Jaunais administratīvo pārkāpumu regulējums

Kopš 2020.gada 1.jūlija, kad stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, administratīvo pārkāpumu regulējums publisko iepirkumu jomā ir ietverts četros publisko iepirkumu nozares likumos (visi kopā turpmāk – Publiskos iepirkumus regulējošie likumi):

  • Publisko iepirkumu likuma (PIL) XIV nodaļā (84.–90.pantā);
  • Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSL) XVIII nodaļā (90.–96.pantā);
  • Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma XV nodaļā (73.–79.pantā);
  • Publiskās un privātās partnerības likuma (PPPL) XXVI nodaļā (123.–129.pantā).

Salīdzinot Publiskos iepirkumus regulējošos likumus, pārkāpumi un sankcijas par attiecīgajiem pārkāpumiem ir gandrīz identiski neatkarīgi no likuma, saskaņā ar kuru veikts iepirkums. Attiecīgi apskatītie administratīvie sodi ir attiecināmi gan uz pasūtītājiem, gan sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, gan publiskajiem partneriem saskaņā ar visiem Publiskos iepirkumus regulējošajiem likumiem un attiecīgi saskaņā ar tiem noslēgtajiem līgumiem, ja vien īpaši nav minēts citādāk.

Attiecībā uz administratīvās atbildības subjektiem jānorāda, ka tie Publiskos iepirkumus regulējošajos likumos nav precizēti, bet vispārīgi saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu varētu būt jebkura persona, kura izdarījusi administratīvi sodāmu pārkāpumu.

Tomēr Administratīvās atbildības likuma 7.pants nosaka, ka tikai īpašos likumā paredzētos gadījumos administratīvais sods var tikt piemērots juridiskai personai. Publiskos iepirkumus regulējošie likumi īpaši neparedz juridiskās personas atbildību. Attiecīgi administratīvo pārkāpumu subjekti publisko iepirkumu jomā ir tikai fiziskās personas, kuras izdarījušas Publiskos iepirkumus regulējošajos likumos noteiktos administratīvi sodāmos pārkāpumus.

Publiskos iepirkumus regulējošajos likumos ietverta atsevišķa nodaļa, kurā tiek apskatīts, par kādiem pārkāpumiem un kādos apmēros var piemērot attiecīgos administratīvos sodus. Paredzēti šādi sodu veidi:

  • brīdinājums;
  • naudas sods no 14 līdz pat 400 naudas soda vienībām (70–2000 eiro);
  • tiesību ieņemt noteiktus valsts amatpersonas amatus atņemšana no viena līdz diviem gadiem.

Plašāka informācija rokasgrāmatā:

  • paredzētie pārkāpumi publisko iepirkumu jomā;
  • COVID-19 ietekme uz publisko iepirkumu rīkošanu un izpildi arī pēc ārkārtējās situācijas.

 

PIL

 

 

     Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata