Kāpēc uzņēmumiem ir svarīgi ar ESG saistītie riski?

Kāpēc uzņēmumiem ir svarīgi ar ESG saistītie riski?
Ar ESG saistītie riski un to pārvaldība kļūst arvien aktuālāks jautājums ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā. Piemēram, lai gan ir vairāki ceļi, kā vadība piemēro risku vadības praksi, pētījumi ir parādījuši, ka nobriedusi riska vadība var veicināt uzņēmuma labāku finanšu sniegumu.
Foto: AdobeStock

Pēdējo gadu desmitu un jo īpaši pēdējo 10 gadu laikā ESG risku izplatība ir strauji pieaugusi. To veicina vides un sociālo problēmjautājumu pieaugums, ar kuriem uzņēmumiem jāsaskaras, vienlaikus pievēršot daudz lielāku uzmanību iekšējai uzraudzībai, pārvaldībai un kultūrai šo risku vadībā. 

Jebkura organizācija, tostarp privātie uzņēmumi, valsts iestādes un bezpeļņas organizācijas, saskaras ar apkārtējās vides (Environmental), sociālās vides (Social) un pārvaldības (Governace) radītajiem riskiem (turpmāk – ESG riski), kas var ietekmēt to panākumus un pat izdzīvošanu. Ņemot vērā ESG risku unikālo ietekmi un atkarību, COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ir centusies izstrādāt vadlīnijas, kuras palīdzētu uzņēmumiem labāk izprast šo risku pilnu spektru, tos atklāt un efektīvi pārvaldīt.

Arī Latvijā arvien vairāk parādās uzņēmumi, kuri aktīvi domā ESG filozofijas kontekstā un ESG principus integrē savā uzņēmējdarbības stratēģijā. Latvijā ir izveidota biedrība "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" (InCSR), kura dibināta ar mērķi stiprināt valsts un vietējās kopienas ilgtspējīgu attīstību, izglītojot sabiedrību, paaugstinot izpratni par atbildīgu un tālredzīgu rīcību un sekmējot pilsoniskās sabiedrības attīstību. Ar ESG saistītie riski un to pārvaldība kļūst arvien aktuālāks jautājums ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā.

Būtiskākie aspekti:

  1. Mainīga globālā riska aina. Katru gadu Pasaules ekonomikas foruma globālajā riska pārskatā tiek apkopoti uzņēmumi, valdības, pilsoniskā sabiedrība un vadītāji, lai saprastu visaugstākos riskus, to ietekmi un iespējamību. Pēdējo desmit gadu laikā šie riski ir ievērojami mainījušies. 2008. gadā no pieciem būtiskajiem riskiem tika ziņots tikai par vienu sabiedrības risku – pandēmiju. 2018. gadā četri no pieciem galvenajiem riskiem bija vides vai sabiedrības problēmjautājumi, tostarp ārkārtēji laika apstākļi, ūdens krīzes, dabas katastrofas un neveiksmes klimata pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanā.
  2. Investoru interese par ESG riskiem. Pieaug investoru interese par to, kā organizācijas identificē ESG riskus un kā uz tiem reaģē. 2018. gadā piedāvājumos par vides un sociālajiem jautājumiem bija iekļauti tādi  aspekti kā politiskie izdevumi un lobēšana, siltumnīcefekta gāzu emisijas, ziņošana par ilgtspējību, daudzveidība, cilvēktiesības, ieroču kontrole un recepšu medikamenti. Lielākā daļa no investoru atbalstītajiem priekšlikumiem bija tieši saistībā ar ESG jautājumiem.
  3. ESG informācijas atklāšana un regulējums. Ilgtspējības ziņojumi ir kļuvuši par normu daudzām publiskām un privātām organizācijām. Arī bezpeļņas un valsts pārvaldes struktūras ir sākušas atklāt ESG informāciju ieinteresētajām personām. Vairums uzņēmumu saskaras ar ieguldītāju, klientu un/vai piegādātāju pieprasījumu pēc lielākas pārredzamības attiecībā uz ESG jautājumiem.
  1. ESG un risku informācijas atklāšanas salīdzinājums. Lai gan ESG informācija tiek izpausta arvien vairāk, pierādījumi liecina, ka problēmas, par kurām ziņots ilgtspējības ziņojumos vai ESG informācijā, ne vienmēr atbilst riskiem, par kuriem tiek ziņots, atklājot informāciju iestādē iekšienē. Uzņēmumi, kas ir WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) dalībnieki, norāda daudzus iemeslus, tostarp:
    • izaicinājumu kvantitatīvi noteikt ar ESG saistītos riskus naudas izteiksmē. Ja tas netiek darīts, ir daudz grūtāk noteikt prioritātes un pienācīgi sadalīt resursus, jo īpaši tad, ja risks ir ilgstošs un nezināmā laika posmā rodas nenoteikta ietekme;
    • zināšanu trūkumu par ESG saistītajiem riskiem uzņēmumā un ierobežotu riska pārvaldības un ilgtspējas praktiķu sadarbību;
    • ESG saistītos riskus pārvalda un atklāj ilgtspējas speciālistu grupa, un tos uzskata par mazāk nozīmīgiem riskiem nekā tradicionālos stratēģiskos, darbības vai finanšu riskus, radot neobjektivitāti attiecībā uz ESG saistītajiem riskiem.

Riska vadības rokasgrāmata

 

   

     Riska vadības rokasgrāmata