aizliegums precizēt piedāvājumu pēc termiņa.
  • Papildināts skaidrojums par zaļo publisko iepirkumu.

Tā, piemēram, papildinot skaidrojumu par zaļo publisko iepirkumu, tiek norādīts, ka zaļais publiskais iepirkums ir tādu preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkums, kuru ietekme uz vidi to aprites ciklā ir mazāka nekā precēm, pakalpojumiem un būvdarbiem ar tādu pašu lietojuma mērķi, kas iegādāti, nepiemērojot zaļā publiskā iepirkuma principus. Pasūtītājs var noteikt dažādus "zaļos kritērijus" (piemēram, pieredze, vides vadības standarti, energoefektivitāte, kvalitātes standarti, izmaksu optimalitāte, prasības izmantotajiem materiāliem u.c.). Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji var parādīties izslēgšanas nosacījumos, atlases prasībās, tehniskajā specifikācijā, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijos, līguma priekšmetā (tostarp – marķējumi).

PIL

 

 

     Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata