Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšana - izmaiņas šobrīd un turpmāk

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina aktualizēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus atbilstoši likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» grozījumiem, kas pieņemti līdz 2016. gada 4. februārim.

Rokasgrāmata aktualizēta ar grozījumiem un papildināta ar komentāriem šādos jautājumos:

 • turpmāk UIN aprēķināšanas vajadzībām pamatlīdzekļa atlikušajā vērtībā neņem vērā prognozētās izmaksas tā likvidācijai, nojaukšanai un atrašanās vietas atjaunošanai;
 • sākot ar 01.01.2017. būs spēkā jauna, stingrāka kārtība attiecībā uz maksājumiem nerezidentiem un informācijas sniegšanu par tiem VID;
 • līdz 31.12.2018. pagarināts termiņš, kurā saglabājas tiesības samazināt apliekamo ienākumu par valsts vai Eiropas Savienības subsīdijām lauksaimniecībai;
 • UIN 17.2panta noteikumus par atbalstāmo ilgtermiņa investīciju projektu sākotnējiem ieguldījumiem turpmāk varēs piemērot arī Informācijas pakalpojumu (NACE J63) sniedzēji.

Plašāk uzziniet šādu pantu komentāros:

 • 2. pants «Nodokļa maksātāji»;
 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un taksācijas periods»;
 • 6. pants «Apliekamā ienākuma koriģēšana»;
 • 13. pants «Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana, aprēķinot apliekamo ienākumu»;
 • 22. pants «Deklarācijas sastādīšana un nodokļa maksāšana»;
 • 23. pants «Nodokļa avansa maksājumi»;
 • 24. pants «Nodokļa ieturēšana un informācijas sniegšana».