Projekta resursu vadības procesi: galvenie rezultāti un saistītie procesi

Projekta resursu vadības procesi: galvenie rezultāti un saistītie procesi
Projektu vadības procesiem ir cieša savstarpēja mijiedarbība. Piemēram, nepieciešamo resursu un to kvalitātes izmaiņas visbiežāk ietekmēs projekta izmaksas. Tāpat pretēji – izmaksu ierobežojumi ietekmē resursu izvēli.
Foto: AdobeStock
 • Kas ir projekta resursu vadība, un kāpēc tā ir svarīga?
 • Kādas ir projekta cilvēkresursu un materiālo resursu vadības pamata aktivitātes?
 • Kuras ir šobrīd populārās prakses, kas tiek izmantotas gan cilvēkresursu, gan materiālo resursu optimizēšanā?
 • Kādi ir galvenie resursu vadības rezultāti?
 • Kā resursu vadības aktivitātes un rezultāti ietekmē citus projektu vadības procesus un pretēji?
 • Kāds ir ISO un PMBOK skatījums uz resursu vadību?

Resursu vadība iekļauj aktivitātes, kas nepieciešamas, lai identificētu un iegūtu atbilstošus projekta resursus. Šie resursi ietver gan cilvēkresursus (lieto arī jēdzienu – personāls), gan materiālos resursus (telpas, aprīkojumu, materiālus, infrastruktūru, rīkus u.c. līdzekļus)[1]. Resursu vadības mērķis ir nodrošināt, lai vajadzīgie resursi būtu pieejami projekta vadītājam un projekta komandai pareizajā laikā un vietā[2]. Projekta resursu plānošanas procesi izmanto jau tvēruma plānošanu sagatavoto informāciju, lai iegūtu projekta resursu plānus, ko tālāk izmanto resursu iegūšanai, vadībai un kontrolei. Resursu vadība procesu grupa ietver arī cilvēkresursu vadības procesus, tādus kā projekta komandas izveide, attīstība un vadība.

Resursu vadības procesi:

 • Novērtēt resursu vajadzības iepriekš definētajām aktivitātēm. Katrai projekta aktivitātei nosaka nepieciešamos resursus – gan cilvēkresursus, gan materiālos resursus. Novērtē nepieciešamo vienību skaitu, izcelsmi, lomas, prasmes, atbildību, kā arī izmantošanas sākumu un beigas.  Rezultātā tiek iegūts resursu plāns, resursiem izvirzītās prasības, lomu apraksti un projekta resursu organizatoriskā struktūra.
 • Iegūt nepieciešamos resursus. Atbilstoši resursu vajadzībām, lomu aprakstiem un resursu vajadzību kalendāriem sameklē vispiemērotākos cilvēkresursus un materiālos resursus.  Resursi tiek izvēlēti, ņemot vērā kādus no šiem parametriem: resursa pieejamība projektam nepieciešamajā laika periodā; resursa izmaksu atbilstība projekta budžetam, spējas nodrošināt komandai nepieciešamās kompetences, pieredze, zināšanas, prasmes, attieksme un citi faktori.
 • Izveidot, attīstīt un kontrolēt komandu. Projekta komanda sastāv no cilvēkiem, kam piešķirta noteikta lomas un atbildības, un strādā kolektīvi, lai sasniegtu projekta mērķus. Projekta vadītāja uzdevums ir izveidot, motivēt un pilnvarot projekta komandu, nodrošināt apmācības, atgriezeniskās saites, apbalvojumus, jārisina konfliktus u.t. Tāpat jāveic komandas un personālā snieguma novērtēšana un pēc tam veicot nepieciešamās korektīvās darbības.

Kontrolēt materiālo resursu plānoto un faktisko pieejamību un izmantošanu un veikt nepieciešamās korektīvās darbības.

 
 1. ^ LVS (Latvijas Valsts Standarti) ISO (The International Organisation for Standartization), LVS ISO 21500:2016 – Projektu vadības vadlīnijas. LVS, 2016.
 2. ^ Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide ) –Sixth Edition. PMI, 2017.

Projektu rgr.

 

 

     Projektu vadīšanas rokasgrāmata