Tiesas spriedumu analīze

Kamēr veidojas pieredze par jaunāko apjomīgo likuma grozījumu, kas tika publicēti 2015-01, izmantošanu praksē, šajos papildinājumos autore Rita Dindune cita starpā komentējusi:

  • 29. panta «Atšķirīgas attieksmes aizliegums» ceturto daļu – akcentēts, kāda atbilstoši šīs daļas kontekstam ir tiesu prakse;
  • 48. pantu «Atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšana, uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā» – akcentēts, kāda ir tiesu prakse, uzsakot darba līgumu pārbaudes laikā. Analizēts piemērs no tiesas sprieduma, kura pamatā ir sievietes atteikšanās piedalīties darba kolektīva pasākumā, tā neatbalstot vadītāja «scenāriju» – piedzerties un pēc tam bez apģērba doties pirtī;
  • 55. panta «Darba kārtības noteikumi» otro daļu –  atbilstoši normatīvajiem aktiem precizētas normas par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu;
  • 82. panta «Pienākums veikt veselības pārbaudi» pirmo daļu – precizēti sodi par nodarbināto nenosūtīšanu veikt obligātās veselības pārbaudes, ja normatīvajos aktos tās paredzētas;
  • 136. panta «Virsstundu darbs» otro daļu – analizēta tiesu prakse par strīdiem, kas rodas nostrādāto virsstundu darba samaksu dēļ;
  • 136. panta «Virsstundu darbs» trešo daļu – raksturotas normas, kas nosaka gadījumus, kuros darba devējam ir tiesības nodarbināt darbinieku virsstundu darbā bez viņa rakstveida piekrišanas;
  • 136. panta «Virsstundu darbs» ceturto daļu – raksturots, kāda ir darba devēja administratīvā atbildība, ja atbilstoši šajā daļā noteiktajai virsstundu darba veikšanai nav saņemta Valsts darba inspekcijas atļauja.

Aktuāli – iepriekšējos papildinājumos publicēti Latvijā plašākie abonentizdevuma komentāri par jaunajiem Darba likuma grozījumiem!

Līdz ar to rokasgrāmatā iekļauti:

  • jaunākie apjomīgie Darba likuma grozījumi, kas ir spēkā no šī gada 1. janvāra (publicēti 2014. gada 23. oktobrī);
  • autores Ritas Dindunes un Karīnas Platās plaši komentāri par izmaiņām likumā.

Par šiem un citiem grozījumu komentāriem var iepazīties vienīgajā Darba likuma komentāru abonentizdevumā Latvijā! Arī turpmākajos papildinājumos uzmanības centrā būs tieši jaunākās izmaiņas. Aicinām uzdod jautājumus par jaunajām likuma normām! Atbildes tiks publicētas komentāros.