Zaudējumu piedziņas iespējamības analīze

Jaunākajos papildinājumos rokasgrāmatas autors ZAB COBALT:

  • akcentē aktuālus tiesu prakses gadījumus par kapitālsabiedrības valdes locekļu atbildību;
  • analizē zaudējumu piedziņas iespējamību, konstatējot valdes locekļa darbībā (bezdarbībā) krietna un rūpīga saimnieka pienākumu neizpildi.

Autors atzīmē, ka AT Civillietu departaments samērā regulāri izvērtē jautājumus par komercsabiedrību valdes locekļu atbildību. 2016. gads nebija izņēmums, un AT vairākkārt skatīja lietas, kurās pamatproblēma bija valdes locekļa atbildība Komerclikuma 169. panta izpratnē un ar to saistītos jautājumos.

Skatiet jauno 12.11. nodaļu «Tiesu prakse komerctiesību jautājumos».

Tiesvedības rokasgrāmata

 

     Tiesvedības rokasgrāmata