Kāda ir Covid-19 ietekme uz publiskajiem iepirkumiem?

Kāda ir Covid-19 ietekme uz publiskajiem iepirkumiem?
Covid-19 izplatības rezultātā pasludinātā ārkārtējā situācija var ietekmēt arī publisko iepirkumu veikšanu un noslēgto iepirkumu līgumu izpildi.
Foto: AdobeStock

Covid-19 izplatības rezultātā pasludinātā ārkārtējā situācija var ietekmēt arī publisko iepirkumu veikšanu un noslēgto iepirkumu līgumu izpildi. Ņemot vērā normatīvo regulējumu un valsts iestāžu ieteikumus, šajā sadaļā aplūkoti iespējamie risinājumi un sekas iepirkumu veikšanai un iepirkumu līgumu izpildei ārkārtējās situācijas laikā.

Iepirkumu procedūru nepiemērošana

pediņasPasūtītājam ir atļauts nepiemērot iepirkumu procedūras noteiktām preču un pakalpojumu iegādēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.14. un 4.14.1 punkts). 

 • Šis izņēmums ir interpretējams šauri. To var piemērot tikai attiecībā uz uzskaitītajām jomām (veselības aizsardzība, attālināta procesa nodrošināšana u.tml.) – gadījumos, ja preces vai pakalpojumus nepieciešams saņemt pēc iespējas ātrāk, piemēram:
  • nepieciešama datortehnika un programmatūra, lai nodrošinātu distancēšanos un darbu no mājām (bet ne datortehnika un programmatūra vispār);
  • datortehnika un programmatūra, kas nepieciešama attālināta skolēnu mācību procesa nodrošināšanai; 
  • pārtikas pakas, ēdināšanas pakalpojumi (ar piegādi mājās), kas nepieciešami tikai ārkārtējās situācijas laikā;
  • individuālās aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļi; 
  • apsardzes pakalpojumi slimnīcām vai citām iestādēm, kas nepieciešami uz pandēmijas laiku.[1] 
 • Pasūtītājam jāizvērtē un jāspēj pamatot nepieciešamība piemērot izņēmumu (iepirkt preces vai pakalpojumus maksimāli īsā laikā).
 • Lai nodrošinātu atklātību un caurskatāmību valsts un pašvaldības institūciju finanšu izlietojuma jomā Covid-19 pandēmijas radītās krīzes laikā, pasūtītājam informācija (piegādātājs, iepirkuma priekšmets, summa u.c.) par noslēgto līgumu, nepiemērojot iepirkuma procedūras, jāpublicē Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Papildus visi noslēgtie līgumi, piemērojot izņēmumu, tiks publicēti arī tīmekļvietnē covid19.gov.lv
 • Pasūtītājs var rīkot "neregulēto iepirkumu" konkrētajās jomās pēc saviem ieskatiem. Tomēr pasūtītajam jāievēro normatīvajos aktos noteiktie aizliegumi par mantas izšķērdēšanu un līgumu slēgšanu ar starptautisko un nacionālo sankciju subjektiem. Iepirkumu iespējams rīkot arī EIS, paredzot vai neparedzot elektronisku piedāvājumu iesniegšanu.
 • Izņēmums nav attiecināms uz būvdarbiem.

Pasūtītājam arī noteiktajās jomās, ja vien iespējams, tomēr būtu jāveic iepirkumu procedūra, tādējādi pēc iespējas nodrošinot, no vienas puses, godīgu konkurenci, bet no otras puses – kvalitatīvu iepirkumu, tādējādi ietaupot valsts budžeta līdzekļus. 

 • Steidzamības gadījumā publisko iepirkumu regulējums paredz iespēju noteikt saīsinātus pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņus iepirkumu procedūrās.
 • Ārkārtējās situācijas radītās steidzamības apstākļos var tikt piemērota arī sarunu procedūra (nepublicējot uzaicinājumu), kurā pasūtītājs var brīvi noteikt iepirkuma veikšanas kārtību, izvēlēties piegādātājus, ar kuriem veikt sarunas, un iepirkums nav ierobežots termiņos. Attiecīgi arī sarunu procedūras ietvaros līgumu iespējams noslēgt un preces un pakalpojumus saņemt iespējami ātri. Steidzamība un nepieciešamība piemērot sarunu procedūru pasūtītājām jāizvērtē un jāspēj pamatot.
 • Gadījumos, kad kandidāts vai pretendents konstatē, ka nevarēs paspēt iesniegt nepieciešamos dokumentus, ieteicams pēc iespējas ātrāk sazināties ar pasūtītāju un lūgt pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņus.

Plašāka informācija rokasgrāmatā:

 • rokasgrāmata papildināta ar informāciju par iespējamiem risinājumiem un sekām iepirkumu veikšanai un iepirkumu līgumu izpildē ārkārtējās situācijas laikā;
 • rokasgrāmata atjaunināta, ņemot vērā grozījumus iepirkumu likumos, ar kuriem atcelta obligāta būvkomersantu klasifikācijas piemērošana publiska būvdarbu līguma gadījumā. 

 

PIL

 

 

     Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata

 

 Abonēt

 
 1. ^ 2020. Finanšu ministrija un Iepirkumu uzraudzības birojs. Iepirkumu veikšana ārkārtējās situācijas laikā. Pieejams: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Vadlinijas_arkartas_apst_20200505.pdf