Kādas aktuālitātes jāzina par PPP?

PPP
2018. gadā Latvijā ir vairāki aktīvi PPP projekti, piemēram, Ķekavas apvedceļš un Rīgas akustiskās koncertzāles izbūve. Sākotnējās stadijās atrodas arī citi projekti būvniecības un vides nozarēs.
Foto: StockAdobe

Apkopojot PPP aktualitātes, vēršam uzmanību:

  • terminoloģijas jauniem jēdzieniem un definīcijām, kā arī precizējumiem esošajos nozarē izmantotajos jēdzienos;
  • publisko un privāto partnerību reglamentējošam dokumentu sarakstam;
  • paskaidrojumiem par tehnisko specifikāciju un atsauci uz Eiropas Savienības tiesas praksi;
  • iepirkuma pārtraukšanas procesa raksturojumam, iekļaujot Latvijas Republikas Augstākās tiesas atziņas;
  • informācijai par MK noteikumiem Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi";
  • Latvijas tiesu praksei attiecībā uz procedūras apstrīdēšanas procesuālo kārtību;
  • Eiropas Savienības tiesas praksei, kurā tiesa analizēja pamatus pretendenta izslēgšanai;
  • vispārīgai informācijai par aktīvajiem projektiem Latvijā.

Piemēram, projekta un līguma stadijas rezultātā tiek sagatavota un apstiprināta projekta dokumentācija.

Tai skaitā tiek sagatavota projekta tehniskā specifikācija. Tehniskā specifikācija ir iepirkuma procedūras dokuments, kurā parasti tiek sniegts ieskats plānotajā projektā un galvenokārt uzskaitīti pienākumi un darbības, kas pretendentam būtu jāizpilda, ja ar to tiktu noslēgts partnerības iepirkuma vai iepirkuma līgums.

Eiropas Savienības tiesa 2017.gada 8.jūnijā sniedza prejudiciālu nolēmumu jautājumā, kuru uzdeva Slovēnijas Valsts komisija piešķirto publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību pārskatīšanai, par tehniskajā specifikācijā norādīto prasību tiesiskumu. Attiecīgajā publiskā iepirkuma tehniskajā specifikācijā tika ietverta prasība, ka izejvielas, no kurām tiek ražotas zāles (kas ir konkrētā iepirkuma objekts), ir jāiegūst Slovēnijā. Šajā lietā Eiropas Savienības tiesa atbildēja, ka Eiropas Savienības normatīvie akti nepieļauj tādu klauzulu publiskā iepirkuma tehniskajās specifikācijās, pat ja tā ir atbilstoša dalībvalsts (Slovēnijas) tiesību aktiem. 

PPP

 

 

   Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata

 

 

 


1.1. "Terminoloģija"

1.2. "Izmantotās literatūras saraksts"

1.3. "Publisko un privāto partnerību reglamentējošie dokumenti"

1.4. "Tiesu prakse"

4.1.4. "Projekts un līgums"

4.1.5. "Iepirkums"

4.1.12. "Jaunais Publisko iepirkumu likums"

4.2.2. "Partnerības iepirkuma procedūras apstrīdēšana"

4.2.5. "Izslēgšanas noteikumi publisko iepirkumu procedūrās"

8. "Īss ieskats Eiropas valstu publiskās un privātās partnerības projektu pieredzē"