Grozījumi Darba likumā: darbinieka nosūtīšana

Ints Skaldis
Attēls: ZAB "EllexKļaviņš"

Mūsdienās saimnieciskās darbības veicējiem arvien vairāk rodas nepieciešamība nodot savu darbaspēku sadarbības partneriem, kas saimniecisko darbību veic citās valstīs. Šāda izvērsta starptautiskā sadarbība radīja nepieciešamību pēc juridiskā ietvara, lai regulētu jautājumus, kas saistīti ar darbinieku pārrobežu nodarbinātību starptautiskās pakalpojumu sniegšanas ietvaros.

Lai noskaidrotu, kādi nodarbinātības noteikumi piemērojami nosūtītajiem darbiniekiem, vispirms ieteicams vērsties tieši pie sadarbības partnera valstī, uz kuru darbinieku paredzēts nosūtīt. Informācija par visu ES un EEZ valstu nodarbinātības noteikumiem darbinieku nosūtīšanas laikā ir pieejama publiski:

Lai nodrošinātu darbinieku nosūtīšanas prasību izpildi un atbilstību, kā arī risinātu neskaidros jautājumus, darba devējs pēc iepazīšanās ar informāciju, kas saņemta no sadarbības partnera vai pieejama publiski, var vērsties ES un EEZ valstu oficiālajos kontaktinformācijas punktos, kas pieejami ES oficiālajā tīmekļa vietnē: https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492

Darba devējam ir pienākums nosūtīšanas laikā un noteiktu laiku pēc tās glabāt un nodrošināt pieejamību papīra vai elektroniskā formā darba līguma, algas aprēķinu, darba laika uzskaites lapu un algas izmaksu apliecinošiem dokumentiem vai to kopijām, kā arī nodrošināt šādu dokumentu tulkojumu tādā valodā, kādā dokumentus pieņem uzraudzības un kontroles iestādes valstī, uz kuru darbinieks nosūtīts.

Sociālās apdrošināšanas jautājumu koordinēšanai nosūtīšanas laikā darba devējam ir nepieciešams saņemt A1 sertifikātu un iesniegt to tās valsts atbildīgajā iestādē, uz kuru darbinieks nosūtīts. Ja darbinieka nosūtīšana saistīta ar darba veikšanu vairākās ES un EEZ valstīs, tad paziņojums un A1 sertifikāts ir jāiesniedz visu to attiecīgo  ES un EEZ valstu atbildīgajās iestādēs, kurās darbinieks veiks darbu nosūtīšanas laikā.
 

Plašāka informācija rokasgrāmatā.


Darba likuma komentāri

 

  

  Darba likuma komentāri

 

 


1. A. daļa. Vispārīgie noteikumi

     1.3.3. nodaļa. Starptautiskās darba tiesības

        14. pants. Darbinieka nosūtīšana 

        14.1 pants. Darba devēja pienākumi, nosūtot darbinieku veikt darbu Latvijā 

        14.2 pants. Darba devēja pienākumi, nosūtot darbinieku veikt darbu ārpus Latvijas 


Abonēt